O NFZ

Drukuj

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu - BKiS/16/16 - w toku

24-03-2016

OGŁOSZENIE
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
w sprawie naboru na stanowisko
Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw Służb Mundurowych
BKiS/16/16

W oparciu o regulacje  art. 103 ust. 3 w zw. z art. 102a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza nabór na stanowisko Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw Służb Mundurowych, zwanego dalej "Zastępcą Prezesa".

1. Nazwa i adres Urzędu:
Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala, zwany dalej "Funduszem", 02 - 390 Warszawa, ul. Grójecka 186.

2. Miejsce wykonywania pracy:
Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala w Warszawie.

3. Wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa:

Kandydat przystępujący do naboru na stanowisko Zastępcy Prezesa winien spełniać następujące warunki określone w art. 102a ust. 1, tj. być osobą, która:
1) posiada wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne w zakresie medycyny, prawa, ekonomii, organizacji ochrony zdrowia lub zarządzania;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
7) posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Funduszu.

Ponadto zgodnie z art. 103 ust. 6 ustawy Zastępca Prezesa nie może być jednocześnie:

1) członkiem Rady Funduszu i rady oddziału wojewódzkiego Funduszu;
2) pracownikiem oddziałów wojewódzkich Funduszu;
3) świadczeniodawcą (w rozumieniu ustawy);
4) właścicielem lub pracownikiem apteki, hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu wytwarzającego produkty lecznicze i wyroby medyczne;
5) posiadaczem akcji lub udziałów w spółkach prowadzących podmioty będące świadczeniodawcami oraz podmiotami, o których mowa w pkt 4;
6) osobą, o której mowa w art. 112 ust. 1 pkt 2-8 ustawy, tj.:
a) właścicielem, pracownikiem lub osobą współpracującą ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
b) członkiem organów lub pracownikiem podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
c) członkiem organów lub pracownikiem jednostek samorządu terytorialnego;
d) członkiem organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844);
e) właścicielem akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w lit a;
f) właścicielem w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w li. e;
g) posłem, posłem do Parlamentu Europejskiego albo senatorem;
h) członkiem Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

W myśl art. 103 ust. 8 ustawy do zakresu obowiązków Zastępcy Prezesa do spraw Służb Mundurowych należy w szczególności:
1) nadzorowanie i koordynowanie działań komórek organizacyjnych do spraw służb mundurowych;
2) nadzorowanie i koordynowanie działań związanych z realizacją prawa do świadczeń dla ubezpieczonych, o których mowa w art. 5 pkt 44a i 44b ustawy;
3) rozpatrywanie indywidualnych spraw związanych z realizacją prawa do świadczeń dla ubezpieczonych, o których mowa w art. 5 pkt 44a i 44b ustawy;
4) koordynacja współpracy z Ministrem Obrony Narodowej, Ministrem Sprawiedliwości i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.

Ponadto zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy szczegółowe zakresy obowiązków zastępców Prezesa Funduszu określa statut Funduszu (dostępny na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Funduszu pod adresem http://www.nfz.gov.pl/bip/podstawy-prawne). Należy przy tym wskazać, iż zgodnie z § 3 ust. 1 ww. statutu Funduszu, do zakresu obowiązków zastępców Prezesa Funduszu należy zapewnienie sprawnej i efektywnej realizacji zadań określonych dla podległych im komórek organizacyjnych, a w szczególności:

1) proponowanie wewnętrznej struktury organizacyjnej podległych komórek organizacyjnych centrali Funduszu;
2) planowanie i organizowanie realizacji zadań podległych komórek organizacyjnych centrali Funduszu;
3) koordynacja działalności podległych komórek organizacyjnych centrali Funduszu;
4) rozstrzyganie o sposobie załatwiania spraw przez podległe komórki organizacyjne centrali Funduszu;
5) reprezentowanie na zewnątrz Funduszu:
a) w sprawach należących do zakresu działania podległych komórek organizacyjnych centrali Funduszu,
b) w zakresie zastrzeżonym dla Prezesa Funduszu, za zgodą albo na polecenie Prezesa Funduszu;
6) odpisywanie, w granicach swych uprawnień, korespondencji wynikającej z zakresu działania podległych komórek organizacyjnych centrali Funduszu;
7) parafowanie projektów pism zastrzeżonych do podpisu Prezesa Funduszu, przygotowanych przez podległe im komórki organizacyjne centrali Funduszu;
8) występowanie do Prezesa Funduszu z wnioskami w sprawach personalnych pracowników podległych komórek organizacyjnych centrali Funduszu;
9) przygotowywanie sprawozdań i informacji dotyczących prac podległych komórek organizacyjnych centrali Funduszu w zakresie i terminach określonych przez Prezesa Funduszu;
10) wykonywanie innych poleceń Prezesa Funduszu.

5. Wymagane dokumenty:

1) cv;
2) list motywacyjny;
3) dokumenty potwierdzające wymagane w ogłoszeniu wykształcenie;
4) dokumenty potwierdzające co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
5) kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
6) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
9) oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
10) oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388 z późn. zm.) - dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

6. Dodatkowe dokumenty i oświadczenia:

1) świadectwo potwierdzające kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym (osoby, do których zastosowanie ma art. 202 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej – Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 z późn. zm.);
2) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

7. Termin i miejsce składania dokumentów (ofert):

Elementy oferty kandydata, o których mowa w ust. 5 i 6 ogłoszenia, powinny stanowić odrębne dokumenty. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Dokumenty, o których mowa w ust. 5 i 6 ogłoszenia, należy składać w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia albo przesyłać (decyduje data wpływu do Centrali NFZ) pod adresem:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
Biuro Kadr i Szkoleń,
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186

z dopiskiem:

"NABÓR NA STANOWISKO ZASTĘPCY PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA DO SPRAW MUNDUROWYCH - BKiS/16/16"

Termin składania dokumentów określonych w ust. 5 i 6 ogłoszenia upływa 8 kwietnia  2016 r.
Oferty przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania w sprawie naboru.
Oferty kandydatów, które nie będą zawierać dokumentów, o których mowa w ust. 5 i 6 ogłoszenia, nie podlegają uzupełnieniu.
Brak w ofertach kandydatów któregokolwiek z wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 5 ogłoszenia, będzie skutkował tym, iż takie oferty nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania w sprawie naboru.

8. Informacja o metodach i technikach naboru:

1) przyjmuje się, że metodą naboru jest postępowanie prowadzone przez Zespół, o którym mowa 102a ust. 4 w zw. z art. 103 ust. 2 ustawy;
2) przyjmuje się, że technika naboru będzie polegała na:
a) formalnej weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 5 i 6 ogłoszenia;
b) analizie merytorycznej dokumentów, o których mowa w ust. 5 i 6 ogłoszenia;
c) rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatami, w trakcie której odbędzie się sprawdzenie wiedzy kandydatów z tematyki dotyczącej zakresu spraw należących do właściwości Funduszu oraz sprawdzenie kompetencji kierowniczych.
W przypadku, gdy do niniejszego konkursu przystąpi więcej niż 10 kandydatów, weryfikacja wiedzy kandydatów odbędzie się w formie pisemnej (test wiedzy lub pytania otwarte), a rozmowa kwalifikacyjna, o której mowa w lit. c zostanie przeprowadzona z 4 kandydatami, którzy z części pisemnej uzyskają najwyższą punktację.

9. Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy - po analizie dokumentów - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.
Wymagane dokumenty, tj.: cv  i  list motywacyjny, a także oświadczenia określone w ust. 5 i 6 ogłoszenia, należy własnoręcznie podpisać.  W przypadku składania oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, należy je umieścić w zamkniętej i opisanej kopercie dołączonej do pozostałych dokumentów określonych w ust. 5 i 6 ogłoszenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 572 60 83

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Krzysztof Puszyński
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 24.03.2016 00:00
Źródło: Biuro Kadr i Szkoleń
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności