O NFZ

Informacja dla osób, które trwale bądź przejściowo mają problemy z komunikowaniem się

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od dnia 1 kwietnia 2012 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243.), zwanej dalej "ustawą o języku migowym". Przepisy ustawy mają zastosowanie do osób, które trwale bądź przejściowo mają problemy z komunikowaniem się - w ustawie nazywanych osobami uprawnionymi.

Zgodnie z brzmieniem ustawy o języku migowym osoba uprawniona ma prawo wymagać od organów administracji publicznej stosowania przepisów ustawy o języku migowym. Ustawa o języku migowym przez organ administracji publicznej rozumie organ wskazany w art. 5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.). W stosunku do Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązek ten dotyczy tylko tych sytuacji, w których Narodowy Funduszu Zdrowia występuje jako organ administracji publicznej, tj. przy załatwianiu spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez organy Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zgodnie z ustawą o języku migowym osoby uprawnione będące osobami niepełnosprawnymi, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz.1016), mają prawo w kontakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia korzystać bezpłatnie z pomocy tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), wpisanego do rejestru tłumaczy prowadzonego przez wojewodę.

Zasady uzyskania bezpłatnej pomocy tłumacza PJM, SJMSKOGN, określa zarządzenie Nr 18/2012/DSS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zgłoszenia do Narodowego Funduszu Zdrowia chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJMSKOGN.

Świadczenie usług tłumacza PJM, SJMSKOGN może być realizowane również przez pracownika Narodowego Funduszu Zdrowia posługującego się PJM lub SJM lub z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się.

Jednocześnie osoba uprawniona w kontakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia ma prawo korzystać z pomocy osoby przybranej (mającej co najmniej 16 lat), swobodnie wybranej, obdarzonej przez osobę uprawnioną zaufaniem.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia udostępnia osobom uprawnionym tj. osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, możliwość komunikowania się poprzez:

pocztę elektroniczną:

komunikator internetowy SKYPE w formie komunikacji tekstowej

w celu uzyskania informacji o programach lekowych i chemioterapii oraz refundacji aptecznej można połączyć się w godzinach: 09.00-11.00 z użytkownikiem: NFZ_Centrala_DGL_1

Mój stan

Mój stan

w celu uzyskania informacji o decyzjach Prezesa NFZ w sprawie ubezpieczenia można połączyć się w godzinach: 10.00-12.00 z użytkownikiem: NFZ_Centrala_DSS_1

Mój stan

w celu uzyskania informacji o skargach i wnioskach można połączyć się w godzinach: 08.00-15.00 z użytkownikiem: NFZ_Centrala_DSS_2

Mój stan

w celu uzyskania informacji o kolejkach oczekujących można połączyć się w godzinach: 08.00-16.00 z użytkownikiem: NFZ_Centrala_DSS_3 lub NFZ_Centrala_DSS_4 lub NFZ_Centrala_DSS_5 lub NFZ_Centrala_6

Mój stan Mój stan Mój stan Mój stan

w celu uzyskania informacji o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego i innych dokumentach uprawniających do świadczeń w krajach UE i EFTA można połączyć się w godzinach: 09.00-11.00 z użytkownikiem: NFZ_Centrala_DWM_1 lub NFZ_Centrala_DWM_2

Mój stan Mój stan

w celu uzyskania informacji o refundacji kosztów poniesionych na terenie innych Państw UE/EFTA można połączyć się w godzinach: 09.00-11.00 z użytkownikiem: NFZ_Centrala_DWM_3 lub NFZ_Centrala_DWM_4

Mój stan Mój stan

w celu uzyskania informacji o planowanym leczeniu za granicą można połączyć się w godzinach: 09.00-11.00 z użytkownikiem: NFZ_Centrala_DWM_5 lub NFZ_Centrala_DWM_6

Mój stan Mój stan

w celu połączenia się z Rzecznikiem Prasowym - obsługa mediów, można połączyć się w godzinach: 10.00-12.00 z użytkownikiem: NFZ_Centrala_BKS_1 lub NFZ_Centrala_BKS_2

Mój stan Mój stan

przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS

  • nr telefonu 697 824 085 (informacja o skargach)
  • nr telefonu 697 823 783 (informacja o leczeniu za granicą)

przesyłanie faksów

  • nr faksu 22 572 63 33

Wniosek zgłoszenia chęci skorzystania z pomocy tłumacza PJM, SJM, SKOGN

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: admin
Publikacja informacji: 18.02.2015 09:56
Aktualizacja informacji: 26.06.2015 15:08
Sprawdź historię zmian