O NFZ

Drukuj

Kontrole

Kontrole w aptekach w IV kwartale 2017 r.

05-03-2018

Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w aptekach w IV kwartale 2017 r.

W IV kwartale 2017 r. Oddziały Wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 2951) postępowań kontrolnych w aptekach, z czego 277 kontroli zakończyło się przekazaniem zaleceń pokontrolnych (za moment ujęcia przeprowadzonych postępowań kontrolnych przyjęto datę wysłania/przekazania zaleceń pokontrolnych lub protokołu kontroli w przypadku, gdy nie wystosowano zaleceń pokontrolnych). W 29 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (95 postępowań) lub oceną pozytywną i jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości (154 postępowania).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości m.in.:

  • w zakresie danych niezbędnych do realizacji recepty na leki refundowane dotyczących pacjenta, osoby wystawiającej receptę oraz świadczeniodawcy, przepisanych refundowanych leków oraz prawidłowej realizacji recepty przez osobę wydającą lek z apteki:

realizacja recept pomimo braku, niepełnych lub nieczytelnych danych pacjenta bądź osoby uprawnionej do wystawiania recept, w tym: brak podpisu, pieczątki przy zaordynowanych lekach bądź naniesionych poprawkach; brak daty wystawienia recepty; nieprawidłowe lub niepełne dane dotyczące przepisanych leków, niespełniające wymogów rozporządzenia w sprawie recept lekarskich; realizacja recept przed datą realizacji bądź po dacie ważności; brak potwierdzenia realizacji recepty, tj. brak na rewersie recepty imienia i nazwiska osoby wydającej lek w formie nadruku, pieczęci bądź podpisu; wydanie bezpłatnie leków osobom z uprawnieniami dodatkowymi bez ich sprawdzenia oraz odnotowania na rewersie recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego te uprawnienia bądź wydanie leku na uprawnienie dodatkowe pomimo odpłatności 100% na recepcie; wydanie leków w ilości większej niż przepisana przez lekarza, a także gdy lekarz nie określił lub określił nieprawidłowo: sposób dawkowania, wielkość opakowania lub dawkę leku; realizacja recept niezgodnie z odpłatnością określoną na recepcie; wydanie leku nieprzepisanego na recepcie; realizacja recept przez osobę nieposiadającą kwalifikacji do ich realizacji; realizacja recept pomimo braku ilości/dawkowania leku psychotropowego bądź braku ilości wyrażonej słownie; realizacja recept wystawionych przez felczerów na niedozwolone leki z wykazów: A, P1-P3, N1-N2; realizowanie recept refundowanych wystawionych jednocześnie na leki z grup N lub P wraz z innymi lekami refundowanymi; realizacja recept na leki niedopuszczone do obrotu w Punktach Aptecznych;

  • w zakresie prawidłowego otaksowania recepty i zgodności z danymi przekazywanymi w raportach statystycznych do NFZ:

niepełne lub nieprawidłowe otaksowanie recept (niepełne lub nieprawidłowe dane itp.); przekazywanie przez apteki w komunikacie elektronicznym innych danych niż odczytane ze zrealizowanych recept w aptekach (w tym: data wystawienia recepty, EAN leku, PESEL pacjenta, REGON świadczeniodawcy, numer prawa wykonywania zawodu lekarza, identyfikator oddziału NFZ); niesprawozdanie adnotacji "pro auctore"; niesprawozdanie adnotacji „nie zamieniać”; podanie błędnej informacji o wydaniu odpowiednika: T – dla leku wydanego zamiennie wraz z EAN-em leku zaordynowanego, N – dla leku wydanego zgodnie z preskrypcją i brakiem EAN-u leku zaordynowanego; niesprawozdanie wydanego odpowiednika; niepodanie informacji o uprawnieniu dodatkowym; nieprawidłowe naliczenie urzędowej marży detalicznej; nieterminowe przekazanie danych o obrocie lekami w formie Zbiorczych Zestawień Recept;

  • braku informacji lub nieterminowego informowania w formie pisemnej lub elektronicznej OW NFZ o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece;
  • nieprzedstawienia recept do kontroli;
  • braku przedstawienia podstawy dokonania korekty stanu magazynowego „aktualizacja kart zakupów” wpostaci dokumentu zakupu leku tzn. rozchód produktów leczniczych przewyższał ich przychód.

źródło - Departament Kontroli


1) Uwzględniona jest 1 kontrola z Dolnośląskiego OW NFZ z uwagi na odstąpienie od wydania zaleceń pokontrolnych. Zgodnie z kwalifikacją kontrola powinna być zaliczona do III kwartału.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 05.03.2018 00:00
Źródło: Departament Kontroli
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności