zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej NFZ >> Zarządzenia Prezesa >> Zarządzenie Nr 61/2007/DSOZ

dodano 20.09.2007 r., aktualizacja 21.09.2007 r.

Zarządzenie Nr 61/2007/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 19 września 2007 r.

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka długoterminowa

Na postawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.1) zwanej dalej ustawą zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Zarządzenie reguluje postępowanie w sprawie zawarcia i realizacji umowy w rodzaju opieka długoterminowa, a także warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umowy w tym rodzaju.

§ 2.

1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) dostęp/zapewnienie realizacji - zapewnienie wykonywania świadczeń w innym miejscu lub lokalizacji niż ta, w której realizowane są świadczenia;
2) Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
3) katalog zakresów i świadczeń - wykaz świadczeń kontraktowanych i wykonywanych przez świadczeniodawcę w opiece długoterminowej;
4) lekarz danej specjalności - lekarz, który posiada specjalizację Io w określonej dziedzinie medycyny;
5) lekarz specjalista w danej dziedzinie medycyny - lekarz, który posiada specjalizację IIo lub tytuł specjalisty w określonej podstawowej lub szczegółowej dziedzinie medycyny;
6) lekarz w trakcie specjalizacji - lekarz w trakcie odbywania specjalizacji zgodnie z programem specjalizacji;
7) lokalizacja - budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym/ ch zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń;
8) miejsce udzielania świadczeń - pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, w celu wykonywania świadczeń określonego zakresu;
9) osobodzień - jednostkowa miara służąca do rozliczenia świadczeń opisanych w katalogach, zawartych w załączniku nr 1a do zarządzenia i w załączniku nr 1b do zarządzenia;
10) pakiet świadczeń - grupa procedur medycznych udzielanych w zakresach świadczeń w rodzaju opieka długoterminowa;
11) porada - jednostkowa miara służąca do rozliczenia świadczeń udzielanych w warunkach ambulatoryjnych lub domowych przez lekarza danej specjalności lub lekarza specjalistę w danej dziedzinie medycznej zawartych w załączniku nr 1b do zarządzenia;
12) przepustka - okresowe przebywanie pacjenta poza zakładem opieki długoterminowej, bez potrzeby wypisywania go z zakładu;
13) stacjonarne zakłady opieki długoterminowej - zakłady opieki zdrowotnej udzielające całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych;
14) świadczenia - świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju opieka długoterminowa, realizowane w warunkach stacjonarnych, domowych, i ambulatoryjnych;
15) zakres świadczeń - świadczenie lub grupa świadczeń wyodrębnionych w rodzaju opieka długoterminowa, dla których w umowie określa się sposób i kwotę finansowania.

2. Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych.

Rozdział 2

Przedmiot postępowania i umowy

§ 3.

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie wykonawców świadczeń opieki długoterminowej, spełniających kryteria określone w załączniku nr 3a do zarządzenia - w przypadku świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz w załączniku nr 3b do zarządzenia - w przypadku świadczeń opieki paliatywno - hospicyjnej.

§ 4.

1. Przedmiotem umowy są świadczenia w rodzaju opieka długoterminowa, udzielane świadczeniobiorcom przez świadczeniodawcę, finansowane przez Fundusz. Umowy określają również zasady ich rozliczania.

2. W rodzaju opieka długoterminowa wyodrębnia się świadczenia:

1) pielęgnacyjne i opiekuńcze;
2) opieki paliatywno - hospicyjnej.

3. Wzór umowy o udzielanie świadczeń stanowi załącznik nr 2a do zarządzenia -w przypadku świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz załącznik nr 2b do zarządzenia - w przypadku świadczeń w opiece paliatywno - hospicyjnej.

4. Umowy o udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz świadczeń w opiece paliatywno - hospicyjnej zawierane są odrębnie.

5. Odstępstwa od wzoru umowy wymagają pisemnej zgody Prezesa Funduszu.

§ 5.

1. Zakresy świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych określa załącznik nr 1a do zarządzenia.

2. Zakresy świadczeń opieki paliatywno - hospicyjnej określa załącznik nr 1b do zarządzenia.

§ 6.

1. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - (Dz. U. UE L 329 z 17.12.2003r.) oraz art. 141 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą", przedmiot umów obejmuje:

1) 85110000-3 - Usługi szpitalne i podobne;
2) 85141210-4 - Usługi leczenia medycznego świadczone w warunkach domowych;
3) 85144000-0 - Usługi placówek opieki zdrowotnej zapewniających zakwaterowanie;
4) 85141200-1 - Usługi świadczone przez pielęgniarki.

Rozdział 3

Zasady postępowania oraz wymagania wobec świadczeniodawców

§ 7.

1. Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie świadczeniodawcy, wymienionych w "Wykazie podwykonawców", stanowiącym załącznik nr 4 do umowy 06/1/OPD/2008 oraz załącznik nr nr 4 do umowy 06/2/OPD/2008.

2. Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w przepisach odrębnych i w zarządzeniu.

3. Umowa zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a podwykonawcą musi zawierać zastrzeżenie o prawie Oddziału Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy, na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy. Oddział Funduszu informuje świadczeniodawcę o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz jej wynikach.

4. Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą wymienionym w załączniku nr 4 do umowy 06/1/OPD/2008 oraz załączniku nr 4 do umowy 06/2/OPD/2008 lub nawiązanie współpracy z innym podwykonawcą wymaga pisemnego zgłoszenia dyrektorowi Oddziału Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany.

§ 8.

1. Umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresach świadczeń określonych w § 5, zawiera się ze świadczeniodawcą, którego oferta została wybrana w drodze przeprowadzonego konkursu ofert albo w przebiegu rokowań.

2. Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, powinien spełniać wymagania określone w załączniku nr 3a lub załączniku nr 3b do zarządzenia oraz w przepisach odrębnych, w zależności od przedmiotu postępowania.

3. Jeżeli świadczeniodawca udziela świadczeń w różnych miejscach na podstawie umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, każde z nich musi spełniać wymagania określone w ust. 2.

4. W przypadku braku możliwości zakontraktowania świadczeń w danym zakresie, zgodnie z planem zakupu określonym przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, dyrektor oddziału w kolejnym postępowaniu, może warunkowo dopuścić do udzielania świadczeń podmioty niespełniające wymagań, określonych w ust. 2 (nie dotyczy to wymagań formalno-prawnych), wskazując jednocześnie termin ich dostosowania do wymagań, z jednoczesnym odpowiednim obniżeniem ceny jednostkowej świadczenia.

5. Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w rodzaju opieka długoterminowa, z wyłączeniem świadczeń w opiece paliatywno-hospicyjnej, zobowiązani są do pisemnego poinformowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego pacjent złożył deklarację wyboru, o objęciu pacjenta opieką długoterminową, w terminie 7 dni od dnia objęcia go tą opieką.

6. Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju opieka długoterminowa udzielane w warunkach domowych, realizowane są we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej oraz z położną podstawowej opieki zdrowotnej.

7. Dopuszczalne jest łączenie realizacji świadczeń w rodzaju opieka długoterminowa, zawartych w katalogu zakresów świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, katalogu zakresów świadczeń w opiece paliatywno - hospicyjnej ze świadczeniami zawartymi w katalogu świadczeń odrębnie kontraktowanych;

§ 9.

1. Świadczeniodawca udziela świadczeń zgodnie z harmonogramem pracy stanowiącym załącznik nr 3 do umowy 06/1/OPD/2008 lub załącznik nr 3 do umowy 06/2/OPD/2008 i wykazem personelu, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy 06/1/OPD/2008 lub załącznik nr 2 do umowy 06/2/OPD/2008, w zależności od przedmiotu umowy.

2. Wszelkie zmiany personelu, o którym mowa w ust.1, w okresie obowiązywania umowy wymagają akceptacji właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.

3. W przypadku nieobecności personelu realizującego świadczenia zgodnie z umową zawartą z Funduszem, świadczeniodawca zobowiązany jest do poinformowania świadczeniobiorców oraz wojewódzki oddział Funduszu o sposobie zorganizowania opieki w zastępstwie, w miejscu udzielania świadczeń i okresie zastępstwa.

4. Koszty wykonanych badań, leków, jak również wyrobów medycznych i produktów leczniczych, zastosowanych w trakcie udzielania świadczeń przez stacjonarne zakłady opieki długoterminowej, ponosi świadczeniodawca.

5. Świadczeniodawca odpowiada wobec świadczenioborcy za jakość udzielonego świadczenia.

6. Świadczeniodawca jest zobowiązany do systematycznego i ciągłego wykonywania umowy przez cały okres jej obowiązywania.

7. Świadczeniodawca zobowiązany jest do weryfikacji prawa świadczeniobiorcy do uzyskania świadczeń na podstawie karty ubezpieczenia zdrowotnego lub innego dokumentu, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokumentu potwierdzającego opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 4

Zasady udzielania świadczeń

§ 10.

1. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz świadczenia opieki paliatywno - hospicyjnej udzielane są w warunkach:

1) stacjonarnych;
2) domowych;
3) ambulatoryjnych.

2. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze udzielane w warunkach stacjonarnych realizowane są w zakresach świadczeń:

1) świadczenia na oddziale dla przewlekle chorych;
2) świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym;
3) świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym dla dzieci i młodzieży;
4) świadczenia w zakładzie opiekuńczo - leczniczym;
5) świadczenia w zakładzie opiekuńczo - leczniczym dla pacjentów w stanie wegetatywnym/ apalicznym;
6) świadczenia w zakładzie opiekuńczo - leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie;
7) świadczenia w zakładzie opiekuńczo - leczniczym dla dzieci i młodzieży;
8) świadczenia w zakładzie opiekuńczo - leczniczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie.

3. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze udzielane w warunkach domowych realizowane są w zakresach świadczeń:

1) świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie;
2) świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie;
3) świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej.

4. Świadczenia opieki paliatywno - hospicyjnej udzielane w warunkach stacjonarnych realizowane są w zakresach świadczeń:

1) świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej;
2) świadczenia w hospicjum stacjonarnym.

5. Świadczenia opieki paliatywno - hospicyjnej udzielane w warunkach domowych realizowane są w zakresach świadczeń:

1) świadczenia w hospicjum domowym;
2) świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci.

6. Świadczenia opieki paliatywno - hospicyjnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych realizowane są w zakresie świadczeń:

1) porada w poradni medycyny paliatywnej.

Rozdział 5

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w warunkach stacjonarnych

§ 11.

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla osób obłożnie i przewlekle chorych niewymagających hospitalizacji, u których występują istotne deficyty w samoopiece i którzy wymagają całodobowej, profesjonalnej, intensywnej opieki i pielęgnacji oraz kontynuacji leczenia. Do stacjonarnych zakładów długoterminowej opieki zdrowotnej o profilu ogólnym nie mogą być przyjmowane osoby kwalifikujące się do domów pomocy społecznej, lub u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna, zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Tryb kierowania do świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w warunkach stacjonarnych

§ 12.

1. Do oddziału dla przewlekle chorych pacjent kierowany jest bezpośrednio przez lekarza z oddziału szpitalnego. W oddziale dla przewlekle chorych pacjent może przebywać średnio do 30 dni. W przypadku przewidywanej konieczności kontynuacji opieki długoterminowej, świadczeniodawca zobowiązany jest do podjęcia działań, w celu umieszczenia pacjenta przed upływem 30 dni w zakładzie opiekuńczo - leczniczym bądź pielęgnacyjno - opiekuńczym.

2. Sposób i tryb kierowania osób do zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i opiekuńczo - leczniczych oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w zakładach:

1) publicznych - określa rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo - leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych oraz szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz. U. Nr 166, poz. 1265) oraz Karta kwalifikacji pacjenta do udzielania świadczeń w ZOL/ZPO według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do zarządzenia;
2) niepublicznych - decyzję o przyjęciu do zakładu podejmuje kierownik zakładu w porozumieniu z lekarzem zakładu w oparciu o dokumentację określoną w pkt 1).

3. Do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego lub opiekuńczo-leczniczego o profilu ogólnym może zostać przyjęty pacjent, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, z rozpoznaniem choroby przewlekłej, który w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskał od 0 do 40 pkt (na podstawie załącznika nr 9 do zarządzenia):

1) w przypadku skierowania chorego na pobyt czasowy do zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego lub opiekuńczo - leczniczego, czas pobytu wynosi do 6 miesięcy. Przedłużenie czasu pobytu w uzasadnionych medycznie przypadkach wymaga pisemnej zgody Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Funduszu, na wniosku wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do zarządzenia;
2) w przypadku skierowania chorego do zakładu opiekuńczo - leczniczego na czas nieokreślony, ocena jego stanu samoobsługi odbywa się co 30 dni wg załącznika nr 10 do zarządzenia. W przypadku gdy pacjent uzyskał więcej niż 40 pkt wg zmodyfikowanej skali Bartel, Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje dalszego pobytu;
3) do zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego lub opiekuńczo - leczniczego o profilu ogólnym nie może być przyjęty pacjent w ostrej fazie choroby psychicznej, uzależniony oraz w schyłkowym okresie życia choroby nowotworowej. W przypadku chorych z rozpoznaną chorobą psychiczną niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę psychiatrę o braku przeciwwskazań do pobytu w zakładach o profilu ogólnym.

4. Do zakładu opiekuńczo - leczniczego dla dzieci i młodzieży stosuje się tryb przyjęcia określony odpowiednio w ust. 3.

Zasady udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w warunkach stacjonarnych

§ 13.

1. Stacjonarne zakłady długoterminowej opieki zdrowotnej udzielają świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w zakresach określonych w § 10 ust. 2.

2. Podstawowy pakiet świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, udzielanych w stacjonarnych zakładach długoterminowej opieki zdrowotne obejmuje:

1) świadczenia lekarskie;
2) świadczenia pielęgniarskie;
3) rehabilitację zgodnie z zaleceniem lekarza;
4) badania i terapię psychologiczną;
5) terapię zajęciową;
6) leczenie farmakologiczne;
7) leczenie dietetyczne;
8) zabezpieczenie w leki i wyroby medyczne, zlecone przez lekarza, z czego środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne określone zostały w załączniku nr 4 do zarządzenia;
9) zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych;
10) zapewnienie zleconych badań;
11) edukację i poradnictwo zdrowotne;
12) zapewnienie zleconego transportu.

3. Stacjonarne zakłady długoterminowej opieki zdrowotnej udzielające świadczeń pielęgnacyjno - opiekuńczych powinny stosować zasady postępowania profilaktyki i leczenia odleżyn zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

4. Świadczenia w oddziale dla przewlekle chorych:

1) w oddziale dla przewlekle chorych zapewnia się całodobową opiekę i leczenie osobom, które przebyły fazę leczenia szpitalnego w oddziałach opieki krótkoterminowej, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, lecz wymagają dalszej hospitalizacji;
2) świadczenia w oddziale dla przewlekle chorych obejmują świadczenia zawarte w podstawowym pakiecie świadczeń.

5. Świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym; świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym dla dzieci i młodzieży:

1) zadaniem zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuacja leczenia osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym są niezdolne do samoopieki oraz wymagają kontroli lekarskiej, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji oraz zapewnienia opieki pielęgniarskiej;
2) świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym (dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży) obejmują świadczenia wymienione w podstawowym pakiecie świadczeń, określonym w ust. 2 oraz:
a) przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych;
b) zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia;
c) zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnianie ruchowe poprzez działanie fizjoterapeutyczne oraz stosowanie rehabilitacji ogólnolnoustrojowej, zgodnie z zaleceniem lekarza.
3) świadczeniodawca zobowiązany jest do prowadzenia karty czynności pielęgnacyjnych, której wzór stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

6. Świadczenia w zakładzie opiekuńczo - leczniczym; świadczenia w zakładzie opiekuńczo - leczniczym dla pacjentów w stanie wegetatywnym/ apalicznym; świadczenia w zakładzie opiekuńczo - leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie:

1) zadaniem zakładu opiekuńczo - leczniczego jest okresowe lub stałe objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuacja leczenia2 osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia, stopień niepełnosprawności, brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym są niezdolne do samoopieki oraz wymagają kontroli lekarskiej, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji oraz zapewnienia opieki pielęgniarskiej:
a) pacjentom w stanie wegetatywnym/ apalicznym z niekorzystnym rokowaniem, niewymagającym hospitalizacji w oddziałach szpitalnych, a którzy wymagają kompleksowej opieki lekarsko-pielęgniarskiej i rehabilitacji i w stosunku do których zakończono postępowanie lecznicze, zapewnia się całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej;
b) zapewnienie całodobowej wentylacji mechanicznej dotyczy pacjentów obłożnie chorych z niewydolnością oddechową, wymagających stosowania ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora, lecz niewymagających hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii.
2) zakład opiekuńczo-leczniczy o profilu ogólnym może prowadzić opiekę nad chorymi w stanie wegetatywnym/apalicznym i nad chorymi wentylowanymi mechanicznie, po spełnieniu warunków określonych w załączniku nr 3a do zarządzenia.
3) świadczenia w zakładzie opiekuńczo - leczniczym obejmują świadczenia wymienione w podstawowym pakiecie świadczeń oraz:
a) przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych;
b) zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia;
c) zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnianie ruchowe poprzez działania fizjoterapeutyczne oraz stosowanie rehabilitacji ogólnoustrojowej, zgodnie z zaleceniem lekarza;
d) dla pacjentów w stanie wegetatywnym/apalicznym zapewnienie odpowiedniego do stanu zdrowia pacjenta sposobu odżywiania, zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym.
4) do zakładu opiekuńczo - leczniczego dla pacjentów w stanie wegetatywnym/ apalicznym kwalifikowani są pacjenci, których stan jest zgodny z następującymi kryteriami:
a) chorzy pozostają zazwyczaj, bez kontaktu z otoczeniem mimo otwartych oczu i zachowanych ruchów gałek ocznych;
b) brak słownego czy pisemnego porozumiewania się pomiędzy badającym i chorym;
c) brak reakcji emocjonalnych na bodźce słowne;
d) brak zrozumiałej mowy czy ruchów warg naśladujących wyrazy;
e) zachowany rytm snu i czuwania;
f) zmiennie odruchy pniowe i rdzeniowe, np. zachowane ssanie, żucie, połykanie, odruch źrenic na światło, odruch oczno-mózgowy, odruch chwytny i odruchy ścięgniste;
g) brak ruchów dowolnych, brak czynności ruchowych sugerujących wyuczone zachowanie; brak naśladownictwa.;
h) na bodźce bólowe reakcja ucieczki lub ruchy patologiczne;
i) zazwyczaj nienaruszone parametry ciśnienia tętniczego krwi i czynności sercowo-oddechowej;
j) nietrzymanie moczu i stolca.
5) świadczeniodawca zobowiązany jest do prowadzenia karty czynności pielęgnacyjnych, której wzór stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

7. Świadczenia w zakładzie opiekuńczo - leczniczym dla dzieci i młodzieży; świadczenia w zakładzie opiekuńczo - leczniczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie:

1) zapewnienie całodobowej wentylacji mechanicznej dotyczy pacjentów obłożnie chorych z niewydolnością oddechową, wymagających stosowania ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora, lecz niewymagających hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii, którzy wyrażą świadomą zgodę na ten typ leczenia. W przypadku dzieci wymagana jest zgoda opiekunów prawnych.
2) zakład opiekuńczo-leczniczy dla dzieci i młodzieży może prowadzić opiekę nad dziećmi wentylowanymi mechanicznie, po spełnieniu warunków określonych odpowiednio w załączniku nr 3a do zarządzenia.
3) świadczenia w zakładzie opiekuńczo - leczniczym dla dzieci i młodzieży; świadczenia w zakładzie opiekuńczo - leczniczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie obejmują świadczenia wymienione w podstawowym pakiecie świadczeń oraz:
a) przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych;
b) zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia;
c) zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnianie ruchowe poprzez działania fizjoterapeutyczne oraz stosowanie rehabilitacji ogólnoustrojowej, zgodnie z zaleceniem lekarza.
4) świadczeniodawca zobowiązany jest do prowadzenia karty czynności pielęgnacyjnych, której wzór stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

8. W porozumieniu z lekarzem zakładu opieki zdrowotnej udzielającym świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych pacjent może uzyskać przepustkę. Na czas trwania przepustki zakład zapewnia pacjentowi leki i wyroby medyczne.

9. Świadczeniodawca zobowiązany jest do udokumentowania pobytu świadczeniobiorcy na przepustce. Łączny czas pobytu świadczeniobiorcy na przepustkach nie może być dłuższy niż 10% czasu pobytu w zakładzie świadczeniodawcy w danym roku.

10. Jeśli w trakcie pobytu pacjenta w zakładzie opieki długoterminowej, pacjent zostanie skierowany i przyjęty do leczenia szpitalnego, po jego wypisaniu ze szpitala nie jest konieczne ponowne składanie wniosku o przyjęcie pacjenta do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, opiekuńczo-leczniczego bądź o objęcie pielęgniarską opieką długoterminową.

Tryb kierowania do świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w warunkach domowych

§ 14.

1. Podstawą do objęcia opieką pacjentów wentylowanych mechanicznie przez zespół długoterminowej opieki domowej jest skierowanie lekarza oddziału szpitalnego. Do skierowania należy dołączyć:

1) kartę informacyjną leczenia szpitalnego;
2) wyniki badań będących w posiadaniu pacjenta lub jego rodziny/ opiekunów;
3) kwalifikację do leczenia wydaną przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii.

2. Dokumentacją wymaganą do objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest:

1) skierowanie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do zarządzenia, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz
2) kwalifikacja pielęgniarki opieki długoterminowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do zarządzenia.

3. Okres objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest uzależniony od stanu zdrowia pacjenta. Ocena jego stanu samoobsługi odbywa się co 6 miesięcy wg załącznika nr 12 do zarządzenia. W przypadku gdy pacjent uzyskał więcej niż 40 pkt wg zmodyfikowanej skali Bartel, Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje dalszego objęcia pielęgniarską opieką długoterminową.

Zasady udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w warunkach domowych

§ 15.

1. Świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie; świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie:

1) zespół długoterminowej opieki domowej realizuje opiekę nad obłożnie chorymi z niewydolnością oddechową, wymagającymi stosowania inwazyjnej, prowadzonej przy pomocy respiratora (przez rurkę tracheostomijną), bądź nieinwazyjnej (prowadzonej przez różnorodne ustniki, maski czy kaski), ciągłej lub okresowej terapii oddechowej, niewymagającej hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii lub pobytu w zakładach opieki całodobowej, wymagającymi jednak stałego specjalistycznego nadzoru lekarza, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji. Chorzy powinni wyrazić świadomą zgodę na ten typ leczenia, a w przypadku dzieci zgodę powinien wyrazić opiekun prawny. Zgoda ta jest elementem dokumentacji medycznej.

2) świadczeniami zespołu długoterminowej opieki domowej mogą być objęci chorzy, którzy mają zapewnione odpowiednie warunki domowe i przeszkoloną rodzinę (opiekunów prawnych) w zakresie obsługi aparatury medycznej i udzielania pierwszej pomocy, tak aby podczas stosowania terapii mogło być zapewnione bezpieczeństwo pacjenta.

3) do obowiązków zespołu długoterminowej opieki domowej należy:
a) wyposażenie chorych w niezbędny sprzęt medyczny, zgodnie z załącznikiem 3a do zarządzenia;
b) stworzenie chorym i ich najbliższym poczucia bezpieczeństwa poprzez zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej przez 24 h na dobę we wszystkie dni w tygodniu.

4) pakiet świadczeń dla pacjentów wentylowanych mechanicznie obejmuje:
a) świadczenia lekarskie, pielęgniarskie i rehabilitacyjne;
b) zapewnienie realizacji badań diagnostycznych umożliwiających właściwą terapię oddechową w warunkach domowych, w tym:
pełny zakres badań obrazowych w tym: RTG, USG;
badanie potencjałów wywołanych;
badania równowagi kwasowo-zasadowej krwi w pełnym zakresie.

5) świadczeniami zespołu długoterminowej opieki domowej mogą być objęci pacjenci:
a) z udokumentowanym zakończonym leczeniem przyczynowym oraz
b) w pełni zdiagnozowani (wykonano wszelkie niezbędne badania diagnostyczne, uzasadniające rozpoznanie i potwierdzające niemożność stosowania innej formy terapii niż ciągła wentylacja).

2. Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej:

1) pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Pacjenci objęci pielęgniarską opieką długoterminową nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej do, którego złożona jest deklaracja wyboru.

2) celem pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest:
a) zapewnienie pacjentom obłożnie chorym świadczeń pielęgniarskich w warunkach domowych;
b) przygotowanie chorego (i jego rodziny) do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością.

3) do zadań pielęgniarskiej opieki długoterminowej należy:
a) realizacja świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z procesem pielęgnowania;
b) pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;
c) edukacja zdrowotna osób objętych opieką oraz członków ich rodzin;
d) pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.

4) do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy, niezdolni do samoopieki, którzy w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 do 40 pkt i wymagają bezwzględnie realizacji przynajmniej jednego z wymienionych świadczeń pielęgniarskich przez okres powyżej 2 tygodni:
a) kroplowego wlewu dożylnego wynikającego ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia;
b) wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach, odleżynach, troficznych owrzodzeniach podudzi i trudno gojących się ranach;
c) karmienia przez zgłębnik i przez przetokę;
d) płukania pęcherza moczowego;
e) pielęgnacji w związku z założoną rurką tracheotomijną;
f) zakładania i usuwania cewnika (stałe zlecenie lekarskie).

5) pielęgniarska opieka długoterminowa realizuje świadczenia na obszarze o promieniu do 30 km, od siedziby świadczeniodawcy określonej w umowie lub komórki organizacyjnej określonej w rejestrze.

6) pielęgniarska opieka długoterminowa nie może być realizowana dla chorych:
a) objętych opieką przez hospicjum domowe;
b) objętych opieką przez inne stacjonarne zakłady opieki długoterminowej;
c) objętych opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów/dzieci wentylowanych mechanicznie;
d) w ostrej fazie choroby psychicznej;
e) objętych opieką przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej w ramach pielęgniarskiej opieki środowiskowej.

7) pielęgniarka opieki długoterminowej nie może realizować jednocześnie zadań jako pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej.

8) pielęgniarka opieki długoterminowej zobowiązana jest do współpracy i informowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarki środowiskowej / rodzinnej, do których pacjent złożył deklaracje wyboru, o rozpoczęciu i zakończeniu udzielania świadczeń oraz o istotnych zmianach w stanie zdrowia świadczeniobiorcy, w tym takich, które skutkują ustaniem przyczyn kwalifikujących pacjenta do pielęgniarskiej opieki długoterminowej.

9) świadczeniodawca zobowiązany jest do prowadzenia karty czynności pielęgnacyjnych oraz do przekazywania informacji o zrealizowanych czynnościach pielęgnacyjnych w formie elektronicznej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do zarządzenia.

10) pielęgniarka opieki długoterminowej wyposażona jest w neseser pielęgniarski, którego standardowe wyposażenie określa załącznik nr 8 do zarządzenia.

Rozdział 6

Świadczenia opieki paliatywno - hospicyjnej

§ 16.

1. Świadczenia opieki paliatywno - hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby. Opieka ta sprawowana jest nad pacjentem w schyłkowym okresie życia i ma na celu zapobieganie i uśmierzanie bólu i innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych. Świadczenia opieki paliatywno - hospicyjnej obejmują również wspomaganie rodziny chorych w czasie trwania choroby jak i w okresie osierocenia, po śmierci chorego.

2. Pakiet świadczeń udzielanych w ramach opieki paliatywno - hospicyjnej obejmuje:

1) zapewnienia całodobowego dostępu do świadczeń przez 7 dni w tygodniu (także w święta) - w warunkach stacjonarnych i domowych;
2) całodobową opiekę medyczną - w warunkach stacjonarnych;
3) pełne zabezpieczenie w leki - w warunkach stacjonarnych;
4) "opiekę wyręczająca" w warunkach stacjonarnych - przyjmowanie chorych na okres czasowy (nie dłużej niż 10 dni);
5) leczenie bólu zgodnie z wytycznymi WHO (drabina analgetyczna);
6) leczenie innych objawów somatycznych;
7) świadczenia pielęgniarskie;
8) zapobieganie powikłaniom;
9) zapewnienie specjalistycznych konsultacji medycznych zleconych przez lekarza hospicjum;
10) zapewnienie realizacji zleconych badań;
11) zapewnienie zleconego transportu;
12) pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych;
13) zaspokajanie potrzeb duchowych;
14) bezpłatne wypożyczanie sprzętu do pielęgnacji chorego oraz sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury medycznej (dotyczy hospicjum domowego);
15) opiekę nad osieroconymi;
16) profilaktykę i leczenie odleżyn (zasady postępowania określa załącznik nr 5 do zarządzenia);
17) pomoc psychologiczną;
18) rehabilitację.

3. W celu objęcia pacjenta opieką paliatywną konieczne jest:

1) skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
2) zgoda pacjenta lub jego rodziny na objęcie opieką paliatywno - hospicyjną wyrażona na piśmie; w przypadku dzieci, przez rodziców/opiekunów prawnych, a po 16 roku życia także przez chore dziecko. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na objęcie opieką określa załącznik nr 13 do zarządzenia;
3) wskazanie medyczne, które określa lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

4. Każdy pacjent w schyłkowym okresie życia, skierowany do udzielania świadczeń w warunkach stacjonarnych, musi być objęty opieką lub należy mu wskazać innego świadczeniodawcę, właściwego ze względu na jego stan zdrowia lub miejsce zamieszkania. Każde zgłoszenie pacjenta musi być odnotowane w dokumentacji prowadzonej przez świadczeniodawcę.

Tryb kierowania i zasady udzielania świadczeń opieki paliatywno - hospicyjnej w warunkach stacjonarnych

§ 17.

1. Świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej; świadczenia w hospicjum stacjonarnym

1) oddział medycyny paliatywnej / hospicjum stacjonarne nie może funkcjonować w ramach innego oddziału szpitalnego , musi być odrębną komórką organizacyjną zakładu opieki zdrowotnej;
2) w hospicjum stacjonarnym/ oddziale medycyny paliatywnej pacjenci z chorobą nowotworową stanowią nie mniej niż 80% chorych. Pacjenci z innymi schorzeniami, bez nadziei na wyleczenie mogą stanowić 20% ogółu pacjentów objętych opieką. Zwiększenie liczby pacjentów nienowotworowych powyżej 20% jest możliwe po uzyskaniu zgody Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Funduszu.

Tryb kierowania i zasady udzielania świadczeń opieki paliatywno - hospicyjnej w warunkach domowych

§ 18.

1. Świadczenia w hospicjum domowym:

1) hospicjum domowe działa na obszarze o promieniu do 30 km od miejsca określonego w punkcie 2.3. podpunkt 5) załącznika nr 3b do zarządzenia;
2) wizyta personelu hospicjum domowego dla dorosłych odbywa się po uzgodnieniu terminu z pacjentem lub rodziną w dniu zgłoszenia, lub w dniu następnym;
3) w trakcie sprawowania opieki, podczas każdej wizyty, chorzy i ich rodziny/ opiekunowie otrzymują: dokładne zlecenia dotyczące dalszego postępowania pielęgnacyjnego i leczniczego oraz są informowani o innych formach opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz o zasadach jej prowadzenia. Otrzymują także informację o numerach telefonów personelu hospicjum domowego, gotowego do udzielenia porad telefonicznych w każdym dniu tygodnia i w razie potrzeby do udzielenia wizyty w domu;
4) personel hospicjum domowego udziela świadczeń opieki paliatywno - hospicyjnej pacjentom w schyłkowym okresie życia z chorobą nowotworową i innymi chorobami nienowotworowymi;
5) spośród pacjentów hospicjum domowego, co najmniej 80% stanowią osoby w schyłkowym okresie życia choroby nowotworowej;
6) zwiększenie liczby pacjentów nienowotworowych powyżej 20% wszystkich objętych opieką jest możliwe po uzyskaniu zgody Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Funduszu.

2. Świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci:

1) hospicjum domowe dla dzieci działa na obszarze o promieniu średnio do 100 km od miejsca określonego w punkcie 2.3. podpunkt 5) załącznika nr 3b do zarządzenia;
2) wizyta personelu hospicjum domowego odbywa się po uzgodnieniu z pacjentem lub rodziną w dniu zgłoszenia, lub w dniu następnym;
3) ogólne kryteria przyjęcia dziecka do hospicjum domowego:
a) schyłkowy okres choroby nieuleczalnej;
b) wiek poniżej 18 lat;
c) pacjentem zajmuje się przynajmniej jeden stały opiekun, który może sprawować całodobową opiekę;
d) u pacjenta nie jest prowadzona terapia przedłużająca życie (np. chemioterapia, intensywna terapia itp.);
4) w trakcie sprawowania opieki, podczas każdej wizyty, chorzy i ich rodziny/ opiekunowie otrzymują: dokładne zlecenia dotyczące dalszego postępowania pielęgnacyjnego i leczniczego oraz są informowani o innych formach opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz o zasadach jej prowadzenia. Otrzymują także informację o numerach telefonów personelu hospicjum domowego, gotowego do udzielenia porad telefonicznych w każdym dniu tygodnia i w razie potrzeby do udzielenia wizyty w domu;
5) personel hospicjum domowego dla dzieci udziela świadczeń opieki paliatywno - hospicyjnej dzieciom w schyłkowym okresie życia z chorobą nowotworową i innymi chorobami nienowotworowymi;
6) zwiększenie liczby pacjentów nienowotworowych powyżej 50% wszystkich objętych opieką jest możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Funduszu;
7) hospicjum domowe w ramach umowy zapewnia dzieciom dostęp do:
a) leczenia pediatrycznego z możliwością okresowej hospitalizacji;
b) konsultacji specjalistycznych: pediatrycznych (odpowiednich specjalności), chirurgicznych, anestezjologicznych, psychiatrycznych, stomatologicznych, rehabilitacyjnych, onkologicznych.

Tryb kierowania i zasady udzielania świadczeń opieki paliatywno - hospicyjnej w warunkach ambulatoryjnych

§ 19.

1. Poradnia medycyny paliatywnej

1) w ramach poradni medycyny paliatywnej udzielane są:
a) porady lekarskie, psychologiczne;
b) porady lekarskie, wizyty pielęgniarskie w domu chorego;
c) wsparcie rodzinie chorego z uwzględnieniem zespołowego podejścia do chorego i jego rodziny.
2) porada w poradni medycyny paliatywnej jest to świadczenie lekarza specjalisty obejmujące:
a) badanie podmiotowe;
b) badanie przedmiotowe;
c) ordynację leków (w tym leków przeciwbólowych);
d) zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych;
e) zlecanie zabiegów pielęgnacyjnych;
f) kierowanie do szpitala, do zakładów opieki zdrowotnej udzielających świadczeń opieki paliatywno - hospicyjnej w warunkach stacjonarnych;
g) wydawanie niezbędnych w procesie leczenia orzeczeń i opinii o stanie zdrowia pacjenta;
h) wizytę domową.
3) opieka sprawowana jest nad chorymi, którzy mogą przybyć do poradni lub, ze względu na ograniczoną możliwość poruszania się, ale stabilny stan ogólny, wymagają wizyt domowych;
4) porady/wizyty domowe nie powinny być realizowane częściej niż dwa razy w tygodniu. Chorzy, którzy wymagają częstszych wizyt lub ciągłej opieki w miejscu zamieszkania powinni być kierowani do hospicjum domowego;
5) poradnia medycyny paliatywnej powinna być integralnie związana z hospicjum domowym i / lub stacjonarnym lub oddziałem medycyny paliatywnej;

Rozdział 7

Zasady sprawozdawania, rozliczania i finansowania świadczeń

§ 20.

1. Podstawą rozliczeń i płatności za świadczenia udzielone w okresie sprawozdawczym jest rachunek wraz z raportem statystycznym.

2. Świadczeniodawcy przysługuje prawo korygowania raportu będącego podstawą wystawienia rachunku.

3. Świadczeniodawca składa do oddziału wojewódzkiego Funduszu, z którym zawarł umowę rachunek w formie papierowej i elektronicznej, a raport statystyczny w formie elektronicznej w terminie do 10 dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni.

4. Raport statystyczny przekazywany przez świadczeniodawców podlega weryfikacji przez oddział wojewódzki Funduszu.

5. Po wskazaniu przez świadczeniodawcę, które pozycje z raportu statystycznego przedstawia on do rozliczenia w bieżącym okresie sprawozdawczym, Fundusz przekazuje zwrotnie komunikat potwierdzenia rozliczenia świadczeń, na podstawie którego zostaje wydrukowany rachunek.

6. Jednostką rozliczeniową w opiece długoterminowej służącą do rozliczania świadczeń jest osobodzień i porada.

7. Sposobem rozliczania świadczeń jest zapłata za osobodzień lub poradę.

§ 21.

1. Przedstawiając świadczenia do zapłaty świadczeniodawca zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

1) do rozliczenia pobytów stacjonarnych wykazuje się wyłącznie osobodni faktycznie wykonane;
2) dzień przyjęcia do opieki i dzień jej zakończenia wykazywane są do rozliczenia jako jeden osobodzień, z wyjątkiem świadczeń udzielanych w warunkach domowych;
3) w przypadku okresowego pobytu świadczeniobiorcy w szpitalu, dzień przyjęcia do szpitala i powrotu ze szpitala traktowany jest jako jeden osobodzień;
4) jeżeli pacjent przebywa na przepustce, Fundusz finansuje 50% wartości osobodnia w trakcie pobytu pacjenta w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej udzielającym świadczeń pielęgnacyjno - opiekuńczych.

§ 22.

1. W zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych Fundusz nie finansuje kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

2. Finansowanie pobytu pacjenta przez okres dłuższy niż wskazany w skierowaniu wymaga uzyskania zgody Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Funduszu.

3. Przepis ust. 1 stosuje się do zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych dla dzieci i młodzieży oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych dla dzieci i młodzieży.

4. W przypadku realizacji świadczeń opieki długoterminowej i świadczeń odrębnie kontraktowanych, możliwe jest łączenie udzielania świadczeń i odrębne rozliczanie świadczeń udzielanych jednoczasowo przez różnych świadczeniodawców.

§ 23.

1. Warunki rozliczania świadczeń określone zostały w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr. 197, poz. 1643) oraz w umowie, stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. W ramach realizowanej umowy zawartej z NFZ, świadczeniodawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi w odrębnych przepisach oraz dodatkowo, dokumentacji wymaganej warunkami niniejszego zarządzenia.

3. Świadczeniodawca zobowiązany jest do rozliczenia wykonanych świadczeń w raporcie statystycznym dotyczącym miesiąca, w którym świadczenia te zostały zrealizowane i wystawienia rachunku zgodnie z zasadami określonymi w umowie. Należność z tytułu realizacji umowy rozliczana jest zgodnie z metodami finansowania określonymi dla poszczególnych zakresów świadczeń i przyjętymi umową.

4. Zapłata należności z tytułu realizacji umowy następuje na podstawie rachunków wystawionych przez świadczeniodawcę, zgodnie z zasadami i w terminach określonych umową.

§ 24.

Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Funduszu zaproponują świadczeniodawcom wprowadzenie zmian wynikających z niniejszego zarządzenia w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych przed dniem wejścia w życie zarządzenia.

§ 25.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do kontraktowania świadczeń na 2008 rok i lata następne.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Andrzej Sośnierz

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411, Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104 poz. 708 i 711 i Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz.1658 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007r. Nr 64, poz. 427 i 433, Nr 82, poz. 559, Nr 115, poz. 793i Nr 133, poz.922.

Załączniki:
Załącznik nr 1a -Katalog zakresów świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych
Załącznik nr 1b -Katalog zakresów świadczeń w opiece paliatywno - hospicyjnej
Załącznik nr 2a -Wzór umowy o udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych
Załącznik nr 2b -Wzór umowy o udzielanie świadczeń w opiece paliatywno - hospicyjnej
Załącznik nr 3a -Warunki dla świadczeniodawców- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
Załącznik nr 3b - Warunki dla świadczeniodawców - świadczenia w opiece paliatywno - hospicyjnej
Załącznik nr 4 - Katalog środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych w które powinien zaopatrzyć świadczeniobiorcę stacjonarny zakład opieki długoterminowej
Załącznik nr 5 - Zasady postępowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn
Załącznik nr 6 - Karta czynności pielęgnacyjnych dla ZOL i ZPO
Załącznik nr 7 - Karta czynności pielęgnacyjnych dla pielęgniarki opieki długoterminowej
Załącznik nr 8 - Standardowe wyposażenie nesesera pielęgniarskiego
Załącznik nr 9 - Karta kwalifikacji pacjenta do udzielenia świadczeń w ZOL/ ZPO (zmodyfikowana skala Bartel)
Załącznik nr 10 - Wniosek o przedłużenie pobytu w ZOL / ZPO
Załącznik nr 11 - Skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową
Załącznik nr 12 - Kwalifikacja pielęgniarska do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową
Załącznik nr 13 - Zgoda pacjenta do objęcia opieką paliatywno - hospicyjną

Pliki do pobrania
97.12 KB, 20.09.2007 r.
pdf

Załącznik nr 1a - wersja .pdf

29 KB, 20.09.2007 r.
xls

Załącznik nr 1a - wersja .xls

91.88 KB, 20.09.2007 r.
pdf

Załącznik nr 1b - wersja .pdf

24.5 KB, 20.09.2007 r.
xls

Załącznik nr 1b - wersja .xls

643.17 KB, 21.09.2007 r.
545.46 KB, 21.09.2007 r.
136.09 KB, 20.09.2007 r.
pdf

Załącznik nr 3a - wersja .pdf

70 KB, 20.09.2007 r.
xls

Załącznik nr 3a - wersja .xls

117.74 KB, 20.09.2007 r.
pdf

Załącznik nr 3b - wersja .pdf

42.5 KB, 20.09.2007 r.
xls

Załącznik nr 3b - wersja .xls

118.46 KB, 20.09.2007 r.
163.46 KB, 20.09.2007 r.
195.27 KB, 20.09.2007 r.
105.08 KB, 20.09.2007 r.
98.91 KB, 20.09.2007 r.
198.44 KB, 20.09.2007 r.
202.43 KB, 20.09.2007 r.
99.09 KB, 20.09.2007 r.
207.38 KB, 20.09.2007 r.
86.98 KB, 20.09.2007 r.

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 20.09.2007 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 21.09.2007 r. Norbert Tyszka
Artykuł przeczytany 116191 razy.

Informacje o zmianach

21.09.2007 r. - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Poprawiono nieprawidłową numerację stron w załącznikach 2a i 2b
21.09.2007 r. - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Poprawiono błędy w treści zarządzenia.
20.09.2007 r. - Norbert Tyszka
Opublikowano dokument.
20.09.2007 r. - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Przekazano dokument do publikacji.
na górę

Zarządzenia Prezesa

BIP - info

W serwisie

Biuletyn Informacji Publicznej NFZ


Strona NFZ wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych NFZ może być utrudnione. Więcej informacji o ustawieniach wyświetlania i polityce prywatności znajdziesz tutaj.