Biuletyn Informacji Publicznej Śląskiego OW NFZ

Drukuj

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Śląskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach przy ul. Kossutha 13, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału.

Inspektorem Ochrony Danych w Śląskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia jest Pan Maciej Żymełka, e-mail: iod@nfz-katowice.pl, tel. 32 735 19 21.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z procedurą naboru obowiązującą w Śląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ oraz z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217).

Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji prowadzonego procesu rekrutacji; brak zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych uniemożliwi uwzględnienie złożonej przez Pana/Pani aplikacji w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.