zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej NFZ >> Zarządzenia Prezesa >> Zarządzenie Nr 60/2008/DSOZ

21.08.2008 r.

Zarządzenie Nr 60/2008/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 21 sierpnia 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: opieka długoterminowa

 

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, ze zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 53/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: opieka długoterminowa, zwanym dalej "zarządzeniem", wprowadza się następujące zmiany:

1) w Warunkach zawierania i realizacji umów w rodzaju: opieka długoterminowa stanowiących załącznik do zarządzenia, zwanych dalej "warunkami zawarcia umów":

a) § 13 otrzymuje brzmienie:

,,§ 13. 1. Stacjonarne zakłady długoterminowej opieki zdrowotnej udzielają świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w zakresach określonych w § 10 ust. 2.

2. Podstawowy pakiet świadczeń, udzielanych w stacjonarnych zakładach długoterminowej opieki zdrowotnej obejmuje:

1) świadczenia lekarskie;
2) świadczenia pielęgniarskie;
3) rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, celem zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego;
4) świadczenia psychologa;
5) terapię zajęciową;
6) leczenie farmakologiczne;
7) leczenie dietetyczne;
8) zaopatrzenie w środki pomocnicze i ortopedyczne określone w załączniku nr 4 warunków zawarcia umów;
9) zapewnienie podstawowych badań diagnostycznych zleconych przez lekarza zakładu;
10) zapewnienie transportu sanitarnego w dniu wypisu z zakładu lub w dniu skierowania pacjenta do szpitala lub na konsultację z wyłączeniem stanów nagłych;
11) edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych (jeżeli dotyczy).

3. W ramach świadczeń w oddziale dla przewlekle chorych zapewnia się całodobową opiekę i leczenie osób, które przebyły fazę leczenia szpitalnego w oddziałach opieki krótkoterminowej, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, lecz wymagają dalszej hospitalizacji.

4. Świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym; świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym dla dzieci i młodzieży:

1) zadaniem zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuacja leczenia2) osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego a nie wymagają już dalszej hospitalizacji. Jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym są niezdolne do samoopieki oraz wymagają kontroli lekarskiej, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji oraz zapewnienia opieki pielęgniarskiej;
2) sprawowanie przez zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy opieki nad osobami, o których mowa w pkt 1 i które w skali oceny Barthel uzyskali od 0-5 punktów możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez świadczeniodawcę wymogów określonych w załączniku nr 3a do warunków zawarcia umów;
3) świadczeniodawca zobowiązany jest do dokumentowania udzielonych świadczeń w ,,Karcie czynności pielęgnacyjnych", której wzór stanowi załącznik nr 5 do warunków zawarcia umów.

5. Świadczenia w zakładzie opiekuńczo - leczniczym; świadczenia w zakładzie opiekuńczo - leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie:

1) zadaniem zakładu opiekuńczo - leczniczego jest okresowe lub stałe objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuacją leczenia2 osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego a nie wymagają już dalszej hospitalizacji. Jednak ze względu na stan zdrowia, stopień niepełnosprawności, brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym są niezdolne do samoopieki oraz wymagają kontroli lekarskiej, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji oraz zapewnienia opieki pielęgniarskiej;

2) świadczenia w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie obejmują dodatkowo zapewnienia całodobowego, mechanicznego lub ciśnieniowego wspomagania oddechu u pacjentów z niewydolnością oddechową, którzy wymagają stosowania ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora, lecz nie wymagają hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii;

3) sprawowanie przez zakład opiekuńczo-leczniczy o profilu ogólnym, opieki nad osobami, o których mowa w pkt 1 i które w skali oceny Barthel uzyskali od 0-5 punktów oraz nad chorymi wentylowanymi mechanicznie, o których mowa w pkt 2, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez świadczeniodawcę wymogów określonych w załączniku nr 3a do niniejszych warunków zawarcia umów;

4) świadczeniodawca zobowiązany jest do dokumentowania udzielonych świadczeń w ,,Karcie czynności pielęgnacyjnych", której wzór stanowi załącznik nr 5 do warunków zawarcia umów.

6. Świadczenia w zakładzie opiekuńczo - leczniczym dla dzieci i młodzieży; świadczenia w zakładzie opiekuńczo - leczniczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie:

1) zadaniem zakładu opiekuńczo-leczniczego dla dzieci i młodzieży jest okresowe lub stałe objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuacją leczenia2 osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego a nie wymagają już dalszej hospitalizacji. Jednak ze względu na stan zdrowia, stopień niepełnosprawności, brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym są niezdolne do samoopieki oraz wymagają kontroli lekarskiej, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji oraz zapewnienia opieki pielęgniarskiej;

2) świadczenia w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie obejmują dodatkowo zapewnienia całodobowego, mechanicznego lub ciśnieniowego wspomagania oddechu u pacjentów z niewydolnością oddechową, którzy wymagają stosowania ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora, lecz nie wymagają hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii;

3) sprawowanie przez zakład opiekuńczo-leczniczy dla dzieci i młodzieży o profilu ogólnym, opieki nad osobami, o których mowa w pkt 1 i które w skali oceny Barthel uzyskali od 0-5 punktów oraz nad chorymi wentylowanymi mechanicznie, o których mowa w pkt 2, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez świadczeniodawcę wymogów określonych w załączniku nr 3a do warunków zawarcia umów;

4) świadczeniodawca zobowiązany jest do dokumentowania udzielonych świadczeń w ,,Karcie czynności pielęgnacyjnych", której wzór stanowi załącznik nr 5 do warunków zawarcia umów.",

b) w § 15 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

,,2. Dokumentacją wymaganą do objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową   jest:

1) skierowanie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do warunków zawarcia umów, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz
2) kwalifikacja pielęgniarki opieki długoterminowej, według wzoru załącznik nr 10 do warunków zawarcia umów.

3. Okres objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest uzależniony od stanu zdrowia pacjenta. Ocena jego stanu samoobsługi odbywa się co 6 miesięcy wg załącznika nr 10 do warunków zawarcia umów. W przypadku gdy pacjent uzyskał więcej niż 40 punktów wg zmodyfikowanej skali Barthel, Fundusz nie finansuje dalszego objęcia pielęgniarską opieką długoterminową.",

c) w § 16 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

,, 4)   do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy, niezdolni do samoopieki, którzy w ocenie skali Barthel określonej załącznikiem nr 10 warunków zawarcia umów, uzyskali od 0 do 40 punktów i wymagają bezwzględnie realizacji przynajmniej jednego z wymienionych świadczeń pielęgniarskich przez okres powyżej 2 tygodni:

a) kroplowego wlewu dożylnego wynikającego ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia,
b) wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach, odleżynach, troficznych owrzodzeniach podudzi i trudno gojących się ranach,
c) karmienia przez zgłębnik i przez przetokę,
d) płukania pęcherza moczowego,
e) pielęgnacji w związku z założoną rurką tracheotomijną,
f) zakładania i usuwania cewnika (stałe zlecenie lekarskie);",

d) spis załączników do warunków zawarcia umów otrzymuje brzmienie:

,,Załączniki:

Załącznik nr 1a - Katalog zakresów świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych
Załącznik nr 1b - Katalog zakresów świadczeń w opiece paliatywno - hospicyjnej
Załącznik nr 2a - Wzór umowy o udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych
Załącznik nr 2b - Wzór umowy o udzielanie świadczeń w opiece paliatywno - hospicyjnej
Załącznik nr 3a - Warunki dla  świadczeniodawców- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
Załącznik nr 3b - Warunki dla świadczeniodawców - świadczenia w opiece paliatywno - hospicyjnej
Załącznik nr 4 - Katalog środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych, w które powinien zaopatrzyć świadczeniobiorcę stacjonarny zakład opieki długoterminowej
Załącznik nr 5 - Karta czynności pielęgnacyjnych dla ZOL i ZPO
Załącznik nr 6 - Karta czynności pielęgnacyjnych dla pielęgniarki opieki długoterminowej
Załącznik nr 7 - Standardowe wyposażenie nesesera pielęgniarskiego
Załącznik nr 8 - Karta kwalifikacji pacjenta do udzielenia świadczeń w ZOL/ZPO (zmodyfikowana skala Barthel)
Załącznik nr 9 - Skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową
Załącznik nr 10 - Kwalifikacja pielęgniarska do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową
Załącznik nr 11 - Zgoda pacjenta do objęcia opieką paliatywno - hospicyjną
Załącznik nr 12 - Wykaz chorób do objęcia opieką hospicyjną osób dorosłych
Załącznik nr 13 - Wykaz jednostek chorobowych do objęcia opieką hospicyjną dzieci";

2) załącznik nr 1a do warunków zawarcia umów otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) w załączniku nr 2a do warunków zawarcia umów § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,,3. Warunki zawarcia umów, o których mowa w ust. 2, obowiązują w okresie rozliczeniowym przypadającym na okres od dnia ...........do dnia ............ . Warunki na dalsze okresy rozliczeniowe w okresie obowiązywania umowy ustalane są w trybie określonym w § 9 umowy.";

4) w załączniku nr 2b do warunków zawarcia umów § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie

,,3. Warunki zawarcia umów, o których mowa w ust. 2, obowiązują w okresie rozliczeniowym przypadającym na okres od dnia ...........do dnia ............ . Warunki na dalsze okresy rozliczeniowe w okresie obowiązywania umowy ustalane są w trybie określonym w § 9 umowy.";

 

5) w załączniku nr 3b do warunków zawarcia umów, w pkt 2, treść podpunktu 2.4 otrzymuje brzmienie:

,,

2.4 Sprzęt medyczny i pomocniczy

wymagane

9) koncentrator tlenu lub inne dostępne źródło tlenu (co najmniej 2 szt.)

10) ssak elektryczny (co najmniej 2 szt.)

11) inhalatory

12) glukometry

13) aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi (co najmniej 2 szt)

14) zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej

15) standardowe wyposażenie nesesera pielęgniarskiego dla każdej pielęgniarki, zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia   

"

6) dotychczasowe załączniki nr 10, 11, 12, 13, 14 do warunków zawarcia umów otrzymują nową numerację i stają się analogicznie załącznikami nr 9, 10, 11, 12,13.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2008 r.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia
Jacek Paszkiewicz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411, Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104 poz. 708 i 711 i Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz.1658 i Nr 249, poz. 1824,  z 2007r. Nr 64, poz. 427 i 433, Nr 82, poz. 559, Nr 115, poz. 793i Nr 133, poz.922 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305 i Nr 70, poz. 416.

2) Kontynuacja leczenia oznacza dalsze postępowanie lecznicze odpowiadające stanowi zdrowia pacjenta, w tym podawanie leków i wykonywanie badań diagnostycznych, niezbędnych w chorobach o charakterze przewlekłym oraz stosowanie wskazań po zakończeniu leczenia w oddziale szpitalnym, wg indywidualnej oceny lekarza zakładu opieki długoterminowej

Pliki do pobrania
106.05 KB, 21.08.2008 r.

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 21.08.2008 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 21.08.2008 r. Norbert Tyszka
Artykuł przeczytany 48719 razy.
na górę

Zarządzenia Prezesa

BIP - info

W serwisie

Biuletyn Informacji Publicznej NFZ


Strona NFZ wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych NFZ może być utrudnione. Więcej informacji o ustawieniach wyświetlania i polityce prywatności znajdziesz tutaj.