zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej NFZ >> Zarządzenia Prezesa >> Zarządzenie Nr 81/2013/DSOZ

17.12.2013 r.
Treść archiwalna

Zarządzenie Nr 81/2013/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3, w zw. z art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Zarządzenie określa postępowanie w sprawie zawarcia i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne, a także warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umowy w tym rodzaju oraz warunki dodatkowo oceniane w trakcie postępowania prowadzonego w sprawie jej zawarcia.

§ 2.

1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) świadczenia w ramach profilaktycznych programów zdrowotnych - świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w odpowiednich komórkach organizacyjnych  świadczeniodawcy, przez lekarza albo inną osobę określoną w załącznikach nr 3 - 6 do zarządzenia, która uzyskała uprawnienia do udzielania świadczeń specjalistycznych, wynikające z przepisów odrębnych, obejmujące w szczególności badanie lekarskie, badania diagnostyczne, poradnictwo zdrowotne, określone szczegółowo odpowiednio w załącznikach nr 3 - 6 do zarządzenia;

2) miejsce udzielania świadczeń - pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, w celu wykonywania świadczeń określonego zakresu;

3) Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;

4) rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. poz. 1505);

5) rodzaj świadczeń - rodzaj, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484);

6) zakres świadczeń - zakres, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

2. Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w rozporządzeniu oraz Ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zwanych dalej "Ogólnymi warunkami umów".

Rozdział 2

Cel postępowania i przedmiot umowy

§ 3.

Celem postępowania, o którym mowa w § 1 jest wyłonienie podmiotów, które będą udzielały świadczenia w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne, wymienione w § 4 ust.1.

§ 4.

1. W rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne, wyodrębnia się:

1) program profilaktyki raka szyjki macicy, którego zasady realizacji określone są w załączniku nr 3 do zarządzenia;

2) program profilaktyki raka piersi, którego zasady realizacji określone są w załączniku nr 4 do zarządzenia;

3) program badań prenatalnych, którego zasady realizacji określone są w załączniku nr 5 do zarządzenia;

4) program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc - zwanej dalej "POChP"), którego zasady realizacji określone są w załączniku nr 6 do zarządzenia.

2. Etapy programów stanowiące zakresy świadczeń w poszczególnych profilaktycznych programach zdrowotnych, określone są w załączniku nr 1 do zarządzenia.

3. Nazwę i kod zakresu świadczeń, określonego w załączniku nr 1 do zarządzenia, w l.p. 3 (10.7940.157.02 PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY), stosuje się wyłącznie do rozliczania umów zawartych w wyniku postępowań ogłoszonych przed dniem 1 lipca 2011 r[.]

4. Szczegółowe opisy świadczeń dla poszczególnych programów, o których mowa w ust. 1, określone są odpowiednio w załącznikach nr 3 - 6 do zarządzenia.

§ 5.

1. Przedmiot umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne stanowi realizacja świadczeń profilaktyki pierwotnej i wtórnej, udzielanych świadczeniobiorcom przez świadczeniodawcę, finansowanych przez Fundusz.

2. Wzór umowy o udzielanie świadczeń, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Odstępstwa od wzoru umowy wymagają zgody Prezesa Funduszu.

§ 6.

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z dnia 16.12.2002, str. 1 i n., z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 141 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą o świadczeniach", przedmiotem umów objęte są w szczególności:

1) 85143000-3 Usługi ambulatoryjne;

2) 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne.

Rozdział 3

Zasady postępowania oraz wymagania wobec świadczeniodawców

§ 7.

1. Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń w ramach profilaktycznych programów zdrowotnych, obowiązany jest spełniać wymagania określone odpowiednio w załącznikach nr 3 - 6 do zarządzenia oraz przepisach odrębnych.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, winny być spełnione we wszystkich miejscach udzielania świadczeń, w których realizowana jest umowa, o której mowa w § 5.

3. Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy, o której mowa w § 5, obowiązany jest spełniać wymagania dotyczące dostępności do świadczeń, o których mowa w § 10.

Rozdział 4

Zasady udzielania świadczeń profilaktycznych

§ 8.

1. Świadczeniodawca obowiązany jest do weryfikacji, z uwzględnieniem przepisów art. 50 ustawy, prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Świadczeniodawca obowiązany jest do uzyskania we właściwym oddziale wojewódzkim Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców umożliwiającej występowanie o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy.

3. W celu uzyskania upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, świadczeniodawca składa w oddziale wojewódzkim Funduszu wniosek, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

4. W przypadku niedopełnienia przez świadczeniodawcę obowiązku  określonego w ust. 2, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, oddział wojewódzki Funduszu może nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną, o której mowa w § 6 ust. 3 załącznika nr 2 do zarządzenia, stanowiącego wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

5. W przypadku nieprzerwanej kontynuacji przez świadczeniodawcę udzielania świadczeń na podstawie kolejnej umowy zawartej z dyrektorem oddziału wojewódzkiego  Funduszu, upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, uzyskane w związku z zawarciem poprzedniej umowy, zachowuje ważność.

6. W przypadku, gdy świadczeniodawca udziela świadczeń profilaktycznych w zakresach:

1) program profilaktyki raka szyjki macicy - etap diagnostyczny;

2) program profilaktyki raka szyjki macicy - etap pogłębionej diagnostyki;

3) program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy;

4) program profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki

- konieczna jest dodatkowo weryfikacja uprawnień do udzielenia świadczenia profilaktycznego, dokonana w Systemie Informatycznym Monitorowania Profilaktyki poprzez aplikację internetową, udostępnioną przez oddział wojewódzki Funduszu.

§ 9.

1. Świadczenia, na wykonywanie których dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu zawarł umowę ze świadczeniodawcą, udzielane są osobiście przez osoby wykazane w załączniku nr 2 do umowy, o której mowa w § 5.

2. W przypadku nieobecności lekarza lub osoby realizującej świadczenia zgodnie z umową zawartą z dyrektorem oddziału wojewódzkiego Funduszu, świadczeniodawca obowiązany jest do poinformowania świadczeniobiorców o sposobie zorganizowania opieki w tym okresie. Informacja dostępna powinna być w miejscu udzielania świadczeń oraz w siedzibie świadczeniodawcy.

§ 10.

1. Świadczeniodawca udziela świadczeń profilaktycznych zgodnie z Harmonogramem - zasoby, którego wzór określony jest w załączniku nr 2 do umowy, o której mowa w § 5, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku świadczeniodawcy realizującego program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy w trybie mobilnym, harmonogram, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2a do umowy. Propozycje harmonogramu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2a do umowy, dla poszczególnych mammobusów, świadczeniodawca wprowadza do Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP) i zatwierdza dane w aplikacji. Oddział wojewódzki Funduszu, po dokonaniu oceny zabezpieczenia świadczeń w przedmiotowym zakresie, akceptuje w systemie zaproponowane przez świadczeniodawców harmonogramy - w całości lub w części. W przypadku niepełnego zabezpieczenia świadczeń, oddział wojewódzki Funduszu może wskazać świadczeniodawcy propozycję zmiany niektórych pobytów mammobusów. Ustalone w wyniku porozumienia pomiędzy oddziałem wojewódzkim Funduszu a świadczeniodawcą zmiany, świadczeniodawca wprowadza do Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki i je zatwierdza. Po zaakceptowaniu wszystkich pobytów przez oddział wojewódzki Funduszu, świadczeniodawca drukuje przedmiotowy załącznik i podpisany dokument przekazuje  do oddziału wojewódzkiego Funduszu.

3. Strony umowy, o której mowa w § 5, obowiązane są zaakceptować harmonogram, stanowiący załącznik nr 2a do umowy, przed rozpoczęciem kwartału, którego dotyczy harmonogram. Termin ten może nie być zachowany w przypadku zawarcia:

1) aneksu do umowy wieloletniej; lub

2) nowej umowy dotyczącej udzielania świadczeń, o której mowa w § 5.

W takim przypadku świadczeniodawca wprowadza dane o pobytach mammobusów, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2a do umowy, z wykorzystaniem Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki - niezwłocznie po udostępnieniu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w SIMP.   

Rozdział 5

Zasady rozliczania, sprawozdawania i finansowania świadczeń

§ 11.

1. W rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne stosuje się jako sposób rozliczania świadczeń - cenę jednostkową jednostki rozliczeniowej (punktu).

2. Podstawą rozliczania świadczeń za dany okres sprawozdawczy są jednostki rozliczeniowe odpowiadające wybranym świadczeniom określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia, zatwierdzone w wyniku weryfikacji danych raportu statystycznego w systemie informatycznym Funduszu.

3. W przypadku prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji programu w formie elektronicznej,  tj. w Systemie Informatycznym Monitorowania Profilaktyki - za przekazanie raportu statystycznego, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów, uważa się wypełnienie i zatwierdzenie odpowiednich pól aplikacji.

4. Świadczenia wskazywane do rozliczenia muszą być wykonywane zgodnie z harmonogramem określonym w § 10.

§ 12.

1. Warunki rozliczania świadczeń określone są:

1) w Ogólnych warunkach umów; oraz

2) w umowie, o której mowa w § 5, stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Wartość punktowa odpowiadająca poszczególnym świadczeniom określona jest  w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 13.

1. W przypadku, gdy dla programu profilaktycznego zostały określone wzory sprawozdań merytorycznych z jego realizacji, świadczeniodawca przedstawia oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu zbiorcze sprawozdanie merytoryczne za każdy kwartał w terminie do 30 dni po zakończeniu kwartału, a za cały okres rozliczeniowy w terminie do 45 dni po zakończeniu tego okresu. W przypadku określenia przez Fundusz formatu przekazywania powyższych danych, będą one przekazywane wraz z raportem statystycznym w wersji elektronicznej.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, muszą być zgodne pod względem liczby wykazanych świadczeń z raportem statystycznym, o którym mowa w § 11 ust. 2.

3. Przy rozliczaniu świadczeń nie dopuszcza się możliwości sumowania z analogicznymi świadczeniami w innych rodzajach świadczeń.

§ 14.

W celu oceny realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych, monitorowaniu podlegają następujące parametry:

1)   zgłaszalność osób do tych programów;

2)   efekty realizacji poszczególnych programów, a w szczególności:

a) liczba osób z nieprawidłowymi wynikami badań,

b) liczba osób z rozpoznaniem schorzenia stanowiącego przedmiot programu,

c) koszt zdiagnozowania osoby z wynikiem dodatnim;

3) dodatkowe parametry dotyczące jakości realizacji świadczeń, określone w załącznikach nr 3 i 4 do zarządzenia.

§ 15.

Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowania w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, począwszy od umów zawieranych na 2014 r[.]

§ 16.

Z dniem 31 grudnia 2013 r. traci moc zarządzenie Nr 98/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.

§ 17.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50,  poz. 301,  Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842 i Nr 127, poz. 857 i Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz.1363 , Nr 225,  poz. 1465,  Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz.390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz.622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz.696, Nr 138, poz. 808, Nr 171, poz.1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 476, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz.154, 879, 983 i 1290.

Pliki do pobrania

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 17.12.2013 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 16.12.2014 r. Norbert Tyszka
Artykuł przeczytany 24126 razy.

Pokrewne artykuły

16.12.2014 r.
Zarządzenie Nr 84/2014/DSOZ Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.
31.10.2014 r.
Centrala NFZ przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
28.10.2014 r.
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.
13.11.2013 r.
Informacja prasowa w związku z publikacją projektu zarządzenia Prezesa NFZ w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.
13.11.2013 r.
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.
21.12.2012 r.
Zarządzenie Nr 98/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.
17.10.2011 r.
Zarządzenie Nr 63/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne
8.07.2011 r.
Zarządzenie Nr 35/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne
29.01.2010 r.
Zarządzenie Nr 11/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne
29.10.2009 r.
Zarządzenie Nr 57/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne
na górę

Zarządzenia Prezesa

Dodatkowe informacje

Tagi

BIP - info

W serwisie

Biuletyn Informacji Publicznej NFZ


Strona NFZ wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych NFZ może być utrudnione. Więcej informacji o ustawieniach wyświetlania i polityce prywatności znajdziesz tutaj.