O NFZ

Kontrole

Kontrole w aptekach w III kwartale 2016 r.

30-11-2016

Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w aptekach w III kwartale 2016 r.

W III kwartale 2016 r. Oddziały Wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 212 postępowań kontrolnych w aptekach, z czego 207 kontroli zakończyło się przekazaniem zaleceń pokontrolnych (za moment ujęcia przeprowadzonych postępowań kontrolnych przyjęto datę wysłania/przekazania zaleceń pokontrolnych lub protokołu kontroli w przypadku, gdy nie wystosowano zaleceń pokontrolnych). W 15 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (94 postępowania) lub oceną pozytywną i jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości (103 postępowania).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości m.in.:

  • w zakresie danych niezbędnych do realizacji recepty na leki refundowane dotyczących pacjenta, osoby wystawiającej receptę oraz świadczeniodawcy, przepisanych refundowanych leków oraz prawidłowej realizacji recepty przez osobę wydającą lek z apteki:

realizacja recept pomimo braku, niepełnych lub nieczytelnych danych pacjenta bądź osoby uprawnionej do wystawiania recept, w tym: brak podpisu, pieczątki przy zaordynowanych lekach bądź naniesionych poprawkach; brak lub błędna data wystawienia recepty; brak identyfikatora płatnika lub błędny wpis; brak pieczęci świadczeniodawcy, nieprawidłowe lub niepełne dane dotyczące przepisanych leków, a w tym: niepełna nazwa leku, postać, dawka, wielkość opakowania i ilość leku oraz sposób dawkowania - niespełniające wymogów rozporządzenia w sprawie recept lekarskich; realizacja recept przed datą wystawienia lub po upływie terminu ich ważności; brak potwierdzenia realizacji recepty, tj. brak na rewersie recepty imienia i nazwiska osoby wydającej lek w formie nadruku lub pieczęci bądź brak podpisu osoby wydającej; dzielenie opakowań leków refundowanych lub nie podzielenie leków przepisanych w postaci, którą można podzielić; wydanie bezpłatnie leków osobom z uprawnieniami dodatkowymi bez ich sprawdzenia oraz odnotowania na rewersie recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego te uprawnienia; wydanie leków w ilości większej niż przepisana przez lekarza, a także gdy lekarz nie określił, poprawił lub określił nieprawidłowo: sposób dawkowania, wielkość opakowania lub dawkę leku; realizacja recept niezgodnie z odpłatnością określoną na recepcie; wydanie leku nieprzepisanego na recepcie; błędna wycena leku recepturowego; wydawanie leków niespełniających wymogów zamiennika; niezgodność ceny detalicznej leków z obowiązującym w tym czasie obwieszczeniem Ministra Zdrowia; realizacja recepty przez osobę nieposiadającą kwalifikacji do jej realizacji; realizacja recepty pomimo braku ilości leku psychotropowego wyrażonej słownie; brak adnotacji na recepcie o rezygnacji pacjenta z pozycji leku; wydanie leków niezgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu pozaaptecznego oraz w punktach aptecznych; wydanie leku nieprzepisanego przez lekarza (lek wydany bez recepty).

Ponadto realizacja recept wypisanych przez lekarzy nieuprawnionych, tj. których druki lub zakresy liczb nie zostały im przydzielone przez OW NFZ lub świadczeniodawcę;

  • w zakresie prawidłowego otaksowania recepty i zgodności z danymi przekazywanymi w raportach statystycznych do NFZ:

    niepełne lub nieprawidłowe otaksowanie recept (niepełne lub nieprawidłowe dane apteki, niepełne określenie produktów leczniczych, dawek, wielkości opakowania itp.); przekazywanie przez apteki w komunikacie elektronicznym innych danych niż odczytane ze zrealizowanych recept w aptekach (data wystawienia recepty, data realizacji recepty, PESEL pacjenta, kod uprawnień dodatkowych pacjenta, kod odpłatności za lek, REGON świadczeniodawcy, numer recepty, EAN leku, numer prawa wykonywania zawodu lekarza, identyfikator OW NFZ, itp.); podanie w danych o obrocie błędnej informacji czy wydano odpowiednik (T - dla leku wydanego zamiennie; N - dla leku wydanego zgodnie z preskrypcją) bądź niesprawozdanie odpowiednika; brak recept w zbiorze recept apteki/nieprzedstawienie recept do kontroli; brak przedstawienia podstawy dokonania korekty stanu magazynowego („aktualizacja kart zakupów”) w postaci dokumentu zakupu leku tzn. rozchód produktów leczniczych przewyższał ich przychód; brak faktur zakupowych potwierdzających nabycie leków; podwójne przekazanie recepty do refundacji;

  • brak informacji lub nieterminowe informowanie w formie pisemnej lub elektronicznej OW NFZ o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece.

źródło - Departament Kontroli

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 30.11.2016 00:00
Źródło: Departament Kontroli
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności