zaawansowane

Legislacja >> Dzienniki Ustaw 2004 >> Dz.U.04.170.1797 z dnia 2 sierpnia 2004 r.

29.09.2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 16 lipca 2004 r.

w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania

 

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Resortowe kody identyfikacyjne, zwane dalej "kodami resortowymi", nadawane są na podstawie informacji zawartych w dokumentach będących podstawą dokonania wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, zwanego dalej "rejestrem".

§ 2. System resortowych kodów identyfikacyjnych, zwany dalej "systemem", składa się z dziesięciu części.

§ 3. Część I systemu stanowi składający się z 7 znaków numer księgi rejestrowej zakładu.

§ 4. Część II systemu stanowi 7-znakowy identyfikator z rejestru TERYT dla jednostki podziału terytorialnego, w której położony jest zakład, nadany zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.3)).

§ 5. 1. Część III systemu stanowi 2-znakowy kod resortowy podmiotu, który utworzył zakład.

2. Ustala się następujące kody resortowe podmiotów, które tworzą zakłady:
1) minister albo centralny organ administracji rządowej:
a) minister właściwy do spraw zdrowia - kod 11,
b) Minister Obrony Narodowej - kod 12,
c) Minister Sprawiedliwości - kod 13,
d) minister właściwy do spraw wewnętrznych - kod 14,
e) inny minister albo centralny organ administracji rządowej - kod 19;
2) wojewoda - kod 20;
3) jednostka samorządu terytorialnego:
a) województwo - kod 31,
b) powiat - kod 32,
c) gmina - kod 33,
d) gmina miejska na prawach powiatu - kod 34;
4) kościół lub związek wyznaniowy - kod 40;
5) fundacja, związek zawodowy, samorząd zawodowy, stowarzyszenie - kod 50;
6) inna krajowa lub zagraniczna osoba prawna lub osoba fizyczna oraz spółka nieposiadająca osobowości prawnej:
a) osoba fizyczna - kod 71,
b) spółka cywilna - kod 72,
c) spółka jawna - kod 73,
d) spółka partnerska - kod 74,
e) spółka komandytowa - kod 75,
f) spółka komandytowo-akcyjna - kod 76,
g) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - kod 77,
h) spółka akcyjna - kod 78,
i) spółdzielnia - kod 79;
7) państwowa uczelnia medyczna albo państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych - kod 80;
8) inne - kod 90.

§ 6. Część IV systemu stanowi 1-znakowy kod resortowy wskazujący formę gospodarki finansowej zakładu:
1) samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej - kod 1;
2) jednostka budżetowa - kod 2;
3) zakład budżetowy - kod 3;
4) inna - kod 4.

§ 7. 1. Część V systemu stanowi 2-znakowy niepowtarzalny kod resortowy, identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu. Kod zawiera się w przedziale od 01 do 99 i pozostaje niezmienny, niezależnie od zmian organizacyjnych w zakładzie.

2. Gdy nie jest możliwe zastosowanie kodu 2-znakowego, należy zastosować kod 3-znakowy. Kod powinien zawierać się w przedziale od 100 do 999.

§ 8. 1. Część VI systemu stanowi kod resortowy rodzaju jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 7.

2. Kody resortowe określające rodzaj jednostki organizacyjnej stanowią załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 9. 1. Część VII systemu stanowi 3-znakowy kod resortowy, identyfikujący komórkę organizacyjną wykonującą świadczenia zdrowotne w ramach zakładu. Kod zawiera się w przedziale od 001 do 999 i pozostaje niezmienny, niezależnie od zmian organizacyjnych w zakładzie.

2. Gdy nie jest możliwe zastosowanie kodu 3-znakowego, można zastosować kod 4-znakowy. Kod powinien zawierać się w przedziale od 1000 do 9999.

§ 10. 1. Część VIII systemu stanowi 4-znakowy kod resortowy, charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, zgodnie z listą kodów resortowych określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Kod, o którym mowa w ust. 1, powinien odzwierciedlać rodzaj prowadzonej działalności, uwzględniając w szczególności:
1) choroby i problemy zdrowotne pacjentów;
2) specjalność medyczną kierownika komórki organizacyjnej;
3) rodzaj wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną.

3. W przypadku nowo powstałych komórek organizacyjnych komórce należy nadać kod resortowy planowanej działalności.

§ 11. 1. Część IX systemu stanowi kod resortowy charakteryzujący funkcję ochrony zdrowia.

2. Kody resortowe określające funkcje ochrony zdrowia realizowane w komórce organizacyjnej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 12. 1. Część X systemu stanowi zestaw 2-znakowych kodów resortowych, charakteryzujących dziedziny medyczne, w których specjalizuje się komórka organizacyjna.

2. Kody resortowe określające dziedziny medyczne, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 13. 1. Do celów identyfikacyjnych zakładu wykorzystuje się numer księgi rejestrowej zakładu.

2. Do celów identyfikacyjnych jednostki organizacyjnej określonej w § 7 wykorzystuje się, oddzielone od siebie myślnikiem, numer księgi rejestrowej zakładu i część V systemu, o której mowa w § 7.

3. Do celów identyfikacyjnych komórki organizacyjnej określonej w § 9 wykorzystuje się, oddzielone od siebie myślnikiem, numer księgi rejestrowej zakładu i część VII systemu, o której mowa w § 9.

§ 14. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 30, poz. 379 oraz z 2002 r. Nr 223, poz. 1880).

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2004 r.

_________
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215.
3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459 oraz z 2003 r. Nr 208, poz. 2022.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Uwaga: Komórki organizacyjne danej specjalności wykonujące usługi na rzecz dzieci należy oznaczyć kodem nieparzystym, o jeden wyższym niż właściwy kod dla komórki wykonującej usługi tej specjalności na rzecz pacjentów dorosłych (np. poradnia alergologii dziecięcej powinna posiadać kod 1011).

0. Podstawowa opieka zdrowotna

0010 Poradnia (gabinet) lekarza POZ
0012 Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
0020 Punkt felczerski
0030 Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
0032 Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
0034 Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej
0041 Gabinet medycyny szkolnej
0050 Punkt szczepień
0060 Gabinet zabiegowy

1. Poradnie specjalistyczne

Komórki organizacyjne związane ze specjalizacją choroby wewnętrzne

1000 Poradnia chorób wewnętrznych
1008 Poradnia chorób metabolicznych
1010 Poradnia alergologiczna
1012 Poradnia alergii pokarmowych
1014 Poradnia alergii oddechowych
1016 Poradnia alergii skórnych
1020 Poradnia diabetologiczna
1030 Poradnia endokrynologiczna
1032 Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
1034 Poradnia andrologiczna
1036 Poradnia leczenia niepłodności
1038 Poradnia schorzeń tarczycy
1040 Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
1050 Poradnia gastroenterologiczna
1052 Poradnia gastrologiczna
1054 Poradnia chorób jelitowych
1056 Poradnia hepatologiczna
1060 Poradnia geriatryczna
1070 Poradnia hematologiczna
1072 Poradnia nowotworów krwi
1080 Poradnia immunologiczna
1100 Poradnia kardiologiczna
1102 Poradnia wad serca
1104 Poradnia nadciśnienia tętniczego
1120 Poradnia chorób naczyń
1130 Poradnia nefrologiczna
1140 Poradnia medycyny nuklearnej
1150 Poradnia toksykologiczna
1160 Poradnia medycyny pracy
1180 Poradnia medycyny paliatywnej

Komórki organizacyjne innych specjalizacji zachowawczych

1200 Poradnia dermatologiczna
1202 Poradnia wenerologiczna
1210 Poradnia genetyczna
1220 Poradnia neurologiczna
1222 Poradnia leczenia bólu
1224 Poradnia chorób naczyniowych mózgu
1226 Poradnia padaczki
1228 Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
1230 Poradnia stwardnienia rozsianego
1232 Poradnia chorób mięśni
1240 Poradnia onkologiczna
1242 Poradnia chemioterapii
1244 Poradnia radioterapii
1270 Poradnia gruźlicy i chorób płuc
1272 Poradnia pulmonologiczna
1274 Poradnia ftyzjatryczna
1276 Poradnia leczenia mukowiscydozy
1280 Poradnia reumatologiczna
1300 Poradnia rehabilitacyjna
1302 Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
1304 Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
1306 Poradnia rehabilitacji neurologicznej
1308 Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
1310 Dział (pracownia) fizjoterapii
1312 Dział (pracownia) fizykoterapii
1314 Dział (pracownia) kinezyterapii
1316 Dział (pracownia) hydroterapii
1318 Dział (pracownia) krioterapii
1320 Dział (pracownia) masażu leczniczego
1330 Dział (pracownia) balneoterapii
1340 Poradnia chorób zakaźnych
1342 Poradnia AIDS
1344 Poradnia WZW
1346 Poradnia chorób tropikalnych
1348 Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
1370 Poradnia medycyny sportowej
1380 Poradnia leczenia ran
1390 Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego

Komórki organizacyjne związane z opieką nad matką i dzieckiem

1401 Poradnia pediatryczna
1405 Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
1409 Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
1421 Poradnia neonatologiczna
1450 Poradnia ginekologiczno-położnicza
1452 Poradnia ginekologiczna
1453 Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
1454 Poradnia patologii ciąży
1456 Poradnia okresu przekwitania
1458 Poradnia profilaktyki chorób piersi
1470 Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
1472 Szkoła rodzenia
1474 Poradnia laktacyjna

Komórki organizacyjne specjalności zabiegowych

1500 Poradnia chirurgii ogólnej
1504 Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
1506 Poradnia proktologiczna
1508 Poradnia chirurgii endokrynologicznej
1520 Poradnia chirurgii klatki piersiowej
1530 Poradnia chirurgii naczyniowej
1540 Poradnia chirurgii onkologicznej
1550 Poradnia chirurgii plastycznej
1552 Poradnia chirurgii ręki
1554 Poradnia oparzeń
1560 Poradnia kardiochirurgiczna
1570 Poradnia neurochirurgiczna
1580 Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
1583 Poradnia wad postawy
1584 Poradnia osteoporozy
1587 Poradnia preluksacyjna
1600 Poradnia okulistyczna
1602 Poradnia leczenia jaskry
1604 Poradnia leczenia zeza
1610 Poradnia otolaryngologiczna
1612 Poradnia audiologiczna
1614 Poradnia foniatryczna
1616 Poradnia logopedyczna
1630 Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
1640 Poradnia urologiczna
1650 Poradnia transplantologiczna
1652 Poradnia transplantacji nerek
1654 Poradnia transplantacji wątroby
1656 Poradnia transplantacji serca
1658 Poradnia transplantacji szpiku

Komórki organizacyjne związane z psychologią, chorobami psychicznymi i uzależnieniami

1700 Poradnia zdrowia psychicznego
1701 Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
1703 Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
1704 Poradnia psychogeriatryczna
1705 Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin
1706 Poradnia leczenia nerwic
1707 Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym
1710 Poradnia psychosomatyczna
1740 Poradnia leczenia uzależnień
1742 Poradnia antynikotynowa
1743 Poradnia terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży
1744 Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
1746 Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
1750 Poradnia promocji zdrowia
1780 Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
1790 Poradnia psychologiczna

Komórki organizacyjne stomatologiczne

1800 Poradnia stomatologiczna
1810 Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
1820 Poradnia ortodontyczna
1830 Poradnia protetyki stomatologicznej
1840 Poradnia chirurgii stomatologicznej

2. Ośrodki (zespoły) opieki pozaszpitalnej

2130 Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej
2140 Zespół długoterminowej opieki domowej
2142 Pielęgniarska opieka długoterminowa
2146 Zespół rehabilitacji domowej
2150 Zespół domowego leczenia tlenem
2180 Hospicja domowe
2182 Dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej
2200 Dzienny ośrodek opieki geriatrycznej
2202 Geriatryczny zespół opieki domowej
2204 Geriatryczny zespół konsultacyjny dla lecznictwa zamkniętego
2300 Ośrodek rehabilitacji dziennej

Komórki organizacyjne związane z chorobami psychicznymi i uzależnieniami

2700 Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
2701 Oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży
2702 Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny
2704 Oddział dzienny psychiatryczny geriatryczny
2706 Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych
2707 Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży
2709 Oddział dzienny dla osób z autyzmem dziecięcym
2710 Oddział/Ośrodek alzheimerowski
2711 Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu dla dzieci i młodzieży
2712 Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
2713 Oddział dzienny terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży
2714 Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
2716 Oddział nocny psychiatryczny
2718 Oddział nocny psychiatryczny dla uzależnionych
2720 Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2722 Hostel dla osób psychicznie chorych
2724 Hostel dla uzależnionych od alkoholu
2726 Hostel dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych
2730 Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
2731 Zespół leczenia środowiskowego (domowego) dla dzieci i młodzieży
2732 Opieka domowa, rodzinna
2733 Zespół leczenia środowiskowego (domowego) dla osób z autyzmem
2740 Ośrodek leczenia uzależnień, bliżej niescharakteryzowanych

3. Opieka doraźna

3010 Ambulatorium ogólne
3011 Ambulatorium pediatryczne
3012 Ambulatorium chirurgiczne
3014 Ambulatorium kardiologiczne
3016 Ambulatorium okulistyczne
3040 Ambulatorium stomatologiczne
3110 Zespół wyjazdowy ogólny
3112 Zespół wyjazdowy wypadkowy W
3114 Zespół wyjazdowy reanimacyjny R
3116 Zespół wyjazdowy kardiologiczny K
3118 Zespół wyjazdowy neonatologiczny N
3150 Wodne Pogotowie Ratunkowe
3200 Zespół lotnictwa sanitarnego
3210 Lotnicze pogotowie ratunkowe
3220 Lotnicza grupa poszukiwawczo-ratownicza
3300 Szpitalny oddział ratunkowy

4. Oddziały szpitalne

Komórki organizacyjne związane ze specjalizacją choroby wewnętrzne

4000 Oddział chorób wewnętrznych
4008 Oddział chorób metabolicznych
4010 Oddział alergologiczny
4020 Oddział diabetologiczny
4030 Oddział endokrynologiczny
4050 Oddział gastroenterologiczny
4052 Oddział gastrologiczny
4056 Oddział hepatologiczny
4060 Oddział geriatryczny
4070 Oddział hematologiczny
4072 Oddział nowotworów krwi
4080 Oddział immunologii klinicznej
4100 Oddział kardiologiczny
4106 Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
4120 Oddział angiologiczny
4130 Oddział nefrologiczny
4132 Stacja dializ
4140 Oddział medycyny nuklearnej
4142 Oddział terapii jodem
4150 Oddział toksykologiczny
4170 Oddział dla przewlekle chorych
4180 Oddział medycyny paliatywnej

Komórki organizacyjne innych specjalizacji zachowawczych

4200 Oddział dermatologiczny
4220 Oddział neurologiczny
4240 Oddział onkologiczny
4242 Oddział chemioterapii
4244 Oddział radioterapii
4246 Oddział onkologii ginekologicznej
4260 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
4264 Oddział intensywnej terapii
4266 Dział anestezjologii
4270 Oddział gruźlicy i chorób płuc
4272 Oddział pulmonologii
4274 Oddział gruźlicy
4280 Oddział reumatologiczny
4300 Oddział rehabilitacyjny
4302 Oddział rehabilitacji narządu ruchu
4304 Oddział paraplegii i tetraplegii
4306 Oddział rehabilitacji neurologicznej
4308 Oddział rehabilitacji kardiologicznej
4340 Oddział chorób zakaźnych
4342 Oddział AIDS
4344 Oddział WZW
4346 Oddział chorób tropikalnych
4348 Oddział obserwacyjno-zakaźny

Komórki organizacyjne związane z opieką nad matką i dzieckiem

4401 Oddział pediatryczny
4403 Oddział niemowlęcy
4405 Oddział patologii noworodka
4421 Oddział neonatologiczny
4450 Oddział ginekologiczno-położniczy
4452 Oddział ginekologiczny
4454 Oddział patologii ciąży
4456 Oddział położniczy
4458 Oddział położniczy rooming-in

Komórki organizacyjne specjalności zabiegowych

4500 Oddział chirurgiczny ogólny
4501 Oddział chirurgiczny dla dzieci
4503 Oddział chirurgii noworodka
4504 Oddział chirurgii przewodu pokarmowego
4508 Oddział chirurgii endokrynologicznej
4520 Oddział chirurgii klatki piersiowej
4530 Oddział chirurgii naczyniowej
4540 Oddział chirurgii onkologicznej
4550 Oddział chirurgii plastycznej
4552 Oddział chirurgii ręki
4554 Oddział oparzeń
4560 Oddział kardiochirurgiczny
4562 Oddział wszczepiania rozruszników
4570 Oddział neurochirurgiczny
4580 Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
4600 Oddział okulistyczny
4610 Oddział otolaryngologiczny
4630 Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
4640 Oddział urologiczny
4650 Oddział transplantologiczny
4652 Oddział transplantacji nerek
4654 Oddział transplantacji wątroby
4656 Oddział transplantacji serca
4658 Oddział transplantacji szpiku

Komórki organizacyjne związane z chorobami psychicznymi i uzależnieniami

4700 Oddział psychiatryczny (ogólny)
4701 Oddział psychiatryczny dla dzieci
4702 Oddział rehabilitacji psychiatrycznej
4703 Oddział psychiatryczny dla młodzieży
4704 Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych
4705 Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży
4707 Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży
4710 Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie
4712 Oddział psychogeriatryczny
4714 Oddział psychiatryczny dla chorych na gruźlicę
4716 Oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych
4730 Oddział psychiatrii sądowej
4731 Oddział psychiatrii sądowej dla młodzieży
4732 Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu
4733 Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży
4734 Oddział psychiatrii sądowej o maksymalnym zabezpieczeniu
4735 Oddział psychiatrii sądowej o maksymalnym zabezpieczeniu dla młodzieży
4736 Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu
4737 Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży
4740 Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień
4741 Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży
4742 Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
4744 Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu
4745 Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu dla dzieci i młodzieży
4746 Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
4747 Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży
4748 Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)
4750 Oddział/Ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych
4751 Oddział/Ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży
4752 Oddział/Ośrodek terapii dla uzależnionych od alkoholu ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi
4754 Oddział/Ośrodek terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi
4756 Oddział/Ośrodek rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi

Komórki organizacyjne stomatologiczne

4840 Oddział chirurgii stomatologicznej

Inne komórki organizacyjne w opiece szpitalnej

4880 Zakład/Oddział medycyny sądowej
4900 Izba przyjęć szpitala
4910 Blok operacyjny
4912 Sala porodowa
4920 Apteka zakładowa
4930 Sterylizatornia
4940 Prosektorium

5. Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

5160 Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
5162 Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny
5163 Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny dla dzieci i młodzieży
5170 Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
5171 Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy dla dzieci i młodzieży
5172 Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny
5180 Hospicja stacjonarne
5260 Zakład/Oddział dzienny pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny
5272 Zakład/Oddział dzienny opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny
5360 Zespół opieki domowej przy zakładzie/oddziale pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym

6. Jednostki leczenia sanatoryjnego i uzdrowiskowego

6100 Szpital uzdrowiskowy
6101 Szpital uzdrowiskowy dla dzieci
6500 Sanatorium uzdrowiskowe
6501 Sanatorium uzdrowiskowe dla dzieci

7. Pracownie diagnostyczne

7000 Pracownia diagnostyczna
7100 Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
7110 Punkt pobrań materiałów do badań
7200 Pracownia diagnostyki obrazowej
7210 Pracownia USG
7220 Pracownia tomografii komputerowej
7230 Pracownia rentgenodiagnostyki zabiegowej
7240 Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
7250 Pracownia rezonansu magnetycznego
7260 Pracownia scyntygrafii
7270 Pracownia angiografii
7900 Pracownie inne
7910 Pracownia endoskopii
7950 Zakład medycyny nuklearnej

8. Pracownie protetyczne, środków pomocniczych, krwi i tkanek

8100 Pracownia protetyki stomatologicznej
8200 Pracownia (punkt zaopatrzenia) środków pomocniczych
8210 Pracownia (punkt zaopatrzenia) w środki wspomagania słuchu
8220 Pracownia (punkt zaopatrzenia) w środki optyczne
8500 Bank krwi
8502 Punkt pobrań krwi
8510 Bank tkanek
8512 Punkt pobrań tkanek i szpiku kostnego
8520 Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa

9. Inne komórki działalności medycznej w zakładach opieki zdrowotnej

9000 Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
9010 Pracownia akupresury i akupunktury
9012 Pracownia ziołolecznictwa
9200 Dział higieny i epidemiologii
9202 Dział nadzoru radiologicznego
9204 Dział nadzoru sanitarnego
9206 Dział nadzoru zapobiegawczego
9210 Dział oświaty i promocji zdrowia
9220 Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
9230 Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
9240 Zespół transportu sanitarnego
9300 Oddział żłobkowy

ZAŁĄCZNIK Nr 2

KODY RESORTOWE OKREŚLONYCH RODZAJÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU

HP.1. Szpitalnictwo
HP.1.1. Szpitale wielospecjalistyczne
HP.1.2. Szpitale psychiatryczne i odwykowe
HP.1.2.1. Całodobowe ośrodki leczenia odwykowego i psychiatrycznego
HP.1.3. Szpitale (jedno-)specjalistyczne (inne niż psychiatryczne i odwykowe)
HP.1.4. Sanatoria i uzdrowiska (inne niż szpitale uzdrowiskowe)

HP.2. Stacjonarne zakłady opieki pielęgnacyjnej i długoterminowej
HP.2.1. Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze inne niż psychiatryczne
HP.2.2. Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze psychiatryczne
HP.2.3. Ośrodki opiekuńcze dla osób starszych
HP.2.4. Hospicja stacjonarne
HP.2.9. Pozostałe zakłady opiekuńcze

HP.3. Dostawcy świadczeń z zakresu lecznictwa ambulatoryjnego
HP.3.1. Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej
HP.3.2. Przychodnia stomatologiczna
HP.3.3. Pozostałe przychodnie jednospecjalistyczne
HP.3.4. Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej
HP.3.4.1. Centrum planowania rodziny
HP.3.4.2. Ośrodek zdrowia psychicznego i odwykowego
HP.3.4.3. Ambulatoryjny ośrodek zabiegowy
HP.3.4.4. Stacja dializ
HP.3.4.5. Pozostałe ośrodki wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej
HP.3.5. Ośrodek diagnostyki
HP.3.6. Świadczeniodawca w zakresie opieki domowej
HP.3.7. Zakład Rehabilitacji Leczniczej
HP.3.9. Pozostali świadczeniodawcy w zakresie opieki ambulatoryjnej
HP.3.9.1. Stacja (podstacja) pogotowia ratunkowego, jednostka opieki doraźnej
HP.3.9.2. Bank krwi i organów, centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa
HP.3.9.3. Żłobek
HP.3.9.4. Ośrodek opieki nad niepełnosprawnymi
HP.3.9.9. Pozostali świadczeniodawcy opieki ambulatoryjnej

HP.5. Jednostki prowadzące i administrujące programy zdrowia publicznego
HP.5.1. Stacje sanitarno-epidemiologiczne

ZAŁĄCZNIK Nr 3

KODY RESORTOWE FUNKCJI OCHRONY ZDROWIA

HC.1. Usługi lecznicze
HC.1.1. Leczenie stacjonarne
HC.1.2. Leczenie "jednego dnia"
HC.1.3. Leczenie ambulatoryjne
HC.1.3.1. Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
HC.1.3.2. Leczenie stomatologiczne
HC.1.3.3. Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
HC.1.3.4. Leczenie w trybie hostelowym
HC.1.3.5. Leczenie w domu pacjenta
HC.1.3.9. Pozostała opieka ambulatoryjna

HC.2. Usługi rehabilitacyjne
HC.2.1. Rehabilitacja stacjonarna
HC.2.2. Rehabilitacja dzienna
HC.2.3. Rehabilitacja ambulatoryjna
HC.2.4. Rehabilitacja w domu pacjenta
HC.2.5. Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna

HC.3. Długoterminowa opieka pielęgnacyjna
HC.3.1. Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
HC.3.2. Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
HC.3.3. Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
HC.3.4. Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w trybie hostelowym

HC.4. Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej
HC.4.1. Badania laboratoryjne
HC.4.2. Diagnostyka obrazowa
HC.4.2.1. USG
HC.4.2.2. tomografia komputerowa
HC.4.2.3. rentgenodiagnostyka
HC.4.2.4. rezonans magnetyczny
HC.4.2.5. scyntygrafia
HC.4.2.6. angiografia
HC.4.2.7. endoskopia
HC.4.2.8. inne
HC.4.3. Pomoc doraźna
HC.4.3.1. Wyjazdowa pomoc lekarska
HC.4.3.1.1. Nocna pomoc lekarska
H.C.4.3.1.2. Dzienna pomoc lekarska
HC.4.3.2. Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
HC.4.3.3. Pomoc doraźna - ratownicze zespoły wyjazdowe
HC.4.3.4. Pomoc doraźna - ratownictwo lotnicze i śmigłowcowe
HC.4.3.5. Pomoc doraźna - ratownictwo wodne
HC.4.3.6. Pomoc doraźna - ratownictwo górskie
HC.4.3.7. Pozostałe
HC.4.4. Usługi w zakresie dializowania
HC.4.5. Pobieranie oraz magazynowanie krwi, organów oraz szpiku kostnego
HC.4.5.1. Pobieranie oraz magazynowanie krwi
HC.4.5.2. Pobieranie oraz magazynowanie organów, tkanek oraz szpiku kostnego
HC.4.6. Usługi pielęgnacyjne
HC.4.7. Opieka nad osobami w starszym wieku
HC.4.9. Pozostałe usługi pomocnicze

HC.5. Dostarczanie produktów medycznych dla pacjentów ambulatoryjnych
HC.5.1. Leki i materiały medyczne niebędące dobrami trwałego użytku
HC.5.2. Sprzęt terapeutyczny i pozostałe dobra medyczne trwałego użytku
HC.5.2.1. Okulary i pozostałe produkty optyczne
HC.5.2.2. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
HC.5.2.3. Środki wspomagania słuchu
HC.5.2.4. Techniczne urządzenia medyczne
HC.5.2.5. Przedmioty protetyki stomatologicznej
HC.5.2.9. Pozostałe medyczne dobra trwałego użytku

HC.6. Profilaktyka i zdrowie publiczne
HC.6.1. Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
HC.6.1.1. Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
HC.6.1.2. Zdrowie matki i dziecka
HC.6.1.3. Opieka nad zdrowym dzieckiem
HC.6.1.4. Inna
HC.6.2. Medycyna szkolna
HC.6.3. Zapobieganie chorobom zakaźnym
HC.6.3.1. Szczepienia
HC.6.4. Zapobieganie chorobom niezakaźnym
HC.6.5. Medycyna pracy
HC.6.5.1. Badania kierowców
HC.6.6. Medycyna sportowa
HC.6.7. Oświata i promocja zdrowia
HC.6.9. Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

HC. R. Funkcje powiązane z ochroną zdrowia
HC.R.2. Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
HC.R.3. Badania i rozwój w ochronie zdrowia
HC.R.4. Kontrola żywności, higieny i wody pitnej
HC.R.5. Zdrowie środowiskowe
HC.R.6. Nadzór radiologiczny
HC.R.7. Nadzór i kontrola sanitarna
HC.R.8. Nadzór epidemiologiczny

ZAŁĄCZNIK Nr 4

KODY RESORTOWE DZIEDZIN MEDYCZNYCH

Kody tworzą dwa znaki określające podstawowe i szczegółowe dziedziny medycyny, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, Nr 76, poz. 691, Nr 152, poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 90, poz. 845 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 882 i 885):
01 Anestezjologia i intensywna terapia
02 Audiologia i foniatria
03 Chirurgia dziecięca
04 Chirurgia klatki piersiowej
05 Chirurgia ogólna
06 Chirurgia szczękowo-twarzowa
07 Choroby wewnętrzne
08 Choroby zakaźne
09 Dermatologia i wenerologia
10 Diagnostyka laboratoryjna
11 Genetyka
12 Kardiochirurgia
13 Medycyna nuklearna
14 Medycyna pracy
15 Medycyna ratunkowa
16 Medycyna rodzinna
17 Medycyna sądowa
18 Medycyna transportu
19 Mikrobiologia lekarska
20 Neonatologia
21 Neurochirurgia
22 Neurologia
23 Okulistyka
24 Onkologia
25 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
26 Otorynolaryngologia
27 Patomorfologia
28 Pediatria
29 Położnictwo i ginekologia
30 Psychiatria
31 Radiologia i diagnostyka obrazowa
32 Radioterapia onkologiczna
33 Rehabilitacja medyczna
34 Urologia
35 Zdrowie publiczne
36 Alergologia
37 Angiologia
38 Balneologia i medycyna fizykalna
39 Chirurgia naczyniowa
40 Chirurgia onkologiczna
41 Chirurgia plastyczna
42 Choroby płuc
43 Diabetologia
44 Endokrynologia
45 Epidemiologia
46 Farmakologia
47 Gastroenterologia
48 Geriatria
49 Ginekologia onkologiczna
50 Hematologia
51 Hipertensjologia
52 Immunologia
53 Kardiologia
54 Kardiologia dziecięca
55 Medycyna paliatywna
56 Medycyna sportowa
57 Nefrologia
58 Neurologia dziecięca
59 Neuropatologia
60 Onkologia i hematologia dziecięca
61 Otorynolaryngologia dziecięca
66 Psychiatria dzieci i młodzieży
67 Reumatologia
68 Seksuologia
69 Toksykologia
70 Transfuzjologia
71 Transplantologia
71 Urologia dziecięca
72 Chirurgia stomatologiczna
73 Chirurgia szczękowo-twarzowa
74 Ortodoncja
75 Periodontologia
76 Protetyka stomatologiczna
77 Stomatologia dziecięca
78 Stomatologia zachowawcza z endodoncją
79 Zdrowie publiczne
80 Epidemiologia
81 Medycyna szkolna


źródło - Redakcja serwisu internetowego NFZ
Dodany: 29.09.2004 r. Aneta Styrnik
Ostatnio zapisany: 29.09.2004 r. Aneta Styrnik
Artykuł przeczytany 48564 razy.
na górę

Dzienniki Ustaw 2004

W serwisie

  • Dzienniki Ustaw 2005
  • Dzienniki Ustaw 2004
  • Dzienniki Ustaw 2003
  • Dziennik Urzędowy MZ 2006
  • Dziennik Urzędowy MZ 2005
  • Dziennik Urzędowy MZ 2004

  • Strona NFZ wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych NFZ może być utrudnione. Więcej informacji o ustawieniach wyświetlania i polityce prywatności znajdziesz tutaj.