zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej NFZ >> Zarządzenia Prezesa >> Zarządzenie Nr 12/2013/DSM

15.03.2013 r.

Zarządzenie Nr 12/2013/DSM
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 14 marca 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju  ratownictwo medyczne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 161a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 65/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju  ratownictwo medyczne, zmienionym zarządzeniem Nr 83/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 listopada 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
"8. Świadczeniodawca ubiegający się o zawarcie z Funduszem umowy, o której mowa w ust. 1, wykazujący w ofercie personel spełniający wymagania, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, składa oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do zarządzenia.";

2) w § 8 ust. 19 otrzymuje brzmienie:
"19. Świadczeniodawca obowiązany jest do utrzymania, przez cały okres obowiązywania umowy, co najmniej procentowego udziału czasu pracy lekarzy, deklarowanego w ofercie, zgodnie z kwalifikacjami wskazanymi
w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.";

3) w załączniku nr 3 w części: 2. Wymagania dotyczące składu osobowego zespołu ratownictwa medycznego:

a) poz. 2.1.2. Dodatkowo oceniane (rankingujące) otrzymuje brzmienie:
"Procentowy udział czasu pracy wykazanych w ofercie lekarzy:

1) posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej, w łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie, w skali każdego miesiąca obowiązywania umowy;

2) którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej oraz posiadają specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie wymienionej w art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym  w łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie, w skali każdego miesiąca obowiązywania umowy;

3) którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej lub posiadają specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie wymienionej w art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym w łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie, w skali każdego miesiąca obowiązywania umowy.";

b) poz. 2.1.3 Dodatkowo oceniane (rankingujące) otrzymuje brzmienie:
"Procentowy udział łącznego czasu pracy wykazanych w ofercie lekarzy, których średniotygodniowy czas pracy będzie mieścił się w przedziale od  12 do 72 godzin, a ciągły czas pracy nie przekroczy 24 godzin i za każdym razem zostanie poprzedzony przynajmniej 11-to godzinną przerwą w pracy, w łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie, w skali każdego miesiąca obowiązywania umowy.";

c) poz. 2.3.1 Dodatkowo oceniane (rankingujące) otrzymuje brzmienie:
"Procentowy udział łącznego czasu pracy wykazanego w ofercie nielekarskiego personelu medycznego, którego średniotygodniowy czas pracy będzie mieścił się w przedziale od 12 do 72 godzin, a ciągły czas pracy nie przekroczy 24 godzin i za każdym razem zostanie poprzedzony przynajmniej 11-to godzinną przerwą w pracy, w łącznym czasie pracy całego nielekarskiego personelu medycznego wykazanego w ofercie, w skali każdego miesiąca obowiązywania umowy.";

4) załącznik nr 6 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

5) dodaje się załącznik nr 7 do zarządzenia stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Agnieszka Pachciarz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918 , Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz.1241, Nr 161, poz.1278, Nr 178, poz. 1374 oraz z Dz. U. z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 125 poz. 842, Nr 107, poz. 679, Nr 165, poz. 1116, Nr 127, poz. 857, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1723, Nr 182, poz. 1228. Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 45 poz. 235, Nr 73 poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 113 poz. 657, Nr 122 poz. 696, Nr 138 poz. 808, Nr 149 poz. 887, Nr 171 poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz.1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz.154.

Pliki do pobrania

źródło - Departament do Spraw Służb Mundurowych
Dodany: 15.03.2013 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 15.03.2013 r. Norbert Tyszka
Artykuł przeczytany 14653 razy.

Pokrewne artykuły

22.01.2014 r.
Zarządzenie Nr 2/2014/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne.
17.10.2013 r.
Informacja dotycząca zarządzenia w sprawie ratownictwa medycznego.
17.10.2013 r.
Zarządzenie Nr 60/2013/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne.
15.03.2013 r.
Zarządzenie Nr 13/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
23.11.2012 r.
Zarządzenie Nr 83/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 listopada 2012 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne.
18.10.2012 r.
Zarządzenie Nr 65/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne.
16.08.2012 r.
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne.
20.10.2011 r.
Zarządzenie Nr 71/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne
na górę

Zarządzenia Prezesa

Tagi

BIP - info

W serwisie

Biuletyn Informacji Publicznej NFZ


Strona NFZ wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych NFZ może być utrudnione. Więcej informacji o ustawieniach wyświetlania i polityce prywatności znajdziesz tutaj.