zaawansowane
16.11.2004 r.

Zarządzenie Nr 37/2004
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 10 listopada 2004 r.

w sprawie określenia sposobu i trybu przygotowania, do podpisu Prezesa Funduszu, decyzji o refundacji leków sprowadzanych na warunkach i w trybie art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne

Na podstawie art. 102 ust. 1 w związku z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wnioski o refundację leków niewpisanych do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i sprowadzanych z zagranicy na warunkach i w trybie art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. Nr 126, 1381 z póżn zm.), kieruje się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, za pośrednictwem oddziału wojewódzkiego NFZ, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy.

§ 2.

1. W celu rozpatrzenia konieczności objęcia refundacją wnioskowanego leku:

1) świadczeniobiorca leczony poza szpitalem, składa do właściwej komórki organizacyjnej oddziału wojewódzkiego NFZ, zwanej dalej komórką:
a) wniosek o objęcie refundacją wnioskowanego leku, wraz z uzasadnieniem,
b) zaświadczenie lekarza prowadzącego leczenie z uzasadnieniem potrzeby zastosowania terapii opartej na wnioskowanym leku,
c) zapotrzebowanie, potwierdzone przez ministra właściwego do spraw zdrowia i konsultanta z danej dziedziny medycyny, zgodne ze wzorem określonym w obowiązujących przepisach.

2) w przypadku świadczeniobiorcy leczonego w szpitalu, ośrodek prowadzący leczenie składa w komórce:
a) imienny wniosek wraz z uzasadnieniem potrzeby zastosowania terapii opartej na wnioskowanym leku, podpisany przez lekarza prowadzącego leczenie,
b) zapotrzebowanie, potwierdzone przez ministra właściwego do spraw zdrowia i konsultanta z danej dziedziny medycyny, zgodne ze wzorem określonym w obowiązujących przepisach.

2. W przypadku leku sprowadzanego na ratunek życia, składa się wyłącznie zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lit c) i pkt 2) lit b).

§ 3

1. Komórka w ramach realizacji zadania:

1) prowadzi ewidencję wpływających wniosków;

2) weryfikuje zapotrzebowanie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) lit c) i pkt 2) lit b) pod względem prawidłowości wystawienia.

2. Weryfikacja, o której mowa w ust. 1,obejmuje:
a) sprawdzenie zgodności złożonego zapotrzebowania ze wzorem zapotrzebowania na sprowadzanie z zagranicy leku, określonym w obowiązujących przepisach;
b) sprawdzenie potwierdzenia zapotrzebowania przez konsultanta (wojewódzkiego lub krajowego) danej dziedziny medycyny,
c) sprawdzenie potwierdzenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia, iż względem produktu leczniczego nie zaszły okoliczności, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo farmaceutyczne.

3. Komórka weryfikuje ponadto ubezpieczenie pacjenta na podstawie jego numeru PESEL umieszczonego na zapotrzebowaniu.

4. W razie konieczności, dopuszcza się możliwość zasięgnięcia dodatkowej opinii konsultanta krajowego z danej dziedziny medycyny, w celu potwierdzenia celowości i zasadności zastosowania wnioskowanego leku.

5. Komórka uzyskuje zapewnienie o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zapotrzebowania w ramach budżetu właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

6. Na podstawie zgromadzonych dokumentów, komórka przygotowuje na podpis dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ projekt pisma do Prezesa NFZ, zawierający propozycję sposobu zakończenia sprawy.

§ 4.

1. Pismo, o którym mowa w § 3 ust. 6 zawiera:

1) propozycję sposobu załatwienia sprawy (objęcia refundacją bądź odmowy refundacji wnioskowanego leku), przygotowaną w oparciu o uwzględnienie skuteczności klinicznej, bezpieczeństwa i ceny wnioskowanego leku, w porównaniu do leków wpisanych do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) uzasadnienie przekazanej propozycji;

3) wysokość środków finansowych, przeznaczonych na refundację wnioskowanego leku;

4) pozycję planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ, z której zabezpieczono środki finansowe.

2. Do pisma, o którym mowa w § 3 ust. 6, załącza się zapotrzebowanie, o którym mowa § 2 ust. 1 pkt 1) lit c) i pkt 2) lit b), w celu potwierdzenia objęcia refundacją, bądź nieobjęcia refundacją wnioskowanego leku, zgodnie ze sposobem, określonym w odrębnych przepisach.

§ 5.

Złożone do oddziałów wojewódzkich NFZ wnioski, o których mowa w § 1, po przeprowadzeniu procedury opisanej w § 2 - 4, oddział wojewódzki NFZ, w każdą środę tygodnia, przekazuje do Centrali NFZ wraz z wykazem przekazywanych spraw, z wyłączeniem zapotrzebowań dotyczących leków sprowadzanych na ratunek życia, które są przekazywane niezwłocznie.

§ 6.

1. Departament Gospodarki Lekami Centrali NFZ, zwany dalej DGL, przyjmuje dokumentację, o której mowa w § 2 i § 4.

2. DGL weryfikuje każdą z przekazanych spraw pod względem spełnienia wymogów określonych w odrębnych przepisach.

3. Po dokonaniu weryfikacji, o której mowa w ust. 2, DGL przekazuje zapotrzebowanie do podpisu Prezesa Funduszu lub upoważnionej przez niego osoby.

§ 7.

1. Po dokonaniu czynności, o której mowa w § 6 ust. 3, DGL zwraca dokumentację do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

2. Komórka, po otrzymaniu dokumentacji z Centrali NFZ, przekazuje zapotrzebowanie świadczeniobiorcy, w przypadku pacjenta leczonego poza szpitalem lub do ośrodka prowadzącego leczenie w przypadku pacjenta leczonego w szpitalu.

§ 8.

Oddziały wojewódzkie NFZ raz w miesiącu do 10 dnia kolejnego miesiąca przekazują do Centrali NFZ miesięczne sprawozdania w dotychczas obowiązującym formacie.

§ 9.

Zakupione leki obciążają koszty Oddziałów Wojewódzkich NFZ, na podstawie otrzymanych z aptek lub ośrodków prowadzących leczenie, właściwych dowodów księgowych.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Dodany: 16.11.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 2.03.2005 r. Norbert Tyszka
Artykuł przeczytany 43987 razy.
na górę

Zarządzenia Prezesa

BIP - info

W serwisie

Biuletyn Informacji Publicznej NFZ


Strona NFZ wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych NFZ może być utrudnione. Więcej informacji o ustawieniach wyświetlania i polityce prywatności znajdziesz tutaj.