Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ

Drukuj

Oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 33/2018 - w toku

13-06-2018

Lista osób spełniających wymagania formalne:

 1. Paulina Klar – Bydgoszcz
 2. Sylwia Walczak - Bydgoszcz
 3. Adam Szefer - Bydgoszcz
 4. Sylwia Cholewińska - Kruszyn
 5. Sylwia Pacanowska-Przybył - Bydgoszcz

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń


Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 33 poszukuje pracownika na stanowisko referenta w Wydziale Współpracy Międzynarodowej

UMOWA NA CZAS OKREŚLONY W CELU ZASTĘPSTWA PRACOWNIKA W CZASIE JEGO USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI

 

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Główne obowiązki:

 • Wydawanie świadczeniobiorcom dokumentów potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji na terenie krajów członkowskich  UE/EFTA ( art. 19 rozporządzenia (WE) nr 883/2004) oraz  udzielanie informacji dotyczących zasad korzystania ze świadczeń rzeczowych na terenie innych państw członkowskich

Wykształcenie: minimum średnie

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne:
 • podpisany, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania)
 • podpisany: list motywacyjny i CV
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • podpisane oświadczenie do celów rekrutacji ( druk do pobrania)

   

  Wymagania konieczne:

 • Znajomość MS WORD
 • Znajomość instytucji i zasad funkcjonowania  UE ze szczególnym  uwzględnieniem problematyki koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Znajomość przepisów prawa :

  - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz.U. 2017 poz.1938 z późn. zm)

  - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii)   (Dz.U. L 200 z 7.6.2004, str. 1)

  - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia  (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) (DZ.U L 284 z 30.10.2009, str. 1)

Wymagania pożądane:

 • Umiejętność skutecznego komunikowania się w mowie i piśmie
 • Umiejętność pracy w grupie
 • Odporność na stres

Termin składania ofert:

 • do dnia 27 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu do Oddziału)

 

Miejsce składania dokumentów:

 • Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu  Zdrowia, 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 33, Kancelaria
 • Oferty można składać za pośrednictwem poczty.
 • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „dotyczy oferty pracy nr 33/2018”

Dodatkowe informacje dot. naboru:

 • Informacje pod numerem telefonu: 52 3252 914
 • w przypadku zatrudnienia wymagane będzie spełnianie wymogów określonych w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017 poz.1938 z późn. zm.)

 

Art. 112.

 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

 2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

 3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

 4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

 5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);`

 6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

 7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

 8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

 9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

 

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

 2) wykonywać działalności gospodarczej.

Podmiot publikujący: Kujawsko – Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Aleksandra Gackowska
Publikujący informację: Katarzyna Kujawa
Publikacja informacji: 13.06.2018 13:46
Aktualizacja informacji: 29.06.2018 11:40
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności