Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ

Drukuj

Oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 29/2018 – w toku

23-05-2018

Lista osób spełniających wymagania formalne:

 1. Paweł Piórkowski – Toruń
 2. Justyna Kołodziejczyk – Toruń
 3. Aleksandra Maciołek – Toruń
 4. Dorota Zimmer - Toruń

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń


Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje pracownika na stanowisko   starszego referenta w Delegaturze w Toruniu

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Toruń

Główne obowiązki:

 • Wydawanie Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego, Certyfikatów Zastępujących Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i pełnienie funkcji instytucji właściwej, miejsca zamieszkania i miejsca pobytu w rozumieniu przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • Udzielanie informacji w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dla świadczeniobiorców i uprawnionych
 • Potwierdzanie prawa do świadczeń zdrowotnych osób ubezpieczonych i uprawnionych, finansowanych przez fundusz w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w ramach działania instytucji miejsca zamieszkania
 • Obsługa systemu ZIP ( Zintegrowany Informator Pacjenta)
 • Współudział w realizacji bieżących zadań Delegatury
 • Wykonywanie innych zleconych przez przełożonego czynności i zadań należących do zakresu działania Delegatury

 

Wykształcenie: średnie lub wyższe

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne:
 • podpisany, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania)
 • podpisany: list motywacyjny i CV
 • podpisane oświadczenie o treści – „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 zpóźn. zm.)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kserokopie dokumentów potwierdzające 3 lata pracy zawodowej ( w przypadku wykształcenia średniego) na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywania działalności gospodarczej;

Wymagania konieczne:

 • Obsługa programów z pakietu Microsoft Office, w tym w szczególności program Word oraz Excel
 • Znajomość przepisów prawa :

         - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017 poz.1938 z późn. zm.)

Wymagania pożądane:

 • Umiejętność pracy w zespole
 • Wysoka kultura osobista

 

Termin składania ofert:

 • do dnia 06 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu do Oddziału)

 

Miejsce składania dokumentów:

 • Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego FunduszuZdrowia, 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 33, Kancelaria
 • Oferty można składać za pośrednictwem poczty.
 • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „dotyczy oferty pracy nr 29/2018”

Dodatkowe informacje dot. naboru:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani
 • Formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone
 • Informacje pod numerem telefonu: 52 3252 914
 • w przypadku zatrudnienia wymagane będzie spełnianie wymogów określonych w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017 poz.1938 z późn. zm.)

Art. 112.

 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

 2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

 3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

 4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

 5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);

 6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

 7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

 8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

 9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

 

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

 2) wykonywać działalności gospodarczej.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Kujawsko-Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Aleksandra Gackowska
Publikujący informację: Renata Chyrek
Publikacja informacji: 23.05.2018 13:49
Aktualizacja informacji: 11.06.2018 15:21
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności