Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ

Drukuj

Oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 14/2018 – zakończenie naboru

26-02-2018

Rekrutacja na stanowisko referenta w Wydziale Ekonomiczno – Finansowym – Dział Rozliczania Świadczeń Zdrowotnych, Sekcja ds. Rozliczeń Finansowych  - umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika, w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności została zakończona bez wyboru kandydata.

Procedura naboru 14/2018 została zakończona.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń


Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje pracownika na stanowisko referenta w Wydziale Ekonomiczno – Finansowym – Dział Rozliczania Świadczeń Zdrowotnych, Sekcja ds. Rozliczeń Finansowych

umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika, w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności

 

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Główne obowiązki:

 • przyjmowanie, sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym, zatwierdzanie i dekretacja oraz księgowanie faktur za świadczenia medyczne,
 • rozliczanie zobowiązań i należności z tyt. rozrachunków za świadczenia medyczne,
 • przygotowywanie dla Wydziału Księgowości map płatności,
 • zatwierdzanie umów i aneksów zawartych ze świadczeniodawcami,
 • prowadzenie rozliczeń i dokumentacji związanej z egzekucją wierzytelności
 • rozliczanie skutków  finansowych kontroli
 • wykonywanie zadań z zakresu sprawozdawczości finansowej

 

Wykształcenie: min. średnie

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne:
 • podpisany, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania)
 • podpisany: list motywacyjny i CV
 • podpisane oświadczenie o treści – „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z  późn. zm.)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

Wymagania konieczne:

 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera
 • bardzo dobra znajomość MS Office
 • Znajomość przepisów prawa :

         - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017 poz.1938 z późn. zm.)

         - Ustawa o podatku od towarów i usług ( Dz.U.2017 poz. 1221)

Wymagania pożądane:

 • Wykształcenie ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe na stanowiskach w komórkach finansowo-księgowych
 • Bardzo dobra organizacji pracy
 • Umiejętność pracy w zespole

Termin składania ofert:

 • do dnia 12 marca 2018 r. (decyduje data wpływu do Oddziału)

 

Miejsce składania dokumentów:

 • Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu  Zdrowia, 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 33, Kancelaria
 • Oferty można składać za pośrednictwem poczty.
 • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „dotyczy oferty pracy nr 14/2018”

Dodatkowe informacje dot. naboru:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani
 • Formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • Osoby zakwalifikowane do kolejnego etatu naboru zostaną powiadomione telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone
 • Informacje pod numerem telefonu: 52 3252 914
 • w przypadku zatrudnienia wymagane będzie spełnianie wymogów określonych w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017 poz.1938 z późn. zm.)

Art. 112.

 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

 2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

 3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

 4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

 5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);

 6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

 7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

 8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

 9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

 

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

 2) wykonywać działalności gospodarczej.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Kujawsko-Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Aleksandra Gackowska
Publikujący informację: Katarzyna Kujawa
Wytworzenie informacji: 27.03.2018 09:16
Publikacja informacji: 26.02.2018 14:14
Aktualizacja informacji: 27.03.2018 09:16
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności