Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ

Drukuj

Oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 6/2018 – zakończenie naboru

19-01-2018

Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zakończył procedurę naboru na stanowisko referenta w Wydziale Organizacyjnym – Sekcja Obsługi Umów – umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika, w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.

W jej wyniku zatrudniona została Pani Agnieszka Dubicka.

Uzasadnienie: Kandydatka spełniła wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu. Wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia.

Procedura naboru 6/2018 została zakończona.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń


Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje pracownika na stanowisko referenta w Wydziale Organizacyjnym – Sekcja Obsługi Umów

umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika, w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności

 

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Główne obowiązki:

 • Sporządzanie umów i aneksów  do umów ze świadczeniodawcami oraz wprowadzanie ich do systemu informatycznego Kuj-Pom OW NFZ
 • Ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • Wprowadzanie do systemu informatycznego Kuj-Pom OW NFZ wniosków w sprawie rachunków  bankowych do umów złożonych przez świadczeniodawców
 • Przygotowywanie  dokumentacji do archiwizacji
 • Wykonywanie innych  zadań przypisanych do Sekcji

Wykształcenie: min. średnie, preferowane wyższe

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne:
 • podpisany, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania)
 • podpisany: list motywacyjny i CV
 • podpisane oświadczenie o treści – „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

Wymagania konieczne:

 • Biegła  obsługa  komputera w szczególności: dobra znajomość programu MS WORD i Excel
 • Znajomość przepisów prawa :

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017 poz.1938)

- RozporządzenieMinistra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej ( Dz.U.2016 poz. 1146)

Wymagania pożądane:

 • Duże zaangażowanie w realizację powierzonych zadań
 • Odpowiedzialność i systematyczność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dobra organizacja pracy
 • Komunikatywność i kreatywność
 • Wysoka kultura osobista

Termin składania ofert:

 • do dnia 02 lutego 2018 r. (decyduje data wpływu do Oddziału)

Miejsce składania dokumentów:

 • Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 33, Kancelaria
 • Oferty można składać za pośrednictwem poczty.
 • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „dotyczy oferty pracy nr 6/2018”

Dodatkowe informacje dot. naboru:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
 •  Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani
 • Formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • Osoby zakwalifikowane do kolejnego etatu naboru zostaną powiadomione telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone
 • Informacje pod numerem telefonu: 52 3252 914
 • w przypadku zatrudnienia wymagane będzie spełnianie wymogów określonych w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017 poz.1938)

Art. 112.

 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

 2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

 3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

 4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

 5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);`

 6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

 7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

 8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

 9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

 2) wykonywać działalności gospodarczej.

 

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Kujawsko-Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Aleksandra Gackowska
Publikujący informację: Renata Chyrek
Publikacja informacji: 19.01.2018 14:03
Aktualizacja informacji: 21.02.2018 11:39
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności