Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ

Drukuj

Oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 48/2018 - w toku

17-10-2018

Lista osób spełniających wymagania formalne:

 1. Jarosław Sakiewicz – Czarże
 2. Marek Chmiel - Toruń

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń


Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy poszukuje pracownika na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym – Sekcja Inwestycji i Zaopatrzenia

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Główne obowiązki:

 • Nadzór nad wykonaniem umowy gwarancyjnej w zakresie projektu, budowy obiektu biurowego na potrzeby Kuj-Pom OW NFZ w Bydgoszczy przy ul. Łomżyńskiej 33
 • Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, prowadzenie gospodarki remontowej i inwestycyjnej w obiektach Kuj-Pom OW NFZ ( proponowanie przedsięwzięć i inwestycji, uczestnictwo w przygotowaniach postępowań udzielania zamówień publicznych, pomoc w organizowaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, nadzorowanie bieżące, odbiór końcowy i rozliczanie, prowadzenie banku wykonawców)
 • Organizacja i przygotowanie umów dotyczących funkcjonowania obiektów i innych, np. na usługi w zakresie konserwacji, napraw sprzętu oraz usuwania awarii elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i innych
 • Uczestnictwo w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na dostawy i usługi dla potrzeb Kuj-Pom OW NFZ zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Organizacja okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów tut. OW
 • Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami niezbędnej dokumentacji dla poszczególnych obiektów i nieruchomości Oddziału oraz zainstalowanych w obiektach urządzeń
 • Nadzór nad realizacją zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa obiektów a także bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa ppoż.
 • Nadzór nad prawidłową eksploatacją urządzeń i instalacji w obiektach Kuj-Pom OW NFZ

Wykształcenie: wyższe - budowlane

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne:
 • podpisany, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania)
 • podpisany: list motywacyjny i CV
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzające 4 lata pracy zawodowej na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywania działalności gospodarczej;
 • podpisane oświadczenie do celów rekrutacji ( druk do pobrania)

Wymagania konieczne:

 • Minimum 4 lata pracy zawodowej
 • Znajomość ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowalne (Dz.U. 2018 poz. 1202)
 • Biegła znajomość obsługi komputera, w tymw szczególności MS WORD i Excel

Wymagania pożądane:

 • Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowalnej bez ograniczeń
 • Przynależność do Polskiej Izby Budowalnej
 • 3 letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie obejmującej kierowanie budową lub innymi robotami budowalnymi lub wykonywanie nadzoru inwestorskiego
 • Znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. t.j. 2017.poz. 1579)
 • Umiejętność sporządzania i sprawdzania kosztorysów budowalnych
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy
 • Odpowiednia rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych
 • Wysoka kultura osobista
 • Odporność na stres

Termin składania ofert:

 • do dnia 31  października   2018 r. (decyduje data wpływu do Oddziału)

 

Miejsce składania dokumentów:

 • Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 33, Kancelaria
 • Oferty można składać za pośrednictwem poczty.
 • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „dotyczy oferty pracy nr 48/2018”

Dodatkowe informacje dot. naboru:

 • Informacje pod numerem telefonu: 52 3252 914
 • w przypadku zatrudnienia wymagane będzie spełnianie wymogów określonych w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2018 poz.1510 z póź. zm.)

Art. 112.

 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

 2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

 3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

 4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

 5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);

 6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

 7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

 8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

 9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

 

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

 2) wykonywać działalności gospodarczej.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Kujawsko – Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Aleksandra Gackowska
Publikujący informację: Katarzyna Kujawa
Publikacja informacji: 17.10.2018 10:28
Aktualizacja informacji: 08.11.2018 11:19
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności