zaawansowane
9.04.2008 r.
Treść archiwalna

Statut Narodowego Funduszu Zdrowia

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Narodowy Fundusz Zdrowia działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą", oraz niniejszego statutu.

§ 2. Zakres działania organów Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej "Funduszem", określają przepisy ustawy oraz niniejszego statutu.

§ 3. 1. Prezes Funduszu kieruje Funduszem przy pomocy trzech zastępców, w tym zastępcy Prezesa do spraw służb mundurowych.

2. Prezes Funduszu może podejmować, w imieniu Funduszu, rozstrzygnięcia w sprawach dotyczących majątku Funduszu i inwestycji do wysokości 8.000.000 złotych.

§ 4. 1. Do zakresu obowiązków zastępców Prezesa należy zapewnienie sprawnej i efektywnej realizacji zadań określonych dla podległych im komórek organizacyjnych, a w szczególności:
1) proponowanie wewnętrznej struktury organizacyjnej nadzorowanych komórek organizacyjnych centrali;
2) planowanie i organizowanie realizacji zadań podległych komórek organizacyjnych;
3) koordynacja działalności podległych komórek organizacyjnych;
4) rozstrzyganie o sposobie załatwiania spraw przez podległe komórki organizacyjne;
5) reprezentowanie na zewnątrz Funduszu:
a) w sprawach należących do zakresu działania podległych komórek organizacyjnych,
b) w zakresie zastrzeżonym dla Prezesa Funduszu, za zgodą albo na polecenie Prezesa Funduszu;
6) podpisywanie, w granicach swych uprawnień, korespondencji wynikającej z zakresu działania podległych komórek organizacyjnych;
7) parafowanie projektów pism zastrzeżonych do podpisu Prezesa Funduszu, przygotowanych przez podległe im komórki organizacyjne;
8) występowanie do Prezesa Funduszu z wnioskami w sprawach personalnych pracowników podległych komórek organizacyjnych;
9) przygotowywanie sprawozdań i informacji dotyczących prac podległych komórek organizacyjnych w zakresie i terminach określonych przez Prezesa Funduszu;
10) wykonywanie innych poleceń Prezesa Funduszu.

2. Zastępcy Prezesa Funduszu podejmują rozstrzygnięcia w zakresie powierzonych im spraw.

Rozdział 2

Struktura organizacyjna Funduszu

§ 5. 1. 1) W skład centrali Funduszu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Gabinet Prezesa Funduszu;
2) Biuro Rady Funduszu;
3) Biuro Komunikacji Społecznej;
4) Biuro Kadr i Szkoleń;
5) Departament Informatyki;
6) Biuro Prawne;
7) Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej;
8) Departament Gospodarki Lekami;
9) Departament Spraw Świadczeniobiorców;
10) (uchylony);
11) Departament do Spraw Służb Mundurowych;
12) Departament Ekonomiczno-Finansowy;
13) Biuro Księgowości;
14) Departament Współpracy Międzynarodowej;
15) Biuro Administracyjno-Gospodarcze;
16) Zespół Audytorów Wewnętrznych;
17) Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
18) Specjalista do Spraw BHP;
19) Zespół Kontroli Wewnętrznej.

2. Szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych centrali Funduszu, w szczególności podział nadzoru nad tymi komórkami pomiędzy Prezesa Funduszu i jego zastępców, określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa Funduszu.

§ 6. Tworzy się następujące oddziały wojewódzkie Funduszu:
1) Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą we Wrocławiu;
2) Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy;
3) Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Lublinie;
4) Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze;
5) Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi;
6) Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie;
7) Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie;
8) Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu;
9) Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie;
10) Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Białymstoku;
11) Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku;
12) Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach;
13) Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach;
14) Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Olsztynie;
15) Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Poznaniu;
16) Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie.

§ 7. 1. Oddziałem wojewódzkim Funduszu kieruje dyrektor oddziału wojewódzkiego przy pomocy nie więcej niż trzech zastępców.

2. Zakres działania dyrektora oddziału wojewódzkiego określają przepisy ustawy oraz niniejszego statutu.

3. 2) W skład oddziału wojewódzkiego Funduszu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Rzecznik Prasowy;
2) Wydział Kadr i Szkoleń;
3) Wydział Informatyki;
4) Zespół Radców Prawnych;
5) Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej;
6) Wydział Gospodarki Lekami;
7) Wydział Spraw Świadczeniobiorców;
8) (uchylony);
9) Wydział do Spraw Służb Mundurowych;
10) Wydział Ekonomiczno-Finansowy;
11) Wydział Księgowości;
12) Wydział Organizacyjny;
13) Wydział Współpracy Międzynarodowej;
14) Wydział Administracyjno-Gospodarczy;
15) Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
16) Specjalista do Spraw BHP;
17) Zespół Kontroli Wewnętrznej.

4. 3) W przypadkach uzasadnionych liczbą świadczeniobiorców zarejestrowanych w danym oddziale wojewódzkim Funduszu i zakresem wykonywanych przez niego zadań dyrektor oddziału wojewódzkiego może połączyć komórki organizacyjne wymienione w ust. 3, po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Funduszu.

5. W oddziałach wojewódzkich mogą być tworzone placówki terenowe, zwane dalej "delegaturami oddziału", w celu poprawy dostępności Funduszu dla świadczeniobiorców, ułatwienia współpracy ze świadczeniodawcami oraz ułatwienia monitorowania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

6. Delegatury oddziałów tworzy i znosi Prezes Funduszu na umotywowany wniosek dyrektora oddziału wojewódzkiego.

7. Delegaturą oddziału kieruje kierownik powoływany i odwoływany przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu.

§ 8. 1. W ramach struktury organizacyjnej centrali, o której mowa w § 5 ust. 1, mogą być tworzone wydziały, działy, sekcje i samodzielne stanowiska.

2. W ramach struktury organizacyjnej oddziałów wojewódzkich, o której mowa w § 7 ust. 3, oraz w strukturach delegatur oddziałów mogą być tworzone działy, sekcje i samodzielne stanowiska.

3. 4) Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być tworzone odpowiednio przez Prezesa Funduszu lub dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu.

§ 9. 5) Szczegółową organizację komórek organizacyjnych oddziałów wojewódzkich Funduszu, w tym delegatur oddziałów, oraz zakres ich zadań określają regulaminy organizacyjne tych oddziałów nadane przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Funduszu.

Rozdział 3

Przepisy przejściowe

§ 10. Regulaminy centrali i oddziałów wojewódzkich Funduszu wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują moc w zakresie, w jakim ustawa i niniejszy statut nie stanowią inaczej, do czasu wydania regulaminów organizacyjnych centrali i oddziałów wojewódzkich Funduszu, o których mowa w niniejszym statucie, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2004 r.

§ 11. Komórki organizacyjne Funduszu określone w niniejszym statucie, w zakresie, w jakim ustawa i niniejszy statut nie stanowią inaczej, wykonują zadania odpowiednich komórek organizacyjnych Funduszu określonych w przepisach dotychczasowych do czasu wydania regulaminów, o których mowa w § 10, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2004 r.

§ 12. Do czasu ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych centrali bezpośrednio podległych poszczególnym zastępcom Prezesa, w zakresie, w jakim ustawa i niniejszy statut nie stanowią inaczej, zachowują moc regulaminy wewnętrzne odpowiednich komórek, ustalone na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2004 r.

§ 13. Regulaminy organów Funduszu wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują moc w zakresie, w jakim ustawa i niniejszy statut nie stanowią inaczej, do czasu wydania regulaminów organów Funduszu, o których mowa w ustawie, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2004 r.

§ 14. Prezes Funduszu zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Funduszu powołanej w trybie ustawy.

1) § 5 ust. 1:
- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 września 2005 r. (Dz.U.05.184.1542) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2005 r.
- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 lutego 2007 r. (Dz.U.07.24.147) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2007 r.

2) § 7 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 lutego 2007 r. (Dz.U.07.24.147) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2007 r.

3) § 7 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 lutego 2007 r. (Dz.U.07.24.147) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2007 r.

4) § 8 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 września 2005 r. (Dz.U.05.184.1542) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2005 r.

5) § 9:
- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 września 2005 r. (Dz.U.05.184.1542) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2005 r.
- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 8 lutego 2007 r. (Dz.U.07.24.147) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2007 r.


źródło - Administrator Biuletynu Informacji Publicznej NFZ
Dodany: 9.04.2008 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 8.01.2015 r. Norbert Tyszka
Artykuł przeczytany 65341 razy.

Informacje o zmianach

5.07.2010 r. - Administrator Biuletynu Informacji Publicznej NFZ
Likwidacja komórek organizacyjnych "Rzecznik Praw Pacjenta" w centrali i oddziałach wojewódzkich - zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. 10.84.546).
9.04.2008 r. - Administrator Biuletynu Informacji Publicznej NFZ
Zamieszczono jednolitą wersję Statutu NFZ. Usunięto wersje wcześniejsze.
9.04.2008 r. - Norbert Tyszka
Opublikowano dokument.
9.04.2008 r. - Administrator Biuletynu Informacji Publicznej NFZ
Przekazano dokument do publikacji.
na górę

Podstawy Prawne

BIP - info

W serwisie

Biuletyn Informacji Publicznej NFZ


Strona NFZ wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych NFZ może być utrudnione. Więcej informacji o ustawieniach wyświetlania i polityce prywatności znajdziesz tutaj.