O NFZ

Kontrole

Kontrole w aptekach w III kwartale 2018 r.

14-01-2019

Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w aptekach w III kwartale 2018 r.

W III kwartale 2018 r. Oddziały Wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 2491) postępowań kontrolnych w aptekach, z czego 233 kontrole zakończyły się przekazaniem zaleceń pokontrolnych (za moment ujęcia przeprowadzonych postępowań kontrolnych przyjęto datę wysłania/przekazania zaleceń pokontrolnych lub protokołu kontroli w przypadku, gdy nie wystosowano zaleceń pokontrolnych). W 49 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (76 postępowań) lub oceną pozytywną i jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości (124 postępowania).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie m.in.:

  • danych niezbędnych do realizacji recepty na leki refundowane dotyczących pacjenta, osoby wystawiającej receptę, świadczeniodawcy, przepisanych refundowanych leków oraz prawidłowej realizacji recepty przez osobę wydającą lek z apteki:

- realizacja recept pomimo braku, niepełnych lub nieczytelnych danych pacjenta bądź osoby uprawnionej do wystawiania recept, w tym: brak podpisu, pieczątki przy zaordynowanych lekach bądź naniesionych poprawkach;

- brak daty wystawienia recepty;

- nieprawidłowe lub niepełne dane dotyczące przepisanych leków, niespełniające wymogów rozporządzenia w sprawie recept lekarskich; realizacja recept przed datą realizacji bądź po dacie ważności;

- brak potwierdzenia realizacji recepty, tj. brak na rewersie recepty imienia i nazwiska osoby wydającej lek w formie nadruku, pieczęci bądź podpisu;

- wydanie bezpłatnie leków osobom z uprawnieniami dodatkowymi bez ich sprawdzenia oraz odnotowania na rewersie recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego te uprawnienia;

- wydanie leków w ilości większej niż przepisana przez lekarza, a także gdy lekarz nie określił lub określił nieprawidłowo: sposób dawkowania, wielkość opakowania lub dawkę leku;

- realizacja recept niezgodnie z odpłatnością określoną na recepcie;

- realizacja recept przez osobę nieposiadającą kwalifikacji do ich realizacji;

- realizacja recepty na lek z grupy 1-N pomimo rozbieżności między ilością substancji czynnej zapisaną słownie i zapisaną liczbowo;

- realizacja recept na leki narkotyczne lub psychotropowe z innymi lekami na 1 recepcie;

- realizacja recepty wypisanej na blankiecie należącym do innego lekarza;

- błędnie ustalona wysokość marży detalicznej dla leków; błędna wycena leków recepturowych;

  • prawidłowego otaksowania recepty i zgodności z danymi przekazywanymi w raportach statystycznych do NFZ:

- niepełne lub nieprawidłowe otaksowanie recept (niepełne lub nieprawidłowe dane itp.);

- przekazywanie przez apteki w komunikacie elektronicznym innych danych niż odczytane ze zrealizowanych recept w aptekach (w tym: data wystawienia recepty, PESEL pacjenta, REGON świadczeniodawcy, identyfikator oddziału NFZ);

- niesprawozdanie uprawnień dodatkowych;

- niesprawozdanie adnotacji „nie zamieniać”;

- niesprawozdanie daty realizacji "od dnia”;

- brak informacji o wydaniu odpowiednika;

- niepodanie informacji o uprawnieniu dodatkowym;

- nieterminowe przekazanie danych o obrocie lekami w formie Zbiorczych Zestawień Recept;

- nieprzekazanie w zestawieniach szczegółowych ceny hurtowej brutto użytego składnika farmaceutycznego/ opakowania lub przekazanie błędnej ceny hurtowej składnika lub błędnej wartości składnika;

- przekazanie zestawienia zbiorczego w formie elektronicznej po upływie terminu;

  • braku poinformowania OW NFZ o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece; rozbieżność pomiędzy personelem zgłoszonym do umowy z OW NFZ a faktycznie realizującym recepty refundowane w aptece;
  • nieprzedstawienia recept do kontroli;
  • braku faktur zakupu leków.

źródło - Departament Kontroli


1) Liczba zawiera 2 kontrole, które przyporządkowano do III kwartału z uwagi na nie sprawozdanie ich przez OW NFZ za II kwartał z uwagi na brak informacji o zakończonej kontroli.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 14.01.2019 00:00
Źródło: Departament Kontroli
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności