zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej NFZ >> Zarządzenia Prezesa >> Zarządzenie Nr 36/2012/DSOZ

19.06.2012 r.

Zarządzenie Nr 36/2012/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 19 czerwca 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, zpóźn. zm. 1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 65/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) pkt 40 otrzymuje brzmienie:

"40) terapeuta środowiskowy - osobę prowadzącą terapię środowiskową,o której mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia o świadczeniach gwarantowanych PSY;",

b) pkt 45 otrzymuje brzmienie:

"45) zarządzenie Nr 65/2010/DSOZ - zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 65/2010/DSOZ z dnia 22 października 2010 r., z późn. zm., w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia wzorów wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Zgód Indywidualnych;";

2) w § 8 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Świadczeniodawca zapewnia całodobowy dostęp do świadczeń lekarza psychiatry, lekarza psychiatry dzieci i młodzieży, w stacjonarnym lecznictwie psychiatrycznym, w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji.";

3) w § 10:

a) w ust. 1:

 • w pkt 1 po lit. q dodaje się lit. r w brzmieniu:
  "r) leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi (EW) ze wskazań życiowych;",
 • w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:
  "c) leczenie uzależnień stacjonarne;",
 • w pkt 2 po lit. c dodaje się lit. c1 w brzmieniu:
  "c1) świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu stacjonarne;";

b) w  ust. 2 w pkt 1 po lit. e dodaje się lit. f w brzmieniu:

  "f) świadczenia dzienne rehabilitacyjne dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;";

c) w  ust. 3:

 • w  pkt 1 po lit. g dodaje się lit. h w brzmieniu:
  "h) program terapii zaburzeń preferencji seksualnych;",
 • w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:
  "c) świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia;";

4) w § 12 po ust. 18 dodaje się ust. 19 w brzmieniu:

"19. Świadczeniami w zakresie: leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi (EW) ze wskazań życiowych są świadczenia udzielane zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 1, l.p. 18 do rozporządzenia Ministra Zdrowia o świadczeniach gwarantowanych PSY, w oddziale: psychiatrycznym [kod 4700], psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży [kod 4705], psychiatrycznym dla chorych somatycznie [kod 4710] psychiatrycznym dla przewlekle chorych [kod 4716], psychogeriatrycznym [kod 4712], rehabilitacji psychiatrycznej [kod 4702], leczenia zaburzeń nerwicowych [kod 4704] lub oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży [kod 4707].";

5) w § 13:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

  "3. Świadczeniami w zakresie: leczenie uzależnień stacjonarne są świadczenia udzielane zgodnie z załącznikiem nr 2, l.p. 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia o świadczeniach gwarantowanych PSY, w oddziale/ ośrodku leczenia uzależnień [4740 - oddział/ ośrodek leczenia uzależnień]
  - obejmujące diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych oraz działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych.",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

  "3a. Świadczeniami w zakresie: świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu stacjonarne są świadczenia udzielane zgodnie z załącznikiem nr 2, l.p. 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia o świadczeniach gwarantowanych PSY, w oddziale/ ośrodku terapii uzależnienia od alkoholu [4744 - oddział/ ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu]
  - obejmujące diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu oraz działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych.";

6) w § 16:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

  "5. Świadczeniami w zakresie: świadczenia dzienne leczenia zaburzeń nerwicowych są świadczenia udzielane zgodnie z załącznikiem nr 4, l.p. 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia o świadczeniach gwarantowanych PSY, w oddziale dziennym leczenia zaburzeń nerwicowych [2706 - oddział dzienny zaburzeń nerwicowych].",

b) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

  "7. Świadczeniami w zakresie: świadczenia dzienne rehabilitacyjne dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi są świadczenia udzielane zgodnie z załącznikiem nr 4, l.p. 3a do rozporządzenia Ministra Zdrowia o świadczeniach gwarantowanych PSY w oddziale dziennym dla osób z autyzmem dziecięcym [2708 - oddział dzienny dla osób z autyzmem dziecięcym].";

7) w § 19 w ust. 2 po pkt 13 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

"14) program terapii zaburzeń preferencji seksualnych - program realizowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia o świadczeniach gwarantowanych PSY.";

8) w § 22:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

  "3) terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia [kod 1744];",

b) w ust. 2:

 • po pkt 1dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
  "1a) poradę lekarską diagnostyczną - porada udzielana zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia Ministra Zdrowia o świadczeniach gwarantowanych PSY, w zależności od zakresu realizowanych świadczeń;",
 • po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
  "2a) poradę lekarską terapeutyczną - kolejna porada, udzielana zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia Ministra Zdrowia o świadczeniach gwarantowanych PSY, w zależności od zakresu realizowanych świadczeń;";

9) w § 25 po pkt 10 dodaje się pkt 11-13 w brzmieniu:

 "11) w przypadku świadczenia: leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi (EW) ze wskazań życiowych, u jednego świadczeniobiorcy wykonuje się do 12 świadczeń w jednym cyklu, zgodnie z rozpoznaniami wg ICD10, zawartymi w załączniku nr 1, l.p. 18 do rozporządzenia Ministra Zdrowia o świadczeniach gwarantowanych PSY;
12) koszt leczenia elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi (EW) ze wskazań życiowych uwzględnia niezbędne do wykonania świadczenia: czas pracy personelu, sprzęt, materiały medyczne i leki oraz zapewnienie dostępu do badań i konsultacji, zgodnie z odrębnymi przepisami;
13) wartość świadczenia: leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi (EW) ze wskazań życiowych, sumuje się z wartością osobodnia pobytu w oddziale stacjonarnym psychiatrycznym, określonym w § 12 ust. 19, zgodnie z wagą punktową zakresu świadczenia.";

10) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

11) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

§ 2.

Zobowiązuje się dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do uwzględnienia w umowach zawartych ze świadczeniodawcami zmian, o których mowa w § 1, z zastrzeżeniem § 3.

§ 3.

W przypadku toczącego się postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wprowadzenie do umów zmian, o których mowa w § 1, następuje po zakończeniu postępowania.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2012 r.

p.o. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia

Zbigniew Teter

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 444 i Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz.887, Nr 171, poz. 1016, Nr 2015, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. Nr 22, poz. 123.

Pliki do pobrania

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 19.06.2012 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 29.11.2012 r. Norbert Tyszka
Artykuł przeczytany 23833 razy.

Pokrewne artykuły

28.11.2014 r.
Zarządzenie Nr 78/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.
31.10.2014 r.
Centrala NFZ przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
15.10.2014 r.
Centrala NFZ przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.
31.12.2013 r.
Zarządzenie Nr 94/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.
13.12.2013 r.
Zarządzenie Nr 79/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.
13.11.2013 r.
Informacja prasowa w związku z publikacją projektu zarządzenia Prezesa NFZ w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.
13.11.2013 r.
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.
30.08.2013 r.
Zarządzenie Nr 44/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.
29.11.2012 r.
Zarządzenie Nr 84/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2012 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.
26.10.2012 r.
Komunikat w sprawie projektu zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.
25.07.2012 r.
Zarządzenie Nr 46/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.
19.07.2012 r.
Zarządzenie Nr 44/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.
na górę

Zarządzenia Prezesa

Tagi

BIP - info

W serwisie

Biuletyn Informacji Publicznej NFZ


Strona NFZ wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych NFZ może być utrudnione. Więcej informacji o ustawieniach wyświetlania i polityce prywatności znajdziesz tutaj.