Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ

Drukuj

Oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 31/2018 – zakończenie naboru

23-05-2018

Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy zakończył procedurę naboru na stanowisko referenta w Wydziale Współpracy Międzynarodowej ( umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności).W jej wyniku zatrudniona została Pani Daria Gałgańska , zam. Barcin.

Uzasadnienie: Kandydatka spełniła wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu. Wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia.

Procedura naboru 31/2018 została zakończona.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń


Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje pracownika na stanowisko referenta w Wydziale Współpracy Międzynarodowej

UMOWA NA CZAS OKREŚLONY W CELU ZASTĘPSTWA PRACOWNIKA W CZASIE JEGO USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI

 

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Główne obowiązki:

 • Procedowanie wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na terytorium innego niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskiego UE na podstawie art. 42 b ustawy
 • Procedowanie wniosków w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów o koordynacji oraz pokrycia kosztów transportu składanych w oparciu o art. 42i ustawy
 • Procedowanie wniosków o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju składanych w oparciu o art. 42i ust. 9-12 ustawy
 • Procedowanie wniosków składanych w zakresie leczenia planowanego na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej składanych w oparciu o art. 42f ustawy
 • Opracowywanie wzorów decyzji Dyrektora Oddziału
 • Udzielanie świadczeniobiorcom, osobom uprawnionym oraz świadczeniodawcom bezpośrednio lub przy użyciu dostępnych środków komunikacji, informacji dotyczących zasad korzystania i finansowania świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji na terenie innych państw członkowskich
 • Przeprowadzanie procesu refundacji kosztów leczenia na zasadach wskazanych w art. 25 lit.B) pkt. 5 oraz art. 26 pkt 6 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009

Wykształcenie: min. średnie, preferowane wyższe

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne:
 • podpisany, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania)
 • podpisany: list motywacyjny i CV
 • podpisane oświadczenie o treści – „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z póź. zm.)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

Wymagania konieczne:

 • Znajomość MS WORD
 • Znajomość języka angielskiego
 • Znajomość instytucji i zasad funkcjonowania UE ze szczególnym uwzględnieniem problematyki koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Znajomość przepisów prawa :

         - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017 poz.1938)

        - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii)   (Dz.U. L 200 z 7.6.2004, str. 1)

       - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia(WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów   zabezpieczenia społecznego (Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) (DZ.U L 284 z 30.10.2009, str. 1)

       - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej

Wymagania pożądane:

 • Umiejętność skutecznego komunikowania się w mowie i piśmie
 • Umiejętność pracy w grupie
 • Odporność na stres

Termin składania ofert:

 • do dnia 06 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu do Oddziału)

 

Miejsce składania dokumentów:

 • Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 33, Kancelaria
 • Oferty można składać za pośrednictwem poczty.
 • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „dotyczy oferty pracy nr 31/2018”

Dodatkowe informacje dot. naboru:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani
 • Formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone
 • Informacje pod numerem telefonu: 52 3252 914
 • w przypadku zatrudnienia wymagane będzie spełnianie wymogów określonych w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017 poz.1938 z późn. zm.)

Art. 112.

 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

 2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

 3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

 4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

 5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);

 6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

 7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

 8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

 9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

 

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

 2) wykonywać działalności gospodarczej.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Kujawsko-Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Aleksandra Gackowska
Publikujący informację: Katarzyna Kujawa
Publikacja informacji: 23.05.2018 14:59
Aktualizacja informacji: 26.06.2018 08:12
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności