zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej NFZ >> Zarządzenia Prezesa >> Zarządzenie Nr 60/2007/DSOZ

dodano 20.09.2007 r., aktualizacja 7.11.2007 r.

Zarządzenie Nr 60/2007/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 19 września 2007 r.

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm1) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Zarządzenie reguluje postępowanie w sprawie zawarcia i realizacji umowy w rodzaju rehabilitacja lecznicza, a także warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umowy w tym rodzaju.

§ 2.

1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) dostęp/zapewnienie realizacji - zapewnienie wykonywania świadczeń
w innym miejscu lub lokalizacji niż ta, w której realizowane są świadczenia;
2) fizjoterapeuta:
a) magister fizjoterapii o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 10;
b) osoba, która rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1997 roku studia wyższe na kierunku fizjoterapia, zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata na tym kierunku;
c) osoba, która do dnia 31 grudnia 2007 roku ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskała dyplom technika fizjoterapii.
3) Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
4) gabinet/zakład rehabilitacji/fizjoterapii - pomieszczenie w którym udzielane są świadczenia rehabilitacji leczniczej w warunkach ambulatoryjnych;
5) katalog zakresów świadczeń - wykaz świadczeń kontraktowanych i wykonywanych przez świadczeniodawcę w rodzaju rehabilitacja lecznicza;
6) lekarz specjalista w danej dziedzinie medycyny - lekarz, który posiada odpowiednią specjalizację IIo lub tytuł specjalisty w określonej podstawowej lub szczegółowej dziedzinie medycyny;
7) lekarz danej specjalności - lekarz, który posiada specjalizację Io w określonej dziedzinie medycyny;
8) lekarz w trakcie specjalizacji - lekarz w trakcie odbywania specjalizacji zgodnie z programem specjalizacji, co najmniej 2 lata od jej rozpoczęcia. Wymóg ukończenia co najmniej 2 lat szkolenia nie dotyczy lekarza realizującego świadczenia w oddziale stacjonarnym;
9) lokalizacja - budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń;
10) magister fizjoterapii - pod tym pojęciem rozumie się osobę, która:
a) rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1997 roku studia wyższe na kierunku fizjoterapia, zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała na tym kierunku tytuł magistra;
b) rozpoczęła przed dniem 31 grudnia 1997 roku studia wyższe na kierunku rehabilitacja ruchowa i uzyskała na tym kierunku tytuł magistra;
c) rozpoczęła przed dniem 31 grudnia 1979 roku studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała na tym kierunku tytuł magistra oraz ukończyła w ramach studiów dwuletnią specjalizację z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej potwierdzonej legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej/gimnastyki leczniczej;
d) rozpoczęła przed dniem 31 grudnia 1979 roku studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła 3-miesięczny kurs specjalizacyjny z rehabilitacji zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami Głównego Komitetu Kultury Fizycznej;
11) masażysta - osoba, która uzyskała dyplom technika masażysty po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej.
12) miejsce - pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, w celu wykonywania świadczeń określonego zakresu;
13) osobodzień - jednostkowa miara służąca do rozliczenia świadczeń opisanych w katalogach, zawartych w załączniku nr 1 do zarządzenia;
14) porada - świadczenie udzielane w warunkach ambulatoryjnych lub domowych przez lekarza danej specjalności lub lekarza specjalistę w danej dziedzinie medycznej lub specjalistę w dziedzinie fizjoterapii;
15) punkt - jednostkowa miara służąca do rozliczenia świadczeń opisanych w katalogach, zawartych w załączniku nr 1 i nr 6 do zarządzenia;
16) specjalista w dziedzinie fizjoterapii- osoba która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii na zasadach określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 roku (Dz. U.Nr 173, poz. 1419), lub uzyskała tytuł specjalisty rehabilitacji ruchowej II°;
17) świadczenia - świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza, realizowane w warunkach ambulatoryjnych, domowych, ośrodka dziennego i stacjonarnych;
18) zabieg fizjoterapeutyczny - rehabilitacyjna procedura medyczna, wykonywana przez fizjoterapeutę w cyklach odpowiadających potrzebom zdrowotnym pacjenta objętego leczeniem rehabilitacyjnym /fizjoterapeutycznym;
19) zakres świadczeń - świadczenie lub grupa świadczeń wyodrębnionych w rodzaju rehabilitacja lecznicza, dla których w umowie określa się sposób i kwotę finansowania;

2. Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych.

Rozdział 2

Przedmiot postępowania i umowy

§ 3.

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie wykonawców świadczeń zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza spełniających kryteria określone w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 4.

1. Przedmiotem umowy są finansowane przez Fundusz świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza udzielane świadczeniobiorcom przez świadczeniodawcę. Umowa określa również zasady ich rozliczania.

2. Zakresy świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza określone są w załączniku nr 1 do zarządzenia.

3. Wzór umowy o udzielanie świadczeń stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

4. Odstępstwa od wzoru umowy wymagają zgody Prezesa Funduszu.

§ 5.

1. Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza realizowane są w warunkach:

1) ambulatoryjnych;
2) domowych;
3) ośrodka dziennego;
4) stacjonarnych.

2. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych realizowane są w zakresach świadczeń:

1) lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna;
2) fizjoterapia ambulatoryjna;

3. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w warunkach domowych realizowane są w zakresach świadczeń:

1) fizjoterapia domowa.

4. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ośrodka dziennej rehabilitacji realizowane są w zakresach świadczeń:

1) rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym;
2) rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym;
3) rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku/oddziale dziennym;
4) rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku/oddziale dziennym.

5. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w warunkach stacjonarnych realizowane są w zakresach świadczeń:

1) rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych;
2) rehabilitacja neurologiczna wczesna w warunkach stacjonarnych;
3) rehabilitacja neurologiczna ciężkich uszkodzeń OUN w warunkach stacjonarnych;
4) rehabilitacja neurologiczna wtórna w warunkach stacjonarnych;
5) rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych;
6) rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych.

§ 6.

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. U. UE L 329 z 17.12.2003r.) oraz art. 141 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą", przedmiot umów obejmuje:

1) 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne;
2) 85143000-3 Usługi ambulatoryjne;
3) 85111400-4 Usługi szpitalne rehabilitacyjne;
4) 85141210-4 Usługi leczenia medycznego świadczone w warunkach domowych;
5) 85142100-7 Usługi fizjoterapii;
6) 85312100-0 Usługi opieki dziennej;
7) 85312110-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi;
8) 85312500-4 Usługi rehabilitacyjne;
9) 85312120-6 Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną;
10) 85144000-0 - Usługi zakładów opieki zdrowotnej zapewniających zakwaterowanie.

Rozdział 3

Zasady postępowania oraz wymagania wobec świadczeniodawców

§ 7.

1. Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez Świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie Świadczeniodawcy, wymienionych w wykazie podwykonawców, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy.

2. Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w przepisach odrębnych i w zarządzeniu.

3. Umowa zawarta pomiędzy Świadczeniodawcą a podwykonawcą musi zawierać zastrzeżenie o prawie Oddziału Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy, na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy. Oddział Funduszu informuje Świadczeniodawcę o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz jej wynikach.

4. Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą wymienionym w załączniku nr 4 do umowy lub nawiązanie współpracy z innym podwykonawcą, wymaga zgłoszenia dyrektorowi Oddziału Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany.

§ 8.

1. Umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach świadczeń określonych w § 4 ust. 2 zawiera się ze świadczeniodawcą, którego oferta wybrana została w drodze przeprowadzonego konkursu ofert albo w przebiegu rokowań.

2. Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, powinien spełniać wymagania określone w załączniku nr 3 do zarządzenia oraz w przepisach odrębnych.

3. Jeżeli na podstawie umowy, o której mowa w § 4 ust.3, świadczeniodawca udziela świadczeń w różnych miejscach, każde z nich musi spełniać wymagania określone w ust. 2.

4. W przypadku braku możliwości zakontraktowania świadczeń zgodnie z planem zakupu zatwierdzonym przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w danym zakresie, dyrektor oddziału w kolejnym postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, może warunkowo dopuścić do udzielania świadczeń podmioty niespełniające wymagań określonych w ust. 2 (nie dotyczy to wymagań formalno-prawnych), wskazując jednocześnie termin dostosowania do tych wymagań i obniżając cenę jednostkową świadczenia.

5. Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach świadczeń: fizjoterapia ambulatoryjna i fizjoterapia domowa zawierane są ze świadczeniodawcą alternatywnie.

Rozdział 4

Zasady udzielania świadczeń

§ 9.

1. Świadczeniodawca udziela świadczeń zgodnie z harmonogramem pracy stanowiącym załącznik nr 3 do umowy oraz wykazem personelu, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

2. Wszelkie zmiany personelu, o którym mowa w ust.1, w okresie obowiązywania umowy wymagają akceptacji właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.

3. Koszty wykonanych badań, jak również wyrobów medycznych i produktów leczniczych, zastosowanych w trakcie udzielania świadczeń we wszystkich zakresach ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, ponosi świadczeniodawca.

4. Świadczeniodawca odpowiada wobec świadczeniobiorcy za jakość udzielonego świadczenia.

5. Świadczeniodawca zobowiązany jest do weryfikacji prawa świadczeniobiorcy do uzyskania świadczeń na podstawie karty ubezpieczenia zdrowotnego lub innego dokumentu, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokumentu potwierdzającego opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

6. Świadczeniodawca jest zobowiązany do systematycznego i ciągłego wykonywania umowy przez cały okres jej obowiązywania.

7. Świadczeniodawca udziela świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

8. Świadczeniodawca realizuje świadczenia z grupy chorób określonych w wykazie jednostek chorobowych wg międzynarodowej klasyfikacji ICD-10, który stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

9. Katalog zabiegów fizjoterapeutycznych stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

Rozdział 5

Tryb kierowania i zasady udzielania świadczeń w warunkach ambulatoryjnych i domowych

§ 10.

1. Świadczenia w warunkach ambulatoryjnych i domowych realizuje się poprzez:

1) poradę lekarską rehabilitacyjną;
2) poradę lekarską rehabilitacyjną w warunkach domowych;
3) poradę fizjoterapeutyczną;
4) poradę fizjoterapeutyczną w warunkach domowych;
5) zabiegi fizjoterapeutyczne;
6) zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych.

2. Podstawą realizacji świadczeń w warunkach ambulatoryjnych i domowych jest skierowanie, które powinno zawierać następujące elementy:

1) pieczęć nagłówkową z nr umowy z NFZ
2) imię nazwisko, PESEL i adres zameldowania/zamieszkania
3) rozpoznanie;
4) kod jednostki chorobowej wg klasyfikacji ICD-10;
5) opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację;
6) choroby przebyte i współistniejące, oraz inne czynniki (np. wszczepiony rozrusznik lub metal w ciele pacjenta, przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji;
7) zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z określeniem okolicy ciała, ilości zabiegów oraz parametrów zabiegu);
8) pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz data wystawienia skierowania.

3. W karcie zabiegów fizjoterapeutycznych pacjent potwierdza wykonanie zabiegów w danym dniu podpisem lub przy pomocy karty ubezpieczenia zdrowotnego.

4. Skierowanie traci ważność w przypadku, gdy nie zostało zarejestrowane w gabinecie/zakładzie rehabilitacji/fizjoterapii w terminie 30 dni od daty wystawienia.

5. Skierowanie na fizjoterapię związaną z leczeniem dysfunkcji narządu ruchu wywołaną wadami postawy wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego: rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii.

6. Skierowanie do rehabilitacji w warunkach domowych wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, specjalista w dziedzinie:

1) rehabilitacji medycznej;
2) balneologii i medycyny fizykalnej;
3) reumatologii;
4) neurologii;
5) ortopedii i traumatologii.

Świadczenia udzielane w warunkach ambulatoryjnych

§ 11.

1. Świadczenia udzielane w warunkach ambulatoryjnych to specjalistyczne świadczenia lub zestaw świadczeń udzielanych przez lekarza rehabilitacji medycznej lub lekarza balneoklimatologii i medycyny fizykalnej oraz osoby uprawnione takie jak:

1) fizjoterapeuta;
2) masażysta - tylko w przypadku zabiegów masażu.

2. Świadczeniodawca udzielający świadczeń w zakresach rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych ma obowiązek udzielania świadczeń w warunkach domowych.

3. Świadczenia fizjoterapeutyczne warunkach domowych udzielane są pacjentom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego przemieszczania się nie mogą dotrzeć do świadczeniodawców udzielających świadczeń w warunkach ambulatoryjnych, a wymagają rehabilitacji / fizjoterapii.

4. Porada lekarska rehabilitacyjna dla dorosłych i dzieci obejmuje:

1) ogólną ocenę stanu zdrowia pacjenta - badanie lekarskie;
2) skierowania na konsultację i badania dodatkowe;
3) określenie zakresu ruchu w stawach;
4) test czynnościowy;
5) ocenę aktywności ruchowej pacjenta;
6) ocenę czucia powierzchownego i głębokiego;
7) ocenę odruchów ścięgnisto - okostnowych;
8) pomiar długości kończyn i obwodów;
9) ocenę chodu i lokomocji;
10) ocenę samoobsługi i samodzielności;
11) ocenę deformacji i zniekształceń;
12) punkcje lecznicze i iniekcje dostawowe;
13) wypisanie zlecenia na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, oraz innych zleceń i wniosków;
14) zaplanowanie postępowania rehabilitacyjnego (ustalenie programu usprawnienia leczniczego);
15) wystawienie skierowania na fizjoterapię i leczenie uzdrowiskowe;
16) końcową ocenę procesu usprawniania.

5. Porada lekarska rehabilitacyjna udzielana noworodkom i niemowlętom, obejmuje świadczenia wymienione w ust. 4 oraz:

1) ocenę rozwoju psychoruchowego;
2) ocenę rozwoju neurofizjologicznego;
3) pomiary antropometryczne;
4) ocenę deformacji, cech dyzmorfii i ograniczeń zakresu ruchu w stawach kończyn górnych i dolnych;
5) ocenę percepcji wzrokowej i słuchowej oraz kontaktu emocjonalnego z otoczeniem.

6. Porada lekarska rehabilitacyjna w warunkach domowych dla dorosłych oraz dzieci obejmuje czynności wymienione w ust. 4, realizowane w domu pacjenta / w miejscu przebywania pacjenta.

7. Ustalenie terminu porady, badania lub hospitalizacji oraz udzielenie odpowiedzi pisemnej lekarzowi kierującemu nie jest traktowane jako odrębna porada i nie podlega rozliczeniu.

8. Porada fizjoterapeutyczna obejmuje:

1) planowanie postępowania fizjoterapeutycznego, stanowi integralną część fizjoterapii; powinno realizować cel skierowania do rehabilitacji i być zgodne z tym skierowaniem;
2) ocenę i opis stanu pacjenta przed rozpoczęciem rehabilitacji/fizjoterapii;
3) badanie czynnościowe narządu ruchu lub inne badanie konieczne do ustalenia planu rehabilitacji;
4) końcową ocenę i opis stanu pacjenta, po zakończeniu rehabilitacji/fizjoterapii;
5) udzielenie pacjentowi wskazówek, co do dalszego postępowania rehabilitacyjnego.

9. Porada fizjoterapeutyczna może być rozliczona tylko przez specjalistę w dziedzinie fizjoterapii i tylko wtedy gdy skierowanie do fizjoterapii wystawił lekarz ubezpieczenia zdrowotnego inny niż lekarz poradni rehabilitacyjnej, a jednocześnie skierowanie nie spełnia wymagań określonych w § 10 ust. 2 lub nie zapewnia pożądanego celu rehabilitacji (konieczne uzasadnienie i podpis osoby dokonującej zmian w skierowaniu).

10. Porada fizjoterapeutyczna w warunkach domowych to świadczenie opisane w ust. 8, realizowane w domu pacjenta / w miejscu przebywania pacjenta.

11. Zabieg fizjoterapeutyczny to świadczenie wymienione w katalogu zabiegów fizjoterapeutycznych stanowiącym załącznik nr 6 do zarządzenia, udzielane przez osobę uprawnioną pacjentom wszystkich grup wiekowych, u których wystąpiły dysfunkcje w przebiegu różnych chorób, urazów i uszkodzeń organizmu.

12. Zasady udzielania świadczenia: krioterapia ogólnoustrojowa określa załącznik nr 7 do zarządzenia.

13. Zabieg fizjoterapeutyczny w warunkach domowych realizowany jest na zasadach opisanych w ust. 11 dla pacjentów z zaburzeniami funkcji narządu ruchu spowodowanymi:

1) ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) do 12 miesięcy od ostrego incydentu mózgowego;
2) ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (5 stopień w skali Rankina);
3) uszkodzeniem rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia;
4) chorobami przewlekle postępującymi (miopatie, choroba Parkinsona, zapalenia wielomięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, guzy mózgu, procesy demielinizacyjne, kolagenozy, przewlekłe zespoły pozapiramidowe, reumatoidalne zapalenie stawów);
5) chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych po zabiegach endoprotezoplastyki stawu (do 6 miesięcy po operacji);
6) urazami kończyn dolnych (do 6 miesięcy po urazie) oraz
7) osobom w stanie wegetatywnym/apalicznym (z wyjątkiem osób objętych świadczeniami w rodzaju opieka długoterminowa oraz objętych opieką przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej w ramach pielęgniarskiej opieki środowiskowej).

14. Czas rehabilitacji w warunkach domowych wynosi:

1) do 4 tygodni leczenia z możliwością powtarzania cyklu co 12 tygodni w zależności od stanu pacjenta (ze względu na stan zdrowia dopuszcza się udzielanie świadczeń w innym cyklu, co musi znaleźć szczegółowe uzasadnienie w dokumentacji medycznej pacjenta);
2) rehabilitacja powinna być wykonywana 3 razy w w tygodniu lub częściej w zależności od potrzeb zdrowotnych pacjenta, nie krócej niż jedną godzinę dziennie.

15. Przedłużenie rehabilitacji w warunkach domowych powyżej 16 tygodni w roku kalendarzowym możliwe jest po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora oddziału Funduszu, po przedstawieniu uzasadnienia takiej konieczności.

16. W ramach rehabilitacji w warunkach domowych prowadzona jest również edukacja zdrowotna pacjenta i jego opiekunów obejmująca naukę wykonywania ćwiczeń.

17. W trakcie prowadzonej rehabilitacji w warunkach domowych, fizjoterapeuta współpracuje z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej lub z pielęgniarką opieki długoterminowej, która po zakończeniu procesu usprawniania kontynuuje opiekę nad pacjentem.

18. Po zakończeniu procesu usprawniania, lekarz kierujący informuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście aktywnej znajduje się pacjent o wynikach leczenia. Kopia informacji zostaje umieszczona w dokumentacji pacjenta.

Świadczenia udzielane w warunkach domowych

§ 12

1. Fizjoterapia domowa - świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w miejscu zamieszkania/ przebywania pacjenta przez osoby wymienione w w § 11 ust 1 pkt. 1 i 2, na zasadach opisanych w § 11 ust.14-18.

2. Świadczenia z zakresu fizjoterapii domowej udzielane są pacjentom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego przemieszczania się nie mogą dotrzeć do świadczeniodawców udzielających świadczeń w warunkach ambulatoryjnych, a wymagają rehabilitacji / fizjoterapii.

3. Skierowanie do fizjoterapii domowej wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, wymieniony w § 10 ust.6.

4. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie: fizjoterapia domowa realizowane są poprzez:

1) poradę fizjoterapeutyczną w warunkach domowych - świadczenie realizowane na zasadach opisanych w § 11 ust. 8 i 9.
2) zabieg fizjoterapeutyczny w warunkach domowych - świadczenie realizowane na zasadach opisanych w § 11 ust. 11 i 13.

Rozdział 6

Świadczenia udzielane w warunkach ośrodka/oddziału dziennego

§ 13

1. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ośrodka/oddziału dziennej rehabilitacji kierowane są do pacjentów, których stan kliniczny nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego. Rehabilitacja prowadzona jest z uwzględnieniem stanu zdrowia pacjenta.

2. W przypadku potrzeby przedłużenia rehabilitacji w warunkach ośrodka/oddziału dziennego, fakt ten musi być odnotowany w dokumentacji medycznej pacjenta.

3. Na przedłużenie rehabilitacji w warunkach ośrodka/oddziału dziennego konieczna jest zgoda dyrektora oddziału Funduszu.

§ 14.

1. Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym to świadczenia polegające na kompleksowej rehabilitacji narządu ruchu z uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych), neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych. W ramach świadczeń wykonywane są: kompleksowa rehabilitacja/fizjoterapia, badania diagnostyczne oraz świadczenia towarzyszące.

2. Jednostką rozliczeniową w zakresie: rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym jest osobodzień

3. W ramach osobodnia w rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym udzielane są:

1) porady lekarskie;
2) świadczenia z neuropsychologii, logopedii, psychoterapii;
3) zabiegi fizjoterapeutyczne, dostosowane do stanu klinicznego pacjenta;
4) indywidualne zajęcia z pacjentem, w zależności od jego stanu zdrowia.

4. Do rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym kierują lekarze oddziału:

1) urazowo - ortopedycznego;
2) chirurgicznego;
3) neurochirurgicznego;
4) reumatologicznego;
5) chorób wewnętrznych;
6) onkologicznego;
7) urologicznego;
8) ginekologicznego oraz
9) lekarze poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej - w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych.

5. Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym wynosi od 3 do 6 tygodni, przez 5 dni w tygodniu, nie mniej niż 5 zabiegów dziennie u każdego pacjenta

6. Świadczeniodawca zobowiązany jest do realizacji świadczeń, dostosowanych do profilu schorzeń pacjentów.

7. Rehabilitacja dla określonej grupy pacjentów (np. po mastektomii) wymaga przedstawienia następujących informacji:

1) wskazania medyczne wg ICD - 10;
2) zakres, rodzaj i częstotliwość planowanych do realizacji świadczeń rehabilitacyjnych;
3) czas trwania rehabilitacji;
4) kryteria oceny zakończenia rehabilitacji;
5) metody oceny skuteczności rehabilitacji.

§ 15.

1. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym realizuje wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego), oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.

2. Jednostkami rozliczeniowymi w zakresie: rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym są:

1) punkty wskazane w załączniku nr 1 do zarządzenia za każdy dzień świadczeń w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji dzieci w wieku 0 - 7 z zaburzeniami wieku rozwojowego;
2) punkty wskazane w załączniku nr 1 do zarządzenia za każdy dzień świadczeń w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji dzieci w wieku 8 - 18 z zaburzeniami wieku rozwojowego (po przedstawieniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, oraz za zgodą dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu - do 25 roku życia).

3. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym polega na zindywidualizowanym uczestnictwie każdego dziecka w rehabilitacji w zależności od jego stanu zdrowia oraz na określeniu liczby, częstotliwości, rodzaju, kolejności wykonywania świadczeń,

4. Do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym kierują lekarze specjaliści oraz lekarze specjalności:

1) neonatologii;
2) pediatrii;
3) rehabilitacji;
4) ortopedii;
5) neurologii;
6) reumatologii;
7) okulistyki - w przypadku osób niewidomych i niedowidzących;
8) otolaryngologii - w przypadku osób z wadą słuchu;
9) audiologii i foniatrii - w przypadku osób z wadą słuchu oraz
10) lekarze POZ - w przypadku dzieci do 3 roku życia;

5. Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku /oddziale dziennym wynosi 12 - 24 tygodni, z możliwością przedłużenia. W przypadku potrzeby przedłużenia rehabilitacji fakt ten musi być udokumentowany poprawą stanu zdrowia pacjenta odnotowaną w historii choroby. Po zakończeniu rehabilitacji, lekarz prowadzący ocenia skuteczność prowadzonej rehabilitacji, odnotowując to w dokumentacji medycznej.

6. Rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym realizuje się:

1) w czasie nie krótszym niż 1 godzina dla dzieci w wieku 0 - 3, w trakcie których wykonuje się minimum 2 procedury spośród wymienionych w § 14 ust. 3;
2) w czasie nie krótszym niż 2 godziny dla dzieci w wieku 4 - 7, w trakcie których wykonuje się minimum 2 procedury spośród wymienionych w § 14 ust. 3;
3) w czasie nie krótszym niż 3 godzin dla dzieci w wieku 8 - 18, w trakcie których wykonuje się minimum 3 procedury spośród wymienionych w § 14 ust. 3.

7. Do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym kierowane są osoby:

1) z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego;
2) z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
3) z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;
4) z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
5) z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej);
6) z zespołami aberracji chromosomów (np. zespół Downa);
7) z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (np. dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN);
8) z zaburzeniami integracji sensorycznej;
9) z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;
10) z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów;
11) z zaburzeniami słuchu i mowy;
12) z zaburzeniami wzroku.

§ 16.

1. Rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku/oddziale dziennym są to świadczenia udzielane pacjentom po:

1) przebytym zawale mięśnia sercowego;
2) plastyce naczyń wieńcowych;
3) zabiegach kardiochirurgicznych, których stan kliniczny nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

2. Jednostką rozliczeniową w zakresie: rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku/oddziale dziennym jest osobodzień.

3. Do rehabilitacji kardiologicznej w ośrodku/oddziale dziennym kieruje lekarz oddziału:

1) kardiologii;
2) kardiochirurgii;
3) chorób wewnętrznych oraz
4) lekarz poradni kardiologicznej.

4. Rehabilitacja prowadzona jest w oparciu o indywidualnie dobrany schemat treningowy przygotowany przez lekarza specjalistę kardiologa lub lekarza rehabilitacji medycznej balneologii i medycyny fizykalnej we współpracy z magistrem fizjoterapii. Schemat ustala się na podstawie przeprowadzonego testu wysiłkowego na bieżni ruchomej lub cykloergometrze, wyników innych nieinwazyjnych badań kardiologicznych (EKG metodą Holtera, monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą Holtera) oraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

5. Rehabilitacja obejmuje, trening interwałowy na cykloergometrze i innym sprzęcie oraz gimnastykę ogólnie usprawniającą na sali gimnastycznej. Schemat rehabilitacji obejmuje również zajęcia edukacyjne, interwencje psychospołeczne ukierunkowane na profilaktykę chorób układu krążenia, wtórną prewencję i rehabilitację.

6. Czas trwania rehabilitacji kardiologicznej ustalany jest indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego i nie może być dłuższy niż 8 tygodni w ramach których Fundusz finansuje nie więcej niż 24 osobodni.

§ 17.

1. Rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku/oddziale dziennym to ogół działań rehabilitacyjnych mający na celu poprawę sprawności funkcjonowania układu oddechowego poprzez:

1) poprawę wentylacji płuc;
2) zapobieganie następstwom chorób układu oddechowego;
3) poprawę mechaniki oddychania w przebiegu przewlekłych chorób układu oddechowego;
4) poprawę sprawności ogólnej funkcjonowania ustroju;
5) wykorzystanie rezerw oddechowych w razie nieodwracalnych zmian w obrębie układu oddechowego;
6) nabycie niezbędnej wiedzy dotyczącej istoty choroby.

2. Rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku/oddziale dziennym prowadzona w warunkach ośrodka dziennego w naturalnych podziemnych komorach solnych ma na celu m. in. wykorzystanie ich specyficznego mikroklimatu.

3. Kierują i kwalifikują do rehabilitacji lekarze specjaliści oraz lekarze specjalności:

1) rehabilitacji medycznej;
2) pulmonologii;
3) chorób wewnętrznych.

4. Czas trwania rehabilitacji ustalany jest indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego (przynajmniej 6 godziny pobytu pacjenta w ośrodku/oddziale w ciągu doby, przynajmniej 5 zabiegów fizjoterapii dziennie) i nie może być krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 24 dni.

Rozdział 7

Świadczenia udzielane w warunkach stacjonarnych

§ 18.

1. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.

2. Celem rehabilitacji w warunkach stacjonarnych jest:

1) w przypadku rehabilitacji ogólnoustrojowej i rehabilitacji neurologicznej:
a) wyleczenie, bądź zmniejszenie dysfunkcji układu nerwowego spowodowanych ostrym incydentem mózgowym, urazem OUN lub będących skutkiem wykonywanego zabiegu operacyjnego na OUN;
b) przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym;
c) ograniczenie powstających deficytów i/ lub niepełnosprawności na skutek przebytego incydentu mózgowego lub urazu.

2) w przypadku rehabilitacji pulmonologicznej:
a) wyleczenie, bądź zahamowanie rozwoju choroby;
b) niedopuszczenie do rozwoju niewydolności oddechowej;
c) przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym.

3) w przypadku rehabilitacji kardiologicznej:
a) skrócenie czasu leczenia po ostrych stanach kardiologicznych i na każdym etapie leczenia;
b) przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym;
c) zahamowanie postępu choroby;
d) zmniejszenie przedwczesnej umieralności z powodu chorób układu krążenia.

3. W przypadku potrzeby dalszego przedłużenia rehabilitacji w warunkach stacjonarnych, fakt ten musi być udokumentowany poprawą stanu zdrowia, odnotowaną w dokumentacji medycznej pacjenta;

4. Na przedłużenie rehabilitacji w warunkach stacjonarnych konieczna jest zgoda dyrektora oddziału Funduszu.

5. Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych może udzielać świadczeń w innych zakresach rehabilitacji stacjonarnej, jeżeli spełnia wymagania dotyczące tych zakresów określone w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 19.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych

1. Świadczenia opisane w § 18 ust. 1, przeznaczone są dla pacjentów, którzy wymagają wszechstronnego postępowania usprawniającego po:

1) urazach;
2) zabiegach operacyjnych;
3) zaostrzeniach chorób przewlekłych i którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.

2. Jednostką rozliczeniową w rehabilitacji ogólnoustrojowej jest osobodzień.

3. Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych wystawiane jest przez:

1) lekarzy oddziałów urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych; ginekologicznych, urologicznych;
2) w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych - przez lekarzy poradni rehabilitacyjnych, urazowo - ortopedycznych, neurologicznych, reumatologicznych.

4. Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie (lub kopia).

5. Lekarz oddziału rehabilitacyjnego po ocenie stanu zdrowia pacjenta dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania i dokumentacji medycznej, określonych w ust. 3 i 4.

6. Od chwili zakwalifikowania pacjenta do rehabilitacji do przyjęcia do oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych nie powinno upłynąć więcej niż 42 dni.

7. Nie mniej niż 60% ogółu pacjentów przyjmowanych do oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej muszą stanowić pacjenci ze wskazań ortopedycznych, neurologicznych i reumatologicznych.

8. Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych wynosi od 3 do 6 tygodni, przez 6 dni w tygodniu w cyklach przed i popołudniowych, nie mniej niż 5 zabiegów dziennie u każdego pacjenta.

§ 20.

Rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych

1. Świadczenia rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi wszystkich grup wiekowych, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego. Świadczenia w oddziale rehabilitacji neurologicznej kontraktowane są w zakresach świadczeń:

1) rehabilitacja neurologiczna wczesna w warunkach stacjonarnych;
2) rehabilitacja neurologiczna ciężkich uszkodzeń OUN w warunkach stacjonarnych;
3) rehabilitacja neurologiczna wtórna w warunkach stacjonarnych.

2. Jednostką rozliczeniową w zakresach:

1) rehabilitacja neurologiczna wczesna;
2) rehabilitacja neurologiczna ciężkich uszkodzeń OUN;
3) rehabilitacja neurologiczna wtórna;

jest osobodzień.

3. Kwalifikację pacjentów do rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych przeprowadza się na podstawie oceny stanu zdrowia pacjenta, dysfunkcji układu nerwowego i oceny stopnia inwalidztwa na podstawie zmodyfikowanej skali Rankina stanowiącej załącznik nr 5 do zarządzenia.

4. Rehabilitacja neurologiczna wczesna i rehabilitacja neurologiczna ciężkich uszkodzeń OUN prowadzona jest w warunkach oddziału szpitalnego z dostępem do stanowiska intensywnego nadzoru medycznego.

§ 21.

1. Rehabilitacja neurologiczna wczesna w warunkach stacjonarnych to udzielanie świadczeń na oddziale rehabilitacji neurologicznej do 3 miesięcy od ostrego incydentu mózgowego lub urazu ośrodkowego układu nerwowego (OUN) lub wykonanego zabiegu na OUN.

2. Skierowanie na rehabilitację neurologiczną wczesną wystawiane jest przez:

1) lekarza oddziału neurologicznego lub neurochirurgicznego, urazowo-ortopedycznego, wewnętrznego;
2) w wyjątkowych przypadkach (z wyłączeniem ciężkich uszkodzeń OUN) - lekarza poradni neurologicznej.

3. Przyjęcie do oddziału rehabilitacji neurologicznej wczesnej następuje w drodze uzgodnień między lekarzem wymienionym w ust. 2, a lekarzem oddziału rehabilitacji neurologicznej wczesnej.

4. Lekarz oddziału rehabilitacji neurologicznej po ocenie stanu zdrowia pacjenta dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania określonego w ust. 2.

5. Od chwili zakwalifikowania pacjenta do rehabilitacji w oddziale rehabilitacji neurologicznej do chwili przyjęcia pacjenta do oddziału nie powinno upłynąć więcej niż 21 dni.

6. Czas trwania rehabilitacji neurologicznej wczesnej w warunkach stacjonarnych wynosi od 3 do 9 tygodni, przez 6 dni w tygodniu w cyklach przed i popołudniowych, nie mniej niż 5 zabiegów dziennie u każdego pacjenta.

7. Przedłużenie rehabilitacji może być kontynuowane na oddziale rehabilitacji neurologicznej wtórnej.

8. Kontynuacja rehabilitacji, o której mowa w ust. 7, następuje w drodze uzgodnień pomiędzy lekarzem oddziału rehabilitacji neurologicznej wczesnej a lekarzem oddziału rehabilitacji neurologicznej wtórnej.

§ 22.

1. Rehabilitacja neurologiczna ciężkich uszkodzeń UON (w tym paraplegii i tetraplegii) w warunkach stacjonarnych to świadczenia udzielane na oddziale rehabilitacji neurologicznej dla pacjentów z 5° wg zmodyfikowanej skali Rankina stanowiącej załącznik nr 5 do zarządzenia.

2. Skierowanie na rehabilitację neurologiczną ciężkich uszkodzeń OUN wystawiane jest przez lekarza, o którym mowa w § 21 ust. 2 pkt 1.

3. Przyjęcie do oddziału rehabilitacji neurologicznej dla pacjentów z ciężkim uszkodzeniem OUN następuje w drodze uzgodnień między lekarzem, o którym mowa w § 21 ust. 2 pkt 1 a lekarzem oddziału rehabilitacji neurologicznej.

4. Po zakwalifikowaniu do rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń OUN pacjent powinien zostać przyjęty do właściwego oddziału rehabilitacji neurologicznej bezpośrednio z oddziału kierującego.

5. Czas trwania rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń OUN w warunkach stacjonarnych wynosi od 6 do 16 tygodni, przez 6 dni w tygodniu w cyklach przed i popołudniowych, nie mniej niż 5 zabiegów dziennie u każdego pacjenta.

6. Przedłużenie rehabilitacji może być kontynuowane na oddziale rehabilitacji neurologicznej wtórnej.

7. Kontynuacja rehabilitacji, o której mowa w ust. 6 następuje w drodze uzgodnień pomiędzy lekarzem oddziału rehabilitacji neurologicznej wczesnej ciężkich uszkodzeń OUN, a lekarzem oddziału rehabilitacji neurologicznej wtórnej.

§ 23.

1. Rehabilitacja neurologiczna wtórna to udzielanie świadczeń na oddziale rehabilitacji neurologicznej pacjentom, którzy nie kwalifikują się do rehabilitacji neurologicznej wczesnej oraz ciężkich uszkodzeń OUN, a stan ich zdrowia wymaga / kwalifikuje (do) rehabilitacji neurologicznej.

2. Skierowanie na rehabilitację neurologiczną wtórną wystawiane jest przez lekarza, o którym mowa w § 21 ust. 2.

3. Lekarz oddziału rehabilitacji neurologicznej po ocenie stanu zdrowia pacjenta dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania, o którym mowa w ust. 2.

4. Czas trwania rehabilitacji neurologicznej wtórnej w warunkach stacjonarnych wynosi od 3 do 6 tygodni, przez 6 dni w tygodniu w cyklach przed i popołudniowych, nie mniej niż 5 zabiegów dziennie u każdego pacjenta (w uzasadnionych przypadkach z uwagi na szybką poprawę stanu zdrowia pacjenta okres ten może być skrócony).

§ 24.

Rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych

1. Świadczenia rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych udzielane pacjentom wymagającym stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych na oddziale rehabilitacji pulmonologicznej w procesie leczenia powikłanych lub przedłużających się chorób płuc.

2. Jednostką rozliczeniową w zakresie: rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych jest osobodzień.

3. Do oddziału rehabilitacji pulmonologicznej skierowanie wystawia lekarz oddziału:

1) pulmonologicznego;
2) torakochirurgicznego;
3) kardiologicznego;
4) laryngologicznego;
5) chorób wewnętrznych;
6) pediatrycznego - w przypadku rehabilitacji pulmonologicznej wieku rozwojowego;
7) w uzasadnionych medycznie przypadkach - lekarz poradni chorób płuc lub lekarz poradni alergologicznej.

4. Lekarz oddziału rehabilitacji pulmonologicznej po ocenie stanu zdrowia pacjenta dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania, wystawianego przez lekarza, o którym mowa w ust. 3.

5. Czas trwania rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych wynosi - do 3 tygodni, przez 6 dni w tygodniu w cyklach przed i popołudniowych, nie mniej niż 5 zabiegów dziennie u każdego pacjenta;

6. Do rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych kierowani są pacjenci cierpiący na:

1) przewlekłe nieżyty oskrzeli, zanikowe, śluzowe, śluzowo-ropne, po przebytych zaostrzeniach z zaburzeniami wentylacji;
2) rozedmę i pylicę płuc z towarzyszącym nieżytem oskrzeli;
3) POChP, po zaostrzeniach;
4) przewlekłe śródmiąższowe choroby płuc z zaburzeniami wentylacji;
5) astmę oskrzelową, po zaostrzeniach;
6) rozstrzenie oskrzeli z towarzyszącym nieżytem;
7) mukowiscydozę;
8) stany po przebytym odoskrzelowym zapaleniu płuc (do 3 tyg. od zakończenia leczenia);
9) stany po przebytym wysiękowym zapaleniu opłucnej (do 3 tyg. od zakończenia leczenia);
10) stany przed i pooperacyjne w obrębie dróg oddechowych.

7. Do rehabilitacji pulmonologicznej wieku rozwojowego w warunkach stacjonarnych kierowani są pacjenci cierpiący na:

1) nawracające zapalenia oskrzeli;
2) stany po zapaleniu płuc (do 3 tygodni od zakończenia leczenia);
3) stany po przebytym RDS;
4) astmę oskrzelową;
5) mukowiscydozę;
6) wrodzone wady układu oddechowego;
7) stany po aspiracji ciała obcego;
8) stany po zabiegach torakochirurgicznych;
9) zespoły zatokowo-oskrzelowe;
10) rozstrzenie oskrzeli z towarzyszącym nieżytem;
11) wszelkie nawracające schorzenia dróg oddechowych towarzyszące innym przewlekłym chorobom, takim jak: epilepsja i inne schorzenia neurologiczne lub zespoły złego wchłaniania;
12) wrodzone wady serca, wady postawy, itp.

8. Przeciwwskazania do rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych oraz w rehabilitacji pulmonologicznej wieku rozwojowego w warunkach stacjonarnych stanowią:

1) choroby układu oddechowego z objawami niewydolności krążenia i zaawansowanej niewydolności oddechowej;
2) choroby przewlekłe w okresie zaostrzeń;
3) ostre stany chorobowe;
4) choroby nowotworowe;
5) gruźlica płuc;
6) zaawansowana pylica;
7) promienica płuc;
8) astma oskrzelowa wymagająca hospitalizacji;
9) rozstrzenie oskrzeli z obfitą wydzieliną i towarzyszącym zapaleniem;
10) stany przebiegające z krwiopluciem i po niedawno przebytych krwotokach.

9. Nie mniej niż 60% ogólnej liczby hospitalizowanych powinni stanowić pacjenci kierowani z oddziałów szpitalnych

10. Rehabilitacja pulmonologiczna prowadzona jest w warunkach oddziału szpitalnego z dostępem do stanowiska intensywnego nadzoru medycznego.

§ 25.

Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych

1. Świadczenia rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych udzielane pacjentom:

1) po ostrych zespołach wieńcowych (stany wczesne) - do 30 dni;
2) po operacjach kardiochirurgicznych - do 42 dni;
3) po innych schorzeniach układu sercowo - naczyniowego ze wskazaniem do rehabilitacji kardiologicznej warunkach stacjonarnych - do 14 dni po leczeniu szpitalnym.

2. Jednostką rozliczeniową w zakresie: rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych jest osobodzień.

3. Do oddziału rehabilitacji kardiologicznej w ramach kontynuacji leczenia skierowanie wystawia lekarz oddziału:

1) kardiologicznego;
2) kardiochirurgicznego;
3) chorób wewnętrznych;
4) pediatrycznego.

4. Przyjęcie chorego powinno nastąpić bezpośrednio z oddziału szpitalnego, w stanie bez powikłań pooperacyjnych lub po ich ustąpieniu.

5. Przyjęcie do oddziału rehabilitacji kardiologicznej następuje w drodze uzgodnień między lekarzem oddziału szpitalnego a lekarzem oddziału rehabilitacji kardiologicznej.

6. Czas trwania rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych wynosi:

1) w przypadku zawału serca z uniesieniem ST, operacji wieńcowej lub zastawkowej - do 4 tygodni, przez 6 dni w tygodniu w cyklach przed i popołudniowych, nie mniej niż 5 zabiegów dziennie u każdego pacjenta;
2) w przypadku koronaroplastyki, ostrego incydentu wieńcowego bez wykonania koronaroplastyki, operacji kardiochirurgicznej bez wykonania sternotomii - do 2 tygodni, przez 6 dni w tygodniu w cyklach przed i popołudniowych, nie mniej niż 5 zabiegów dziennie u każdego pacjenta.

7. Rehabilitacja kardiologiczna prowadzona jest w warunkach oddziału szpitalnego z dostępem do stanowiska intensywnego nadzoru medycznego.

Rozdział 8

Zasady sprawozdawania, rozliczania i finansowania świadczeń

§ 26.

1. Podstawą rozliczeń i płatności za świadczenia udzielone w okresie sprawozdawczym jest rachunek wraz z raportem statystycznym.

2. Świadczeniodawcy przysługuje prawo korygowania raportu będącego podstawą wystawienia rachunku.

3. Świadczeniodawca składa do oddziału wojewódzkiego Funduszu, z którym zawarł umowę rachunek w formie papierowej i elektronicznej, a raport statystyczny w formie elektronicznej w terminie do 10 dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni.

4. Raport statystyczny przekazywany przez świadczeniodawców podlega weryfikacji przez oddział wojewódzki Funduszu

5. Po wskazaniu przez świadczeniodawcę, które pozycje z raportu statystycznego przedstawia on do rozliczenia w bieżącym okresie sprawozdawczym, Fundusz przekazuje zwrotnie komunikat potwierdzenia rozliczenia świadczeń, na podstawie którego zostaje wydrukowany rachunek.

6. Jednostkami rozliczeniowymi służącymi do rozliczenia świadczeń są osobodzień i punkt.

7. Sposobem rozliczania świadczeń jest zapłata za osobodzień i punkt.

8. Liczby punktów przypisane świadczeniom będącym przedmiotem umowy, określone są w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 6 do zarządzenia.

§ 27.

1. Przedstawiając świadczenia do zapłaty świadczeniodawca zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

1) w warunkach stacjonarnych wykazuje się wyłącznie osobodni faktycznie wykonane;
2) do osobodni podlegających rozliczeniu nie zalicza się dni kalendarzowych, w czasie których świadczeniobiorca przebywał na przepustce lub był urlopowany przez więcej niż 12 godzin w ciągu doby, a także osobodni nie wykorzystanych przez świadczeniobiorcę w związku z jego wypisaniem przed ustalonym terminem zakończenia leczenia;
3) dzień przyjęcia do rehabilitacji w warunkach stacjonarnych i dzień wypisu wykazywane są do rozliczenia jako jeden osobodzień;
4) dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu może wyrazić zgodę na finansowanie przedłużonej hospitalizacji w warunkach ośrodka/oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych;
5) w przypadku okresowego pobytu w oddziale szpitalnym innym niż rehabilitacji, dzień skierowania do tego oddziału i dzień powrotu z oddziału traktowany jest jako jeden osobodzień wykazywany przez świadczeniodawcę udzielającego świadczeń na oddziale rehabilitacji;
6) fakt przebywania pacjenta na przepustce powinien każdorazowo być odnotowany w dokumentacji medycznej pacjenta;
7) w cyklu terapeutycznym Fundusz finansuje realizację 10 zabiegów fizjoterapeutycznych (o tym samym kodzie) na jedną okolicę ciała;
8) Fundusz może sfinansować cykl terapii w kriokomorze u tego samego pacjenta dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego;
9) Fundusz finansuje wczesną rehabilitację neurologiczną, jeśli rozpoczyna się do 3 miesięcy od ostrego incydentu mózgowego lub urazu OUN lub wykonanego zabiegu operacyjnego na OUN.

§ 28.

1. Świadczenia rehabilitacji udzielane w oddziałach innych niż oddział rehabilitacji w warunkach stacjonarnych są finansowane odpowiednio na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń leczenie szpitalne.

2. Fundusz nie finansuje gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej (grupowej i indywidualnej), terapii zajęciowej (z wyłączeniem ergoterapii), jaccuzi, kriosauny, masażu mechanicznego na fotelach i matach masujących, masażu zlecanego z innych powodów, niż udokumentowane wskazania lekarskie, usług rekreacyjnych oraz innych świadczeń, których sposób finansowania określają odrębne przepisy.

3. W przypadkach medycznie uzasadnionych możliwe jest dwukrotne rozliczenie w tym samym dniu u jednego pacjenta jednego rodzaju zabiegu (o tym samym kodzie) z katalogu zabiegów fizjoterapeutycznych.

§ 29.

1. Warunki rozliczania świadczeń określone zostały w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr. 197, poz. 1643) oraz w umowie, stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. W ramach realizowanej umowy zawartej z NFZ, świadczeniodawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi w odrębnych przepisach oraz dodatkowo, dokumentacji wymaganej warunkami niniejszego zarządzenia.

3. Świadczeniodawca zobowiązany jest do rozliczenia wykonanych świadczeń w raporcie statystycznym dotyczącym miesiąca, w którym świadczenia te zostały zrealizowane i wystawienia rachunku zgodnie z zasadami określonymi w umowie. Należność z tytułu realizacji umowy rozliczana jest zgodnie z metodami finansowania określonymi dla poszczególnych zakresów świadczeń i przyjętymi umową.

4. Zapłata należności z tytułu realizacji umowy następuje na podstawie rachunków wystawionych przez świadczeniodawcę, zgodnie z zasadami i w terminach określonych umową.

§ 30.

Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Funduszu zaproponują świadczeniodawcom wprowadzenie zmian wynikających z niniejszego zarządzenia w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych przed dniem wejścia w życie zarządzenia.

§ 31.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do kontraktowania świadczeń na 2008 rok i lata następne.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Andrzej Sośnierz

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411, Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104 poz. 708 i 711 i Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz.1658 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007r. Nr 64, poz. 427 i 433, Nr 82, poz. 559, Nr 115, poz. 793i Nr 133, poz.922.

Pliki do pobrania
106.86 KB, 20.09.2007 r.
pdf

Załącznik nr 1 - Katalog zakresów świadczeń, wersja .pdf

44 KB, 20.09.2007 r.
xls

Załącznik nr 1 - Katalog zakresów świadczeń, wersja .xls

474.5 KB, 20.09.2007 r.
pdf

Załącznik nr 2 - Wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza

134.49 KB, 20.09.2007 r.
pdf

Załącznik nr 3 - Wymagania wobec świadczeniodawców w rodzaju rehabilitacja lecznicza, wersja .pdf

261 KB, 20.09.2007 r.
xls

Załącznik nr 3 - Wymagania wobec świadczeniodawców w rodzaju rehabilitacja lecznicza, wersja .xls

118.94 KB, 20.09.2007 r.
pdf

Załącznik nr 4 - Wykaz jednostek chorobowych wg międzynarodowej klasyfikacji ICD-10 kwalifikujących do poszczególnych zakresów świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza, wersja .pdf

40.5 KB, 20.09.2007 r.
xls

Załącznik nr 4 - Wykaz jednostek chorobowych wg międzynarodowej klasyfikacji ICD-10 kwalifikujących do poszczególnych zakresów świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza, wersja .xls

93.51 KB, 20.09.2007 r.
pdf

Załącznik nr 5 - Skala Rankina

109.12 KB, 20.09.2007 r.
pdf

Załącznik nr 6 - Katalog zabiegów fizjoterapeutycznych, wersja .pdf

27 KB, 20.09.2007 r.
xls

Załącznik nr 6 - Katalog zabiegów fizjoterapeutycznych, wersja .xls

88.02 KB, 20.09.2007 r.
pdf

Załącznik nr 7 - Krioterapia - zabieg w kriokomorze


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 20.09.2007 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 7.11.2007 r. Norbert Tyszka
Artykuł przeczytany 146926 razy.

Informacje o zmianach

7.11.2007 r. - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Komunikatem nr 2 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia sprostowano pomyłkę w załączniku nr 3.
20.09.2007 r. - Norbert Tyszka
Opublikowano dokument.
20.09.2007 r. - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Przekazano dokument do publikacji.
na górę

Zarządzenia Prezesa

BIP - info

W serwisie

Biuletyn Informacji Publicznej NFZ


Strona NFZ wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych NFZ może być utrudnione. Więcej informacji o ustawieniach wyświetlania i polityce prywatności znajdziesz tutaj.