zaawansowane
dodano 12.10.2012 r., aktualizacja 14.11.2012 r.

Informacje ogólne

Co to jest eWUŚ?

eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Czy system eWUŚ dostarcza informacji o aktualnym stanie uprawnień?

Tak. Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS i przedstawiają stan uprawnień pacjenta w dniu, w którym dokonano sprawdzenia.

Czy każdy ze świadczeniodawców, który ma umowę z NFZ musi korzystać z sytemu eWUŚ?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeniodawcy od 1 stycznia 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady weryfikacji prawa do świadczeń. Korzystanie z systemu eWUŚ jest zalecanym sposobem potwierdzania uprawnień pacjentów do świadczeń finansowanych przez NFZ.

Jak uzyskać dostęp do systemu eWUŚ?

Wszelkie informacje w jaki sposób świadczeniodawca może uzyskać dostęp do systemu eWUŚ znajdują się w instrukcji udostępnionej na stronie internetowej NFZ.

Dlaczego do 31 grudnia 2012 r. nie mogę wykorzystywać informacji o prawie do świadczeń uzyskanej z eWUŚ przy rozliczaniu świadczeń?

Przepisy ustawowe wprowadzające nowe zasady weryfikacji przez świadczeniodawców uprawnień pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym zasady wykorzystywania informacji o prawie do świadczeń uzyskanej z eWUŚ przy rozliczaniu świadczeń, wchodzą w życie od 1 stycznia 2013 r.

Do końca 2012 r. system eWUŚ udostępniany jest w celu uzyskania przez świadczeniodawców uprawnień do korzystania z systemu oraz do testowania komunikacji oprogramowania świadczeniodawców z usługą sieciową dostarczoną przez NFZ.

Co oznacza "czerwony ekran", a co "zielony ekran"?

Zielony ekran w systemie eWUŚ oznacza, że Fundusz potwierdza prawo pacjenta o numerze PESEL przekazanym przez świadczeniodawcę do świadczeń finansowanych przez NFZ.

Czerwony ekran w systemie eWUŚ oznacza, że Fundusz nie potwierdza prawa do świadczeń osoby o numerze PESEL wpisanym przez świadczeniodawcę, nie musi to jednak oznaczać, że osoba ta nie ma uprawnień (zobacz następne pytanie).

Potwierdzanie prawa do świadczeń

Co mam zrobić, jeżeli w systemie eWUŚ otrzymam informację, że NFZ nie potwierdza prawa do świadczeń (czerwony ekran)?

Należy poinformować o tym fakcie pacjenta. Jeżeli pacjent stwierdzi, że ma prawo do świadczeń, może je potwierdzić poprzez:

po potwierdzeniu jego tożsamości (okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej w przypadku osoby, która nie ukończyła 18. roku życia).

Jeśli pacjent pokaże dokument lub złoży oświadczenie, świadczeniodawca otrzyma refundację udzielonego świadczenia w ramach posiadanej umowy.

Co zrobić w przypadku, kiedy świadczeniodawca nie ma dostępu do systemu eWUŚ albo system eWUŚ nie działa?

Jeżeli świadczeniodawca nie korzysta z systemu eWUŚ, nie ma dostępu do internetu lub system eWUŚ nie funkcjonuje, może potwierdzić prawo pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej poprzez:

po potwierdzeniu jego tożsamości (okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej w przypadku osoby, która nie ukończyła 18. roku życia).

Co zrobić, kiedy imię i nazwisko pacjenta pozyskane z systemu eWUŚ różnią się od danych widniejących na dokumencie tożsamości?

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy wpisano prawidłowo PESEL pacjenta - różnica może być wynikiem błędnie wprowadzonego numeru.

Jeżeli PESEL został wprowadzony poprawnie, a mimo to imię i nazwisko nie zgadzają się z dokumentem tożsamości, świadczeniodawca powinien poinformować pacjenta, że w systemie informatycznym NFZ są inne dane osobowe i pacjent powinien zgłosić się do właściwego oddziału Funduszu w celu wyjaśnienia problemu. W żadnym przypadku nie należy informować pacjenta jakie pokazało się nazwisko (ochrona danych osobowych)!

W przypadku, gdy pacjent pokaże dokument potwierdzający prawo do świadczeń lub złoży oświadczenie, świadczeniodawca powinien udzielić mu świadczeń opieki zdrowotnej i sprawozdać je z danymi osobowymi, którymi się wylegitymował.

Co należy zrobić w przypadku, kiedy do lekarza zgłosił się rodzic z dwumiesięcznym dzieckiem, które nie ma numeru PESEL?

W przypadku dziecka, które nie ukończyło 3. miesiąca życia i nie posiada jeszcze własnego numeru PESEL, należy potwierdzić prawo do świadczeń PESEL-em rodzica lub opiekuna prawnego. Z takimi danymi należy też sprawozdać wykonane świadczenie.

Czy weryfikacja uprawnień do świadczeń dla dzieci do 18. roku życia w systemie eWUŚ jest konieczna? Przecież dzieci są zawsze uprawnione do świadczeń...

Konieczna jest weryfikacja uprawnień wszystkich osób ubiegających się o uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym dzieci do 18. roku życia!

Nie każde dziecko do 18. r.ż. ma prawo do świadczeń - tylko takie, które ma obywatelstwo polskie. Dlatego w komunikacie rozliczeniowym należy przekazać informację o uprawnieniach, nie wyłączając z tego dzieci (są nią: kod autoryzacyjny eWUŚ, dane o dokumencie przedstawionym przez pacjenta lub o oświadczeniu o prawie do świadczeń uzyskanym od pacjenta).

Kiedy należy potwierdzić prawo pacjenta do świadzeń? W dniu zapisu na wizytę, czy w dniu wizyty?

Prawo do świadczeń musi być weryfikowane w dniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Rezerwacja wizyty nie jest świadczeniem opieki zdrowotnej.

Uzyskiwanie dostępu do eWUŚ

Czy do wniosku świadczeniodawcy należy dołączyć jeszcze jakieś dokumenty?

Aby uzyskać upoważnienie do korzystania z systemu eWUŚ świadczeniodawca składa we właściwym oddziale Fundusz jedynie wniosek o wydanie takiego upoważnienia (nie załącza innych dokumentów).

Czy świadczeniodawcy będący indywidualnymi praktykami lekarskimi muszą wypełniać załącznik 1 i 2 (oświadczenie i upoważnienie użytkownika) jeśli upoważniającym i upoważnianym będzie ta sama osoba?

W takim przypadku nie ma potrzeby wypełniania załączników nr 1 i nr 2 do Regulaminu korzystania z systemu eWUŚ.

Co to jest numer identyfikacyjny ?

Jest to numer nadany przez Fundusz w celu identyfikacji świadczeniodawcy w systemie eWUŚ.

Co zrobić kiedy nie można utworzyć wniosku dla administratora w Portalu SZOI?

Jeżeli zdefiniowany jest tylko jeden operator - świadczeniodawca i otrzymuje komunikat błędu: "wybrany operator jeszcze nigdy nie zalogował się do systemu", powinien zmienić swoje hasło w Portalu SZOI i jeszcze raz dokonać próby utworzenia wniosku dla administratora.

W pozostałych przypadkach należy skontaktować się z właściwym oddziałem Funduszu

Kto nadaje numer wniosku o wydanie upoważnienia do korzystania z systemu eWUŚ?

Numer wniosku nadawany jest automatycznie w Portalu podczas tworzenia wniosku o wydanie upoważnienia do korzystania z systemu eWUŚ

Czy oświadczenia oraz upoważnienia użytkowników eWUŚ (załącznik nr 1 i nr 2 do Regulaminu korzystania z eWUŚ) należy przesyłać do NFZ?

Oświadczenia oraz upoważnienia użytkowników eWUŚ (załącznik nr 1 i nr 2 do Regulaminu korzystania z eWUŚ) nie powinny być przekazywane do NFZ. Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 3. Regulaminu to świadczeniodawca zobowiązany jest do przechowywania tych dokumentów.

Kogo można wyznaczyć na administratora lokalnego?

Lokalnym administratorem może zostać każdy operator Portalu, jeżeli:

  • podpisał zobowiązanie do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych, a także zasad poufności i tajemnicy danych pozyskanych z Funduszu oraz zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu korzystania z systemu eWUŚ - wzór dokumentu zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu,
  • uzyskał od świadczeniodawcy dokument upoważniający do korzystania z systemu eWUŚ - wzór dokumentu zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu.

Świadczeniodawca (dyrektor placówki) powierza tej osobie odpowiedzialność za nadawanie uprawnień innym osobom, co jest związane między innymi z weryfikacją dokumentów zobowiązań i upoważnień. Należy więc nadawać uprawnienia administratora tylko nielicznym użytkownikom.

Czy należy uzyskać zgodę pacjenta na weryfikację?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych warunkiem elektronicznej weryfikacji uprawnień jest udostępnienie przez pacjenta numeru PESEL. Odrębna zgoda pacjenta na przetwarzanie jego danych osobowych nie jest wymagana.

Czy weryfikacja musi odbywać się w obecności pacjenta?

Obecność pacjenta podczas weryfikacji nie jest wymagana. Świadczeniodawca prowadzący np. listę pacjentów zapisanych na dany dzień do poradni albo objętych w danym dniu leczeniem szpitalnym, może dokonać weryfikacji uprawnień bez ich obecności.


źródło - Departament Informatyki
Dodany: 12.10.2012 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 14.12.2012 r. Norbert Tyszka
Artykuł przeczytany 80265 razy.

Informacje o zmianach

14.11.2012 r. - Departament Informatyki
Aktualizacja artykułu.
9.11.2012 r. - Departament Informatyki
Aktualizacja artykułu.
12.10.2012 r. - Norbert Tyszka
Opublikowano dokument.
12.10.2012 r. - Departament Informatyki
Przekazano dokument do publikacji.

Pokrewne artykuły

5.03.2013 r.
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie prawidłowej procedury weryfikowania i rozliczania świadczeń zdrowotnych na podstawie unijnych przepisów o koordynacji.
8.01.2013 r.
Informacja dla świadczeniodawców rozliczających się w SIMP
28.12.2012 r.
Informacja dotycząca "Kodu autoryzacji" przekazywanego świadczeniodawcy przez system eWUŚ w ramach zapytania o uprawnienia pacjenta.
27.12.2012 r.
Informacja dla świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe dotycząca weryfikacji uprawnień pacjentów za pomocą eWUŚ.
11.12.2012 r.
Poradnik dla świadczeniodawców "eWUŚ w rejestracji".
23.11.2012 r.
Komunikat w sprawie realizacji ustawowego prawa pacjentów do potwierdzenia drogą elektroniczną uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
14.11.2012 r.
W związku z nieprawdziwymi informacjami powtarzanymi przez przedstawicieli Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ), dotyczącymi spotkania w dniu 31 października br. przedstawicieli PPOZ z prezes NFZ Agnieszką Pachciarz w sprawie elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców, publikujemy notatkę ze spotkania, podpisaną po jego zakończeniu przez przewodniczącą PPOZ Bożenę Janicką i prezes NFZ Agnieszkę Pachciarz.
22.10.2012 r.
Informacja w sprawie możliwości weryfikacji prawa do świadczeń w systemie eWUŚ.
18.10.2012 r.
eWUŚ - telefony informacyjne dla świadczeniodawców w oddziałach wojewódzkich NFZ.
12.10.2012 r.
W jaki sposób świadczeniodawca może uzyskać dostęp do systemu eWUŚ?
12.10.2012 r.
Zasady korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców
na górę

Świadczeniodawca

Tagi

W serwisie

eWUŚ


Strona NFZ wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych NFZ może być utrudnione. Więcej informacji o ustawieniach wyświetlania i polityce prywatności znajdziesz tutaj.