Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ

Drukuj

Oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 10/2018 – Zakończenie naboru

14-02-2018

Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zakończył procedurę naboru na stanowisko starszego referenta - Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej - Dział Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne.  W jej wyniku zatrudniona została Pani Izabela Derengowska,  zam. Bydgoszcz.

Uzasadnienie: Kandydatka spełniła wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu. Wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia.

Procedura naboru 10/2018 została zakończona.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń


Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje pracownika na stanowisko starszego  referenta w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Dział Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne

 

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Główne obowiązki:

 • Ewidencjonowanie i potwierdzanie zleceń do realizacji wraz z bezpośrednią obsługą ubezpieczonych i korespondencją z tego zakresu
 • Udzielanie wyczerpujących wyjaśnień ubezpieczonym bezpośrednio na stanowisku rejestracyjnym oraz telefonicznie na temat zasad rejestracji i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Wykształcenie:. średnie lub wyższe

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne:
 • podpisany, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania)
 • podpisany: list motywacyjny i CV
 • podpisane oświadczenie o treści – „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kserokopie dokumentów potwierdzające 3 lata  pracy zawodowej ( w przypadku wykształcenia średniego) na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywania działalności gospodarczej;

Wymagania konieczne:

 • minimum 3 lata pracy zawodowej w przypadku wykształcenia średniego
 • Znajomość MS WORD i Excel
 • Znajomość przepisów prawa :

           - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017 poz.1938)

           - RozporządzenieMinistra Zdrowia z dnia 31 maja 2017 r.w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie ( Dz.U.2017 poz. 1061)

Wymagania pożądane:

 • Duże zaangażowanie w realizację powierzonych zadań
 • Odpowiedzialność i systematyczność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dobra organizacja pracy
 • Komunikatywność i kreatywność
 • Odporność na stres

Termin składania ofert:

 • do dnia 28 lutego 2018 r. (decyduje data wpływu do Oddziału)

Miejsce składania dokumentów:

 • Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 33, Kancelaria
 • Oferty można składać za pośrednictwem poczty.
 • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „dotyczy oferty pracy nr 10/2018”

Dodatkowe informacje dot. naboru:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
 •  Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani
 • Formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • Osoby zakwalifikowane do kolejnego etatu naboru zostaną powiadomione telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone
 • Informacje pod numerem telefonu: 52 3252 914
 • w przypadku zatrudnienia wymagane będzie spełnianie wymogów określonych w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017 poz.1938)

Art. 112.

 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

 2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

 3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

 4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

 5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);`

 6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

 7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

 8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

 9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

 

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

 2) wykonywać działalności gospodarczej.

 

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Kujawsko-Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Aleksandra Gackowska
Publikujący informację: Renata Chyrek
Publikacja informacji: 14.02.2018 00:00
Aktualizacja informacji: 23.03.2018 14:41
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności