logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

O NFZ

Drukuj

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu - DI/17/59 - w toku

05-09-2017

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko referenta w Wydziale Systemów Centralnych w Departamencie Informatyki - DI/17/59

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • prowadzenie dokumentacji Wydziału: pisma, umowy, protokoły, uprawnienia, rejestry;
 • nadzór nad umowami zawartymi przez Wydział: terminy, realizacja, wykorzystanie;
 • zarządzanie projektami realizowanymi przez Wydział: nadzór nad zaplanowanymi zadaniami i harmonogramem;
 • tworzenie wniosków o zamówienie publiczne;
 • udział w postepowaniach o zamówienie publiczne;
 • monitorowanie zamówień publicznych z zakresu IT prowadzonych w innych jednostkach w celu zbierania doświadczeń;
 • docelowo - specjalizacja w prawie zamówień publicznych z zakresu IT;
 • analiza rynku w celu wyłonienia ofert firm specjalizujących się w organizowaniu konferencji, warsztatów i seminariów, zapewniających podnoszenie kwalifikacji pracowników Wydziału, zgodnie z wykonywanymi zadaniami;
 • tworzenie wniosków dotyczących udziału pracowników Wydziału w wyżej wymienionych formach podnoszenia kwalifikacji;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrali Funduszu;
 • kontakt i współpraca z Wydziałami Informatyki w OW NFZ.

Wykształcenie: średnie lub wyższe, preferowane informatyczne

Wymagania konieczne:

 • minimum 2-letni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego;
 • w przypadku wykształcenia wyższego staż pracy nie jest wymagany;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją techniczną;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
 • wymagane kompetencje: umiejętność myślenia analitycznego i koncepcyjnego, dobra organizacja pracy, umiejętność planowania, komunikatywność, skuteczność w działaniu, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

Wymagania pożądane:

 • znajomość prawa zamówień publicznych z zakresu IT;
 • znajomość metodyk prowadzenia projektów IT.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisane: list motywacyjny i CV;
 • kopie świadectw pracy potwierdzające minimum 2-letni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego;
 • podpisane oświadczenie o treści - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • weryfikacja ofert pod względem formalnym  i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Biura Kadr i Szkoleń;
 • formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • lista Kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze;
 • Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dokumenty należy składać do 25 września 2017 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia lub przesłać pod adresem:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, Kancelaria

z dopiskiem: oferta pracy DI/17/59

Informacje pod numerem telefonu: 22 572 60 87

Inne informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Centrali NFZ);
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.).

 Art. 112. 
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1)   świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2)   właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3)   członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej;
4)   członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5)   członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844);
6)   właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty,
o których mowa w pkt 2;
7)   właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek,
w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8)   posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9)   członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2)   wykonywać działalności gospodarczej.

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Elżbieta Święcicka-Kijewska
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 05.09.2017 00:00
Źródło: Biuro Kadr i Szkoleń
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności