Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ

Drukuj

Oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 49/2018 - zakończenie naboru

26-10-2018

Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy zakończył procedurę naboru na stanowisko referenta w Wydziale ds. Służb Mundurowych - Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego ( umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności). W jej wyniku zatrudniona została Pani Martyna Ajtner, zam. Bydgoszcz.

Uzasadnienie: Kandydatka spełniła wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu. Wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia.

Procedura naboru 49/2018 została zakończona.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń 


Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy poszukuje pracownika na stanowisko referenta w Wydziale ds. Służb Mundurowych – Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego

UMOWA NA CZAS OKREŚLONY W CELU ZASTĘPSTWA PRACOWNIKA W CZASIE JEGO USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI

 

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy:  Bydgoszcz

Główne obowiązki:

 • Przyjmowanie i rejestracja skierowań na leczenie uzdrowiskowe
 • Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji
 • Sprawdzanie rachunków pod względem merytorycznym

Wykształcenie: minimum średnie

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne:
 • podpisany, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania)
 • podpisany: list motywacyjny i CV
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • podpisane oświadczenie do celów rekrutacji ( druk do pobrania)

Wymagania konieczne:

 • Biegła obsługa komputera, w tym w szczególności MS WORD i Excel
 • Znajomość przepisów prawa :

            - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(Dz.U. 2018 poz.1510 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową  (Dz. U. 2011 r. Nr 142  poz. 835)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2027 z późn.zm.).

 

Wymagania pożądane:

 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Sumienność i zaangażowanie

 

Termin składania ofert:

 • do dnia 09  listopada 2018 r. (decyduje data wpływu do Oddziału)

Miejsce składania dokumentów:

 • Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 33, Kancelaria
 • Oferty można składać za pośrednictwem poczty.
 • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „dotyczy oferty pracy nr 49/2018”

Dodatkowe informacje dot. naboru:

 • Informacje pod numerem telefonu: 52 3252 914
 • w przypadku zatrudnienia wymagane będzie spełnianie wymogów określonych w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2018 poz.1510 z póź. zm.)

Art. 112.

 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

 2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

 3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

 4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

 5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);`

 6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

 7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

 8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

 9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

 

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

 2) wykonywać działalności gospodarczej.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Kujawsko – Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Aleksandra Gackowska
Publikujący informację: Jacek Hojan
Publikacja informacji: 26.10.2018 12:42
Aktualizacja informacji: 14.12.2018 10:13
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności