Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ

Drukuj

Oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 8/2018 – zakończenie naboru

23-01-2018

Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zakończył procedurę naboru na stanowisko młodszy informatyk – Wydział Informatyki – Sekcja Eksploatacji i Infrastruktury. W jej wyniku zatrudniony został Pan Michał Szczygielski,  zam. Bydgoszcz.

Uzasadnienie: Kandydat spełnił wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu. Wykazał się wiedzą niezbędną do zatrudnienia.

Procedura naboru 8/2018 została zakończona.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń


Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje pracownika na stanowisko młodszy informatyk – Wydział Informatyki – Sekcja Eksploatacji i Infrastruktury

 

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Główne obowiązki:

 • Bieżąca pomoc dla użytkowników systemów informatycznych
 • Zapewnienie sprawnej pracy komputerów i sprzętu peryferyjnego
 • Współpraca z pracownikami firmy, przyjmowanie zapytań od użytkowników oraz raportów o błędach, klasyfikacja zgłoszeń
 • Prowadzenie dziennika błędów
 • Nadzór nad usługami drukowania
 • Wspieranie użytkowników w przypadku awarii systemu operacyjnego
 • Współpraca z administratorami i firmami zewnętrznymi w rozwiązywaniu problemów
 • Wdrażanie obrazów systemu operacyjnego i aplikacji przy użyciu programu Microsoft SCCM

Wykształcenie: średnie informatyczne; wyższe, preferowane informatyczne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne:
 • podpisany, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania)
 • podpisany: list motywacyjny i CV
 • podpisane oświadczenie o treści – „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzające ( 4 lata w przypadku wykształcenia średniego/ 1 rok w przypadku wykształcenia wyższego) lata pracy zawodowej na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywania działalności gospodarczej;

Wymagania konieczne:

 • minimum 4 lata pracy zawodowej w przypadku wykształcenia średniego
 • minimum 1 rok  pracy zawodowej w przypadku wykształcenia wyższego
 • Znajomość systemów operacyjnych typu desktop (Windows 7, 8, 10)
 • Znajomość podstawowych usług sieciowych.
 • Umiejętność budowy i administracji sieciami LAN

Wymagania pożądane:

 • Umiejętność identyfikacji, analizowania i rozwiązywania problemów
 • Kreatywność, otwartość na zdobywanie nowej wiedzy i nowych umiejętności
 • Doświadczenie we wsparciu systemów IT zgodnie z zasadami ITIL
 • Doświadczenie w eksploatacji i wdrażaniu programów komputerowych
 • Znajomość systemów Linux
 • Komunikatywność, rzetelność i dobra organizacja pracy
   

Termin składania ofert:

 • do dnia 06 lutego 2018 r. (decyduje data wpływu do Oddziału)

Miejsce składania dokumentów:

 • Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 33, Kancelaria
 • Oferty można składać za pośrednictwem poczty.
 • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „dotyczy oferty pracy nr 8/2018”

Dodatkowe informacje dot. naboru:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani
 • Formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • Osoby zakwalifikowane do kolejnego etatu naboru zostaną powiadomione telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone
 • Informacje pod numerem telefonu: 52 3252 914
 • w przypadku zatrudnienia wymagane będzie spełnianie wymogów określonych w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017 poz.1938)

Art. 112.

 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

 2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

 3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

 4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

 5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz.     1170 i 1089);

 6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

 7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

 8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

 9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

 

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

 2) wykonywać działalności gospodarczej.

 

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Kujawsko-Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Aleksandra Gackowska
Publikujący informację: Renata Chyrek
Publikacja informacji: 23.01.2018 11:15
Aktualizacja informacji: 13.03.2018 09:08
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności