zaawansowane
16.11.2006 r.

Zarządzenie Nr 103/2006
z dnia 15 listopada 2006 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

zmieniające zarządzenie nr 7/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.), w związku z art. 8 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 7/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia, zmienionym zarządzeniem nr 56/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 września 2005 r., zarządzeniem nr 97/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 listopada 2005 r., zarządzeniem nr 6/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 lutego 2006 r. oraz zarządzeniem nr 45/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2006 r. w załączniku do zarządzenia - "Zasady Rachunkowości Narodowego Funduszu Zdrowia", wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 16 w ust. 2 w zdaniu drugim wyrazy "Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych" zastępuje się wyrazami "Zakład Ubezpieczeń Społecznych";

2) w załączniku nr 1 stanowiącym "Wykaz kont księgi głównej wraz z wykazem obligatoryjnych kont pomocniczych":

a) konto 421-x-y-z otrzymuje brzmienie:

"421-x-y-z - Usługi świadczeń zdrowotnych - wykonanych na rzecz świadczeniobiorców na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego
gdzie x:
1 - roszczenia otrzymane z instytucji łącznikowych krajów UE i EOG;
2 - zwroty indywidualne;
gdzie y:
31 - leczenie medyczne;
32 - leczenie dentystyczne;
33 - leki;
34 - pobyt w szpitalu;
35 - inne świadczenia;
36 - badania lekarskie;
37 - koszty rozliczane ryczałtem;
gdzie z:
1 - Austria;
2 - Belgia;
3 - Cypr;
4 - Czechy;
5 - Dania;
6 - Estonia;
7 - Finlandia;
8 - Francja;
9 - Grecja;
10 - Hiszpania;
11 - Holandia;
12 - Irlandia;
13 - Islandia;
14 - Lichtenstein;
15 - Litwa;
16 - Luksemburg;
17 - Łotwa;
18 - Malta;
19 - Niemcy;
20 - Norwegia;
21 - Portugalia;
22 - Słowacja;
23 - Słowenia;
24 - Szwajcaria;
25 - Szwecja;
26 - Węgry;
27 - Wielka Brytania;
28 - Włochy";

b) po koncie 505 dodaje się konta 506 i 507 w brzmieniu:

"506 - Koszty związane z realizacją ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń;
507 - Koszty zadań zespołów ratownictwa medycznego finansowanych z dotacji celowej";

c) nazwa konta 704-x otrzymuje brzmienie:

"704-x - Otrzymane środki na programy profilaktyczne, polityki zdrowotnej i inne zadania ustawowe";

d) po koncie 704-3 dodaje się konto 704-4 w brzmieniu:

"704-4 - Środki na finansowanie zadań ratownictwa medycznego z dotacji celowej";

e) po koncie 710-12 dodaje się konto 710-13 w brzmieniu:

"710-13 - Koszty związane z realizacją ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń";

f) po koncie 710-13 dodaje się konto 710-14 w brzmieniu:

"710-14 - Koszty zadań zespołów ratownictwa medycznego finansowanych z dotacji celowej";

3) w załączniku nr 2 stanowiącym "Zasady ujmowania zdarzeń w księgach rachunkowych":

a) opis konta 420 otrzymuje brzmienie:

"420 Usługi świadczeń zdrowotnych - wykonanych na rzecz świadczeniobiorców na terenie RP - ujmuje się na nim koszty świadczeń zdrowotnych, refundacji leków, materiałów pomocniczych i technicznych wykonanych zgodnie z nazwą konta. Koszty leków poniesione na podstawie odrębnych decyzji właściwych organów NFZ, obciążają rodzaj świadczeń zdrowotnych związany z procedurą podawania leku.
Ewidencja analityczna prowadzona do tego konta powinna umożliwiać określenie wielkości kosztów świadczeń zdrowotnych poniesionych z tytułu:
a) koordynacji (koszty świadczeń wykonanych w Polsce na rzecz uprawnionych z krajów członkowskich UE i EOG);
b) realizacji zadania określonego w art. 97 ust. 3 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (świadczenia udzielone świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni);
c) przekazania środków finansowych w trybie ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń;
d) programów lekowych (terapeutycznych) w lecznictwie szpitalnym;
e) zadań zespołów ratownictwa medycznego finansowanych z dotacji celowej w pomocy doraźnej i transporcie sanitarnym.";

b) opis konta 704 otrzymuje brzmienie:

"704 Otrzymane środki na programy profilaktyczne, polityki zdrowotnej i inne zadania ustawowe";

4) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Do ksiąg rachunkowych za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2006 roku, w załączniku nr 2 stanowiącym "Zasady ujmowania zdarzeń w księgach rachunkowych", stosuje się opis konta 420 w brzmieniu:

"420 Usługi świadczeń zdrowotnych - wykonanych na rzecz świadczeniobiorców na terenie RP - ujmuje się na nim koszty świadczeń zdrowotnych, refundacji leków, materiałów pomocniczych i technicznych wykonanych zgodnie z nazwą konta. Koszty leków poniesione na podstawie odrębnych decyzji właściwych organów NFZ, obciążają rodzaj świadczeń zdrowotnych związany z procedurą podawania leku.
Ewidencja analityczna prowadzona do tego konta powinna umożliwiać określenie wielkości kosztów świadczeń zdrowotnych poniesionych z tytułu koordynacji (koszty świadczeń wykonanych w Polsce na rzecz uprawnionych z krajów członkowskich UE i EOG) oraz realizacji zadania określonego w art. 97 ust. 3 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (świadczenia udzielone świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni).
Ewidencja analityczna prowadzona do tego konta powinna również umożliwiać określenie wielkości kosztów świadczeń zdrowotnych poniesionych z tytułu przekazania środków w trybie ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń.".

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i ma zastosowanie do ksiąg rachunkowych prowadzonych za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2007 roku, z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. b) w zakresie konta 506 i lit. e) oraz § 2, które wchodzą w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.

 

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Andrzej Sośnierz

Pliki do pobrania
128.75 KB, 16.11.2006 r.

źródło - Biuro Księgowości
Dodany: 16.11.2006 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 16.11.2006 r. Norbert Tyszka
Artykuł przeczytany 11902 razy.
na górę

Zarządzenia Prezesa

BIP - info

W serwisie

Biuletyn Informacji Publicznej NFZ


Strona NFZ wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych NFZ może być utrudnione. Więcej informacji o ustawieniach wyświetlania i polityce prywatności znajdziesz tutaj.