Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ

Drukuj

Oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 32/2018 – zakończenie naboru

13-06-2018

W związku z brakiem ofert pracy rekrutacja na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale ds. Służb Mundurowych – Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego została zakończona bez wyłonienia kandydata.

Procedura naboru nr 32/2018 została zakończona.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń


Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 33 poszukuje pracownika na stanowisko starszego specjalisty  w Wydziale ds. Służb Mundurowych – Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego –ogłoszenie nr 32/2018

 

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Główne obowiązki:

 • Ocena skierowań pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego, wskazanie rodzaju leczenia i miejsca leczenia uzdrowiskowego

Wykształcenie: wyższe medyczne – lekarz specjalista w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne:
 • podpisany, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania)
 • podpisany: list motywacyjny i CV
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kserokopie dokumentów potwierdzające 4 lata pracy w zawodzie na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywania działalności gospodarczej;
 • podpisane oświadczenie do celów rekrutacji ( druk do pobrania)

  Wymagania konieczne:

 • minimum 4 lata pracy w zawodzie
 • aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
 • Znajomość przepisów prawa :

  - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz.U. 2017 poz.1938 z późn.zm.)

   

Wymagania pożądane:

 • Umiejętność pracy e zespole
 • Odporność na stres

Termin składania ofert:

 • do dnia 27 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu do Oddziału)

 

Miejsce składania dokumentów:

 • Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu  Zdrowia, 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 33, Kancelaria
 • Oferty można składać za pośrednictwem poczty.
 • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „dotyczy oferty pracy nr 32/2018”

Dodatkowe informacje dot. naboru:

 • Informacje pod numerem telefonu: 52 3252 914
 • w przypadku zatrudnienia wymagane będzie spełnianie wymogów określonych w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017 poz.1938 z późn. zm.)

 

Art. 112.

 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

 2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

 3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

 4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

 5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);`

 6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

 7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

 8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

 9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

 

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

 2) wykonywać działalności gospodarczej.

Podmiot publikujący: Wydział Kadr i Szkoleń
Autor informacji: Aleksandra Gackowska
Publikujący informację: Katarzyna Kujawa
Publikacja informacji: 13.06.2018 13:43
Aktualizacja informacji: 28.06.2018 14:18
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności