Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ

Drukuj

Oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 53/2018 - w toku

04-12-2018

Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy poszukuje pracownika na stanowisko  inspektora kontroli – Wydział Kontroli – Dział Kontroli Realizacji Umów na Świadczenia

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Główne obowiązki:

 • Kontrola realizacji umów na świadczenia, w tym w szczególności, kontrola dokumentacji medycznej, warunków udzielania świadczeń.
 • Określanie zasadności sprawozdawania wskazanych świadczeń do zapłaty.
 • Sporządzanie dokumentów związanych z prowadzonymi postępowaniami kontrolnymi

 

Wykształcenie: wyższe medyczne – lekarz medycyny

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne:
 • podpisany, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania)
 • podpisany: list motywacyjny i CV
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz prawo wykonywania zawodu lekarza
 • kopie dokumentów potwierdzające 3 lata pracy w zawodzie na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywania działalności gospodarczej
 • podpisane oświadczenie do celów rekrutacji ( druk do pobrania)

Wymagania konieczne:

 • minimum 3 lata pracy w zawodzie
 • aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
 • Znajomość przepisów prawa :

          - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(Dz.U. 2018 poz.1510 z późn.zm.)

Wymagania pożądane:

 • Obsługa programów z pakietu Microsoft Office, w tym w szczególności program Word oraz Excel
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność pracy w zespole

Termin składania ofert:

 • do dnia 18 grudnia   2018 r. (decyduje data wpływu do Oddziału)

                 

Miejsce składania dokumentów:

 • Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 33, Kancelaria
 • Oferty można składać za pośrednictwem poczty.
 • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „dotyczy oferty pracy nr 53/2018”

Dodatkowe informacje dot. naboru:

 • Informacje pod numerem telefonu: 52 3252 914
 • w przypadku zatrudnienia wymagane będzie spełnianie wymogów określonych w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2018 poz.1510 z późn. zm.)

 

Art. 112.

 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

 2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

 3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

 4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

 5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);

 6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

 7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

 8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

 9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

 

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

 2) wykonywać działalności gospodarczej.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Kujawsko – Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Aleksandra Gackowska
Publikujący informację: Renata Chyrek
Publikacja informacji: 04.12.2018 12:53
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności