O NFZ

Drukuj

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu - DAiS/18/06 - w toku

05-01-2018

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne:

 • Grażyna Chlebicka, Warszawa
 • Karol Ciulkin, Warszawa
 • Katarzyna Gamalczyk, Warszawa
 • Michał Maluchnik, Warszawa
 • Tomasz Mikołajczyk, Warszawa
 • Andrzej Tolarczyk, Warszawa

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń


Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowiska głównego specjalisty / starszego specjalisty / specjalisty w Wydziale Metodyki i Narzędzi Analitycznych w Departamencie Analiz i Strategii - DAiS/18/06

Wymiar etatu: 7 etatów

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki na stanowisku głównego specjalisty:

 • budowa i rozwój platformy analitycznej na potrzeby analiz powtarzalnych oraz wizualizacji wyników i raportowania;
 • tworzenie narzędzi do raportowania dla komórek merytorycznych Centrali oraz Prezesa Funduszu;
 • opracowywanie funkcji wyliczających wskaźniki wykorzystywanych do raportowania;
 • przygotowywanie przeglądów literaturowych na potrzeby prac analitycznych, w tym w zakresie badań ilościowych oraz metodyki implementacji;
 • współpraca ze środowiskiem naukowym w zakresie metod ilościowych i modeli decyzyjnych;
 • wsparcie analityczne i doradztwo w procesie podejmowania decyzji i realizacji projektów oraz przedsięwzięć w Funduszu w zakresie kompetencji Wydziału.

Wykształcenie: wyższe

Wymagania konieczne na stanowisku głównego specjalisty:

 • minimum 5 lat pracy zawodowej;
 • bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów i zagadnień związanych z funkcjonowaniem krajowego systemu opieki zdrowotnej, w tym w szczególności w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (minimum poziom B2);
 • znajomość zasad budowy stron internetowych i redagowania tekstów publikowanych na portalach edukacyjnych;
 • znajomość statystyki/ekonometrii;
 • umiejętność pracy z dużymi bazami danych, w tym znajomość zasad i technik interaktywnej wizualizacji;
 • znajomość programów do analizy statystycznej i modelowania (np. R/SAS/Statistica/SPSS) poświadczona certyfikatem;
 • znajomość języka SQL poświadczona certyfikatem;
 • umiejętność tworzenia bibliotek dynamicznych rozwiązujących czasochłonne problemy numeryczne w językach niskiego poziomu (C, C++) poświadczona certyfikatem;
 • umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnej pracy koncepcyjnej;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • komunikatywność i kreatywność.

Wymagania pożądane na stanowisku głównego specjalisty:

 • znajomość obsługi narzędzi Business Objects;
 • doświadczenie w instytucjach systemu ochrony zdrowia;
 • doświadczenie w tworzeniu raportów cyklicznych;
 • znajomość zagadnień ekonomicznych z zakresu ochrony zdrowia.

Główne obowiązki na stanowisku starszego specjalisty:

 • budowa platformy analitycznej na potrzeby analiz powtarzalnych oraz wizualizacji wyników i raportowania;
 • tworzenie narzędzi do raportowania dla komórek merytorycznych Centrali oraz Prezesa Funduszu;
 • opracowywanie funkcji wyliczających wskaźniki wykorzystywanych do raportowania;
 • przygotowywanie przeglądów literaturowych na potrzeby prac analitycznych, w tym w zakresie badań ilościowych oraz metodyki implementacji;
 • współpraca ze środowiskiem naukowym w zakresie metod ilościowych i modeli decyzyjnych;
 • wsparcie analityczne w procesie podejmowania decyzji i realizacji projektów oraz przedsięwzięć w Funduszu w zakresie kompetencji Wydziału.

Wykształcenie: wyższe

Wymagania konieczne na stanowisku starszego specjalisty:

 • minimum 4 lata pracy zawodowej;
 • bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów i zagadnień związanych z funkcjonowaniem krajowego systemu opieki zdrowotnej, w tym w szczególności w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (minimum poziom B2);
 • znajomość zasad budowy stron internetowych i redagowania tekstów publikowanych na portalach edukacyjnych;
 • znajomość statystyki/ekonometrii;
 • umiejętność pracy z dużymi bazami danych, w tym znajomość zasad i technik interaktywnej wizualizacji;
 • znajomość programów do analizy statystycznej i modelowania (np. R/SAS/Statistica/SPSS) poświadczona certyfikatem;
 • znajomość języka SQL poświadczona certyfikatem;
 • umiejętność tworzenia bibliotek dynamicznych rozwiązujących czasochłonne problemy numeryczne w językach niskiego poziomu (C, C++);
 • umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnej pracy koncepcyjnej;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • komunikatywność i kreatywność.

Wymagania pożądane na stanowisku starszego specjalisty:

 • znajomość obsługi narzędzi Business Objects;
 • doświadczenie w instytucjach systemu ochrony zdrowia;
 • doświadczenie w tworzeniu raportów cyklicznych;
 • znajomość zagadnień ekonomicznych z zakresu ochrony zdrowia.

Główne obowiązki na stanowisku specjalisty:

 • budowa platformy analitycznej na potrzeby analiz powtarzalnych oraz wizualizacji wyników i raportowania;
 • tworzenie narzędzi dla regularnych raportów dla komórek merytorycznych Centrali oraz Prezesa Funduszu;
 • przygotowywanie przeglądów literaturowych na potrzeby prac analitycznych, w tym w zakresie badań ilościowych oraz metodyki implementacji;
 • współpraca ze środowiskiem naukowym w zakresie metod ilościowych i modeli decyzyjnych.

Wykształcenie: wyższe

Wymagania konieczne na stanowisku specjalisty:

 • minimum 3 lata pracy zawodowej;
 • bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów i zagadnień związanych z funkcjonowaniem krajowego systemu opieki zdrowotnej, w tym w szczególności w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (minimum poziom B1);
 • znajomość zasad redagowania tekstów publikowanych na portalach edukacyjnych;
 • znajomość statystyki/ekonometrii;
 • umiejętność pracy z dużymi bazami danych, w tym znajomość zasad i technik interaktywnej wizualizacji;
 • znajomość programów do analizy statystycznej i modelowania (np. R/SAS/Statistica/SPSS);
 • podstawowa znajomość SQL;
 • umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnej pracy koncepcyjnej;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • komunikatywność i kreatywność.

Wymagania pożądane na stanowisku specjalisty

 • znajomość obsługi narzędzi Business Objects;
 • doświadczenie w instytucjach systemu ochrony zdrowia;
 • doświadczenie w tworzeniu raportów cyklicznych;
 • znajomość zagadnień ekonomicznych z zakresu ochrony zdrowia.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisany list motywacyjny;
 • podpisane CV;
 • kopie dokumentów potwierdzających:
 • minimum 5 lat pracy zawodowej (główny specjalista),
 • minimum 4 lata pracy zawodowej (starszy specjalista),
 • minimum 3 lata pracy zawodowej (specjalista)

na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywania działalności gospodarczej;

 • kopie certyfikatów wymaganych na wskazanych stanowiskach;
 • kopie dokumentów potwierdzających inne wymagania konieczne i pożądane wymagane na poszczególnych stanowiskach, wskazane powyżej;
 • podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016  r., poz. 922 z późn. zm.)”.

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (na podstawie art. 24 ust. 1 i 25 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • weryfikacja ofert pod względem formalnym  i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Biura Kadr i Szkoleń;
 • formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • lista Kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze;
 • Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dokumenty należy składać do 19 stycznia 2018 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia lub przesłać pod adresem:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, Kancelaria

z dopiskiem: oferta pracy – DAiS/18/06

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 22 572 60 87

Inne informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Centrali NFZ);
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938).

Art. 112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Elżbieta Święcicka-Kijewska
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 05.01.2018 00:00
Aktualizacja informacji: 24.01.2018 11:34
Źródło: Biuro Kadr i Szkoleń
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności