Zarządzenie Nr 55/2005 (opublikowano 8.09.2005 r.)

Zarządzenie Nr 55/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: programy profilaktyczne i promocja zdrowia, w zakresie: program profilaktyki chorób odtytoniowych - palenie jest uleczalne".

Zarządzenie Nr 55/2005
z dnia 30 sierpnia 2005 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: programy profilaktyczne i promocja zdrowia, w zakresie: program profilaktyki chorób odtytoniowych - palenie jest uleczalne".

Na podstawie art. 48 ust. 1, art. 102 ust. 5 pkt 21 i pkt 25 i art. 146 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się "Szczegółowe materiały informacyjne o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: programy profilaktyczne i promocja zdrowia, w zakresie: program profilaktyki chorób odtytoniowych - palenie jest uleczalne ", stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Szczegółowe materiały informacyjne, o których mowa w §1, stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będących przedmiotem "Programu profilaktyki chorób odtytoniowych - palenie jest uleczalne".

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller

Omówienie tekstu

Zarządzenie jest efektem wprowadzenia w życie "Programu profilaktyki chorób odtytoniowych - panie jest uleczalne" opisanego w zarządzeniu Prezesa NFZ nr 54. Umożliwia ono rozpoczęcie postępowania konkursowego dla świadczeniodawców na realizację programu, który ma na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie następstw palenia i zmniejszenia liczby palących.
Załącznik do zarządzenia szczegółowo określa wymagania wobec świadczeniodawców, zasady udzielania świadczeń i finansowania ich. Opisuje też wymagane kwalifikacje personelu medycznego i niezbędne wyposażenie gabinetu lekarskiego.