zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej NFZ >> Zarządzenia Prezesa >> Zarządzenie Nr 80/2008/DSOZ

dodano 14.10.2008 r., aktualizacja 15.10.2008 r.

 Zarządzenie Nr 80/2008/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 14 października 2008 r.

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Na postawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 § 1.

Zarządzenie reguluje postępowanie w sprawie zawarcia umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, a także warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umowy w tym rodzaju.

§ 2.

1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne (ASDK) - badania diagnostyczne wymienione w załączniku nr 1b do zarządzenia, wykonywane w odpowiednich pracowniach, laboratoriach, zakładach diagnostycznych, poradniach, będące przedmiotem odrębnego kontraktowania przez NFZ;

2) lokalizacja - budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest  miejsce udzielania świadczeń;

3) miejsce udzielania świadczeń - pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, w celu wykonywania świadczeń określonego zakresu;

4) dostęp/zapewnienie realizacji - zapewnienie wykonywania świadczeń w innym miejscu lub lokalizacji niż ta, w której realizowane są świadczenia;

5) Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia,

6) katalog zakresów i świadczeń - wykaz świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej kontraktowanych i wykonywanych przez świadczeniodawcę,

7) kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad pacjentem z chorobą przewlekłą (KAOS) -- rozliczana kapitacyjnie, wykonywana w trybie ambulatoryjnym, kompleksowa opieka zdrowotna nad pacjentem spełniającym określone kryteria, realizowana zgodnie z opisanym programem,

8) lekarz danej specjalności - lekarz, który posiada specjalizację I° w określonej dziedzinie medycyny,

9) lekarz specjalista w danej dziedzinie medycyny -  lekarz, który posiada specjalizację II° lub tytuł specjalisty w określonej podstawowej lub szczegółowej dziedzinie medycyny,

10) lekarz w trakcie specjalizacji - lekarz w trakcie odbywania specjalizacji zgodnie z programem specjalizacji, co najmniej 2 lata od jej otwarcia (jeżeli wymogi załącznika nr 3a  nie stanowią inaczej),

11) porada recepturowa -świadczenie obejmujące ordynację leków, którego  celem jest kontynuacja leczenia specjalistycznego, powiązana min. z weryfikacją dawek zaordynowanych leków, zawierające co najmniej badanie podmiotowe. Porada recepturowa nie może być realizowana częściej niż co 14 dni, jak również w odstępie krótszym niż 14 dni w stosunku do innych typów porad,

12) porada kompleksowa - kompleksowe świadczenie wykonywane w danej poradni specjalistycznej (spełniające kryteria określone w § 14 ust. 2) zrealizowane przez lekarza posiadającego kwalifikacje określone w załączniku nr 3a do zarządzenia. Porada kompleksowa obejmuje badanie podmiotowe i  przedmiotowe, wykonane zgodnie z zasadami dobrej praktyki lekarskiej wraz z przeprowadzeniem niezbędnych procedur diagnostycznych oraz terapeutycznych, których wykonanie, w celu postawienia diagnozy, lekarz uznał za niezbędne. W ramach tej porady lekarz specjalista zobowiązany jest określić zasady dalszego postępowania leczniczego i wydać zaświadczenie lekarskie przeznaczone dla lekarza kierującego, a w przypadkach realizacji świadczeń bez skierowania - dla lekarza POZ-u, pod którego opieką pozostaje świadczeniobiorca,

13) porada specjalistyczna - porada niespełniająca kryteriów porad innych typów, obejmująca badanie podmiotowe i przedmiotowe wykonywane przez lekarza posiadającego kwalifikacje określone w załączniku nr 3 a do zarządzenia, a  w przypadku świadczeń w zakresie logopedii lub leczenia zeza, także przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, określone w załączniku nr 3a do zarządzenia, oraz inne świadczenia opieki zdrowotnej, których wykonanie realizujący poradę uznał za niezbędne w procesie diagnostyczno-terapeutycznym. W przypadku świadczeń w poradni ortoptycznej obejmuje cykl 5 ćwiczeń ortoptyczno - pleoptycznych, natomiast, w poradni logopedycznej seans rehabilitacji logopedycznej trwający powyżej 30 minut,

14) porada zabiegowo-diagnostyczna - świadczenie obejmujące badanie podmiotowe i przedmiotowe przeprowadzone przez lekarza posiadającego kwalifikacje określone w załączniku nr 3a do zarządzenia, wraz ze świadczeniem określonym w  Katalogu porad zabiegowo - diagnostycznych z wykonaniem - w przypadku wskazań medycznych - innych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych,

15) świadczenia w poradniach specjalistycznych - świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w poradniach specjalistycznych i w innych komórkach organizacyjnych lecznictwa ambulatoryjnego lub - w przypadkach uzasadnionych klinicznie - w domu chorego, przez lekarza posiadającego kwalifikacje określone w załączniku nr 3 a do zarządzenia albo inną osobę, która uzyskała uprawnienia do udzielania świadczeń specjalistycznych wynikające z przepisów odrębnych, określonych szczegółowo  w załączniku nr 3a do zarządzenia.

2. Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w Ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r.  (Dz.U. Nr 81, poz. 484) .

Rozdział 2

Cel postępowania i przedmiot umowy

§ 3.

Celem postępowania, jest wyłonienie wykonawców ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, spełniających kryteria określone odpowiednio w załącznikach nr 3a, 3b, 3c i 3d do zarządzenia.

§ 4.

 1. Przedmiotem umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna: świadczenia w poradniach specjalistycznych, ASDK oraz KAOS, jest realizacja świadczeń w poszczególnych zakresach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, udzielanych świadczeniobiorcom przez świadczeniodawcę, finansowanych przez Fundusz.
 2.  Wzory umów stanowią załączniki nr 2a, 2b i 2c do zarządzenia.
 3. Odstępstwa od wzorów umów wymagają zgody Prezesa Funduszu.

§ 5.

1. W rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna wyodrębnia się:

1) świadczenia w poradniach specjalistycznych w zakresach określonych w załączniku nr 1a do zarządzenia,

2) ASDK w zakresach określonych w załączniku nr 1b do zarządzenia,

3) KAOS w zakresach określonych w załączniku nr 1c do zarządzenia.

§ 6.

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i  Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. UE L 340 z dnia 16 grudnia 2002, L 329 z dnia 17 grudnia 2003 r. i L 6 z dnia 20 grudnia 2006 r. i L 74 z dnia 15 marca 2008 r.) oraz zgodnie z art. 141 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 poz.2135 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", przedmiot umów obejmuje w szczególności:

- 85143000-3 Usługi ambulatoryjne,
- 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne.

Rozdział 3

Zasady postępowania oraz wymagania wobec świadczeniodawców

§ 7.

 1. Umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach świadczeń określonych w § 5 zawiera się ze świadczeniodawcą,  którego oferta została wybrana w drodze przeprowadzonego konkursu ofert albo w przebiegu rokowań.
 2. Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń w poradniach specjalistycznych, powinien spełniać wymagania określone w  "Wymaganiach dotyczących świadczeniodawców realizujących świadczenia w poradniach specjalistycznych", stanowiących załącznik nr 3a do zarządzenia oraz przepisach odrębnych. 
 3. Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie ASDK powinien spełniać wymagania określone w "Wymaganiach wobec pracowni diagnostycznych", stanowiących załącznik nr 3b do zarządzenia oraz przepisach odrębnych.
 4. Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie KAOS powinien spełniać wymagania określone w załącznikach nr 3c i 3d do zarządzenia oraz przepisach odrębnych.
 5. Wymagania, o których mowa w ust. 2 - 4 powinny być spełnione we wszystkich miejscach udzielania świadczeń, w których realizowana jest umowa.
 6. Świadczeniodawcy biorący udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umów, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 powinni spełniać wymagania dotyczące dostępności do świadczeń, określone w § 12.
 7. W przypadku braku możliwości zakontraktowania świadczeń w danym zakresie - zgodnie z planem zakupu, dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu, w kolejnym postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, może warunkowo dopuścić do udzielania świadczeń podmioty nie spełniające wymagań określonych w ust. 2 - 4, z wyłączeniem wymagań formalno-prawnych. Dopuszczenie może dotyczyć pojedynczych oferentów i nie może mieć charakteru odstępstwa generalnego od wymagań określonych w ust.2-4 i dotyczyć całego postępowania. Dyrektor wskazuje świadczeniodawcy termin dostosowania się do wymagań i obniża jednocześnie cenę jednostkową świadczeń.

Rozdział 4

Zasady udzielania świadczeń w poradniach specjalistycznych,  ASDK oraz KAOS

§ 8.

 1. Świadczeniodawca obowiązany jest do udzielania świadczeń zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zarządzeniu i przepisach odrębnych w szczególności w ogólnych warunkach umów.
 2. Szczegółowe wykazy zakresów świadczeń, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, określają załączniki nr 1a, 1b i 1c do zarządzenia.
 3. Koszty wykonanych badań, z wyłączeniem ASDK, jak również wyrobów medycznych i produktów leczniczych, zastosowanych w trakcie udzielania świadczeń we wszystkich zakresach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, ponosi świadczeniodawca.
 4. Świadczeniodawca odpowiada wobec świadczeniobiorcy za jakość udzielonego świadczenia.

§ 9.

Świadczeniodawca jest zobowiązany do systematycznego i ciągłego wykonywania umowy przez cały okres jej obowiązywania.

§ 10.

 1. Świadczeniodawca zobowiązany jest do weryfikacji prawa świadczeniobiorcy do uzyskania świadczeń na podstawie karty ubezpieczenia zdrowotnego lub innego dokumentu, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej.
 2. W przypadku, gdy świadczeniodawca udziela świadczeń profilaktycznych w poradni ginekologiczno - położniczej, w ramach porad o kodzie:  5.05.00.0000060  zdefiniowanych w Katalogu porad zabiegowo-diagnostycznych (załącznik nr 5 do zarządzenia), przed pobraniem rozmazu cytologicznego zobowiązany jest do weryfikacji uprawnień pacjentki do objęcia badaniem skryningowym, zgodnie z kryteriami opisanymi w załączniku nr 6 do zarządzenia - świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii.

§ 11.

 1. Świadczenia, na wykonywanie których Fundusz zawarł umowę ze świadczeniodawcą, udzielane są osobiście przez osoby wykazane w załączniku nr 2 do umowy.
 2. Wszelkie zmiany dotyczące personelu, o którym mowa w ust. 1, w okresie obowiązywania umowy wymagają akceptacji właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.
 3. W przypadku nieobecności lekarza realizującego świadczenia zgodnie z umową zawartą z Funduszem, świadczeniodawca zobowiązany jest do poinformowania świadczeniobiorców o sposobie zorganizowania opieki w tym okresie. Informacja dostępna powinna być w miejscu udzielania świadczeń oraz w siedzibie świadczeniodawcy.

 § 12.

 1. Świadczeniodawca udziela świadczeń w poradniach specjalistycznych zgodnie z harmonogramem pracy poradni, określonym w załączniku nr 2 do umowy.
 2. Świadczeniodawca udziela ASDK w zakładzie opieki zdrowotnej, we wskazanej lokalizacji, zgodnej z adresem komórki organizacyjnej określonym w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej, według harmonogramu pracy, określonego w załączniku nr 2 do umowy.
 3. Świadczeniodawca udziela KAOS zgodnie z harmonogramem pracy poradni, określonym w załączniku nr 2 do umowy.
 4. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, powinien spełniać następujące warunki: poradnia specjalistyczna czynna nie krócej niż trzy razy w tygodniu po 4 godziny dziennie, w tym co najmniej raz w tygodniu w godzinach przedpołudniowych między godz. 8 a 12, oraz co najmniej raz w tygodniu w godzinach popołudniowych między godz. 14 a 18, chyba że w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy strony przyjmą harmonogram pracy poradni, odpowiadający ustalonej liczbie świadczeń. Zakłada się, że średni czas trwania porady specjalistycznej wynosi 15-20 minut.
 1. Harmonogram, o którym mowa w ust. 3, powinien spełniać warunki określone w  załącznikach 3c i 3d do zarządzenia.
 2. Świadczeniodawca zobowiązany jest - w przypadkach uzasadnionych klinicznie - do udzielania świadczeń w formie porad domowych.

§ 13.

1. Świadczenia w poradniach specjalistycznych, obejmują następujące czynności świadczeniodawcy:

1) badanie lekarskie: podmiotowe i przedmiotowe, przeprowadzone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, zakończone postawieniem diagnozy wstępnej lub ostatecznego rozpoznania,

2) udzielanie albo zlecanie niezbędnych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, ordynowanie koniecznych leków i zlecanie zaopatrzenia w wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi,

3) kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą,

4) orzekanie o stanie zdrowia w zakresie określonym w ustawie,

5) niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych,

6) wykonywanie badań profilaktycznych,

2. Świadczenia w poradniach specjalistycznych, kwalifikowane są jako:

1) porada kompleksowa - kod: 5.01.01.2000001

2) porada specjalistyczna - kod: 5.01.01.2000002,

3) porada recepturowa - kod 5.01.01.2000003

4) porada zabiegowo-diagnostyczna - zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 14.

 1. Kwalifikacja do porady kompleksowej dokonywana jest w trakcie porady lekarskiej, podczas której wydawane jest zaświadczenie, którego schemat określony jest w załączniku nr 7 do zarządzenia. Kopia zaświadczenia, jak również wyniki wykonanych badań, rejestrowane są w indywidualnej dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy.
 2. Porada kompleksowa, wykonywana w odniesieniu do świadczeniobiorcy objętego opieką danej poradni specjalistycznej nie może być rozliczana częściej niż co 12 miesięcy, z  zastrzeżeniem, że:

  1) świadczenia w zakresie ginekologii i położnictwa udzielane kobietom w ciąży, mogą być wykazane dodatkowo czterokrotnie w odstępach czasowych wynikających ze wskazań klinicznych,

  2) świadczenia w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej udzielane  świadczeniobiorcom z rozpoznaniem choroby nowotworowej, mogą być wykazane dwukrotnie w ww przedziale czasowym w odstępach wynikających ze wskazań klinicznych

 3. Kwalifikacja do porady zabiegowo-diagnostycznej dokonywana jest w trakcie porady, podczas której nastąpiło odnotowanie w dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy wykonania świadczenia.

 

§ 15.

ASDK wymagają skierowania lekarza ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, który:

1) zawarł umowę z Funduszem, lub

2) wykonuje zawód u świadczeniodawcy, który zawarł umowę z Funduszem

§ 16.

Wykaz jednostek chorobowych, wg międzynarodowej klasyfikacji ICD-10, leczonych w ramach poszczególnych zakresów świadczeń w poradniach specjalistycznych stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

 

ROZDZIAŁ 5

Zasady rozliczania, sprawozdawania i finansowania świadczeń

§ 17

 1. W rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna stosuje się następujące sposoby rozliczeń: cena jednostkowa jednostki rozliczeniowej (punktu), a w odniesieniu do świadczeń określonych w załączniku nr 1c do zarządzenia - kapitacyjna stawka roczna.
 2. Podstawą rozliczeń i płatności za świadczenia udzielone w okresie sprawozdawczym jest rachunek wraz z raportem statystycznym.
 3. Świadczeniodawca składa do oddziału wojewódzkiego Funduszu, z którym zawarł umowę, rachunek na piśmie oraz raport statystyczny w formie elektronicznej w terminie do 10 dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni. Dane zawarte w rachunku świadczeniodawca przekazuje również w formie elektronicznej.
 4. Raport statystyczny przekazywany przez świadczeniodawców podlega weryfikacji przez oddział wojewódzki Funduszu.
 5. Po wskazaniu przez  świadczeniodawcę, które pozycje z raportu statystycznego przedstawia on do rozliczenia w bieżącym okresie sprawozdawczym, Fundusz przekazuje zwrotnie komunikat potwierdzenia rozliczenia świadczeń, na podstawie którego zostaje wydrukowany rachunek.
 6. Świadczeniodawcy przysługuje prawo korygowania raportu będącego podstawą wystawienia rachunku.

§ 18

Warunki rozliczania świadczeń określone zostały w Ogólnych warunkach umów stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 81, poz. 484) oraz w umowie, stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia;

§ 19

1. Ustala się liczbę punktów odpowiadającą poszczególnym typom porad:

1) porada kompleksowa  -  9 punktów,

2) porada recepturowa   -   2 punkty,

3) porada specjalistyczna  - 4 punkty,

4) porada zabiegowo-diagnostyczna - zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

2. Wartość punktową odpowiadającą poszczególnym świadczeniom w zakresach ASDK określa załącznik nr 1b do zarządzenia.

§ 20.

Dowodem udzielenia świadczenia zabiegowo-diagnostycznego jest opis zrealizowanego zabiegu lub badania w dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy lub w księdze zabiegowej.

§ 21.

 1. Przy rozliczaniu świadczeń w poradniach specjalistycznych w danym zakresie, nie dopuszcza się możliwości łącznego rozliczania porad różnych typów ani ich wielokrotności, wykonywanych w tym samym dniu, u tego samego świadczeniobiorcy, chyba, że przepisy załącznika nr 5 do zarządzenia stanowią inaczej.
 2. Zapisów ust. 1 nie stosuje się w odniesieniu do świadczeń w zakresie onkologii wykonywanych u tego samego świadczeniobiorcy w tym samym dniu w poradni onkologicznej (ginekologii onkologicznej) oraz poradni chemioterapii lub radioterapii, pod warunkiem, że świadczenia te nie są rozliczane w ramach umów w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie terapeutycznych programów zdrowotnych oraz w zakresie chemioterapii.
 3. Przy rozliczaniu porad z Katalogu porad zabiegowo-diagnostycznych dopuszcza się możliwość łączenia ze sobą różnych (oznaczonych różnym kodem) procedur  wykonanych w trakcie jednej porady udzielanej świadczeniobiorcy, natomiast rozliczanie ich wielokrotności, dopuszczalne jest zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 5 do zarządzenia.

§ 22.

 1. Przy rozliczeniu ASDK nie dopuszcza się łącznego rozliczania  w ramach danego zakresu określonego w kolumnie nr 3 załącznika nr 1b do zarządzenia - świadczeń oznaczonych różnym kodem jak również wielokrotności świadczeń oznaczonych tym samym kodem, wykonywanych w tym samym dniu u tego samego świadczeniobiorcy.
 2. Świadczenia wymienione w programie KAOS udzielane świadczeniobiorcy objętemu opieką KAOS (w tym: porady specjalistyczne, ASDK), nie mogą być rozliczane odrębnie w ramach innych zakresów świadczeń udzielonych temu samemu pacjentowi, w sytuacji gdy przyczyną ich wykonania jest rozpoznanie będące  podstawą udzielania świadczeń KAOS .

§ 23.

Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Funduszu zaproponują świadczeniodawcom wprowadzenie zmian w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych przed dniem wejścia w życie zarządzenia.

§ 24.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do kontraktowania świadczeń na 2009 rok i lata następne.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jacek Paszkiewicz

Załączniki:

Załącznik nr 1a -   Katalog zakresów świadczeń w poradniach specjalistycznych;
Załącznik nr 1b -   Katalog zakresów ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych (ASDK);
Załącznik nr 1c -   Katalog zakresów świadczeń kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (KAOS)
Załącznik nr 2a -   Wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne;
Załącznik nr 2b -   Wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne;
Załącznik nr 2c -   Wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne - kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna;
Załącznik nr 3a -   Wymagania dotyczące świadczeniodawców realizujących świadczenia w poradniach specjalistycznych;
Załącznik nr 3b -   Wymagania wobec pracowni diagnostycznych;
Załącznik nr 3c -  Zasady realizacji kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z cukrzycą;
Załącznik nr 3d    Zasady realizacji kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem zakażonym HIV, leczonym lekami antyretrowirusowymi (AVR)
Załącznik nr 4 -  Wzór deklaracji wyboru świadczeniodawcy realizującego KAOS;
Załącznik nr 5  -   Katalog porad zabiegowo-diagnostycznych;
Załącznik nr 6  -    Wykaz jednostek chorobowych wg międzynarodowej klasyfikacji ICD-10 leczonych w  poszczególnych poradniach specjalistycznych;
Załącznik nr 7 -    Schemat zaświadczenia lekarskiego "Informacja dla lekarza kierującego", stanowiącego podstawę rozliczenia porady kompleksowej;

 

Pliki do pobrania

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 14.10.2008 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 15.10.2008 r. Norbert Tyszka
Artykuł przeczytany 165700 razy.

Informacje o zmianach

15.10.2008 r. - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Wymieniono plik załącznika nr 5 w wersji .xls i .pdf (usunięto zbędną zakładkę - pozostała treść załącznika bez zmian).
14.10.2008 r. - Norbert Tyszka
Opublikowano dokument.
14.10.2008 r. - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Przekazano dokument do publikacji.
na górę

Zarządzenia Prezesa

BIP - info

W serwisie

Biuletyn Informacji Publicznej NFZ


Strona NFZ wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych NFZ może być utrudnione. Więcej informacji o ustawieniach wyświetlania i polityce prywatności znajdziesz tutaj.