O NFZ

Kontrole

Kontrole ordynacji lekarskiej w IV kwartale 2016 r.

01-03-2017

Informacja o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w IV kwartale 2016 r.

W IV kwartale 2016 r. Oddziały Wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 118 postępowań kontrolnych ordynacji lekarskiej (za moment ujęcia przeprowadzonych postępowań kontrolnych przyjęto datę wysłania wystąpienia pokontrolnego). W 25 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ordynacji lekarskiej. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (34 postępowania) lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem uchybień lub nieprawidłowości (59 postępowań).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in.:

  • wystawiania recept niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie kontroli:

recepty z błędnymi danymi pacjenta; oznaczenie poziomu odpłatności niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; przepisywanie leków refundowanych niezgodnie z obwieszczeniami Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niezgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego; wystawienie recept refundowanych na lek do zaopatrzenia gabinetu; przepisanie leków w ilości znacznie przewyższającej wskazania dotyczące dawkowania; wystawienie recept dla lekarzy -  na potrzeby pacjentów podmiotu leczniczego; wypisanie recept z kodem uprawnień „IB”, pomimo, że pacjent takich uprawnień nie posiadał; wystawienie recept osobom nieuprawnionym; wypisywanie leków na receptach nienależących do puli recept przydzielonych lekarzowi udzielającemu świadczeń;

  • prowadzenia dokumentacji medycznej:

brak/nieczytelne wpisy w dokumentacji medycznej dotyczące porad ambulatoryjnych, wywiadu lekarskiego, badania przedmiotowego, zaordynowanych leków i dawkowania oraz wystawionych recept; brak diagnozy, rozpoznania choroby, brak potwierdzenia zasadności ordynacji leków; brak medycznego uzasadnienia ilości przepisanego leku; braki formalne w dokumentacji medycznej (np. nieprawidłowości w zakresie numeracji stron, brak autoryzacji poprawek itp.); rozbieżność danych z danymi na receptach; brak kodów identyfikacyjnych stanowiących część I, V i VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych; brak dołączonego oświadczenia o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta albo oświadczenia o braku takiego upoważnienia; brak uzasadnień dla stosowania na receptach  adnotacji „nie zamieniać” przy ordynowanych lekach; wystawienie recepty po dacie zgonu; brak wskazań refundacyjnych;

  • braku dokumentacji medycznej;
  • niezgłoszenia do OW NFZ informacji o zmianie miejsca działalności leczniczej związanej z realizacją umowy upoważniającej.

źródło - Departament Kontroli

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 01.03.2017 00:00
Źródło: Departament Kontroli
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności