O NFZ

Drukuj

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu - DI/18/43 - w toku

09-04-2018

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne:

 • Piotr Adamczyk, Mysiadło.

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń


Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Głównego Specjalisty – inspektor ds. bezpieczeństwa w Dziale Centrum Certyfikacji Elektronicznej w Departamencie Informatyki - DI/18/43

Zapraszamy do składania aplikacji i udziału w procesie rekrutacji do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Nasza organizacja przechodzi obecnie transformację, tak samo, jak cały system ochrony zdrowia. Niezależnie od tego, jaki ostatecznie kształt będzie miał Fundusz praca w nim to szansa uzyskania unikalnych na rynku pracy wiedzy i kompetencji. Jesteśmy organizacją publiczną, nadzorowaną przez Ministra Zdrowia. Zarządzamy i odpowiadamy za środki finansowe przeznaczone na leczenie, pełnimy rolę płatnika publicznego, działamy na rzecz wszystkich Pacjentów.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • pracę w organizacji sprawnie zarządzanej i skoncentrowanej na realizacji konkretnych celów i zadań;
 • możliwość intensywnego rozwoju - pracownikom oferujemy kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje;
 • możliwość awansu zawodowego;
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę;
 • godne wynagrodzenia - zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w NFZ;
 • atrakcyjne wsparcie socjalne finansowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w postaci dofinansowania do wypoczynku pracowników, a także ich dzieci;
 • opiekę pracodawcy i wsparcie związków zawodowych dbających o poszanowanie godności pracownika i bezwzględnie eliminującego  wszelkie przejawy patologii i nieprawidłowości, takie jak nepotyzm czy mobbing.

Kogo szukamy:

 • osób ambitnych, nastawionych na wspólne osiąganie celów;
 • ludzi marzących o sukcesie zawodowym;
 • osób o wysokim poziomie motywacji osobistej;
 • pracowników z inicjatywą i zapałem do pracy;
 • kandydatów w różnym wieku, młodzi zdobędą doświadczenie, starsi podzielą się wcześniej nabytymi umiejętnościami.

Szczegóły oferty:

Wymiar etatu: 1 etat / Główny Specjalista – inspektor ds. bezpieczeństwa

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa / Centrala NFZ

Główne obowiązki:

 • nadzór nad wdrażaniem i stosowaniem polityk i procedur bezpieczeństwa;
 • raportowanie zgodnie z przyjętymi zasadami incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji;
 • dokonywanie bieżącej interpretacji zasad polityk i procedur bezpieczeństwa i udzielanie w tym zakresie wsparcia pozostałemu personelowi;
 • udział w zewnętrznych grupach roboczych  zajmujących się bezpieczeństwem informacji;
 • nadzorowanie i monitorowanie uprawnień użytkowników infrastruktury przyznawanych na polecenie uprawnionych do tej czynności;
 • monitoring online aplikacji i infrastruktury IT na bazie dedykowanej aplikacji. Bieżąca analiza zapisów zdarzeń (logów) i raportowanie incydentów naruszających bezpieczeństwo;
 • analiza podatności infrastruktury PKI, informowanie przełożonego o rezultatach prowadzonych prac;
 • wykonywanie analiz ryzyka w kontekście bezpieczeństwa IT oraz wdrażanie odpowiednich narzędzi/procedur minimalizujących wykryte podatności;
 • współtworzenie i utrzymanie dokumentacji procesowej i technicznej wymaganej do utrzymania i rozwoju Systemu. (instrukcje operacyjne i plany awaryjne, dokumentacja techniczna). Nadzorowanie dokumentacji i procedur związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym;
 • nadzorowanie wdrażania nowych technologii dla systemów bezpieczeństwa;
 • odpowiedzialność za przeprowadzanie analiz ryzyka dla zasobów IT.
 • prowadzenie stosownych rejestrów realizowanych czynności służbowych;
 • raportowanie przełożonym zdarzeń nadzwyczajnych i sytuacji awaryjnych lub wskazujących na możliwość jej wystąpienia w trybie zgodnym z klasą incydentu;
 • śledzenie rozwoju branży informatycznej w Polsce i na świecie ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania bezpieczeństwem oraz PKI.

Wykształcenie: wyższe techniczne, preferowane informatyczne lub z zakresu bezpieczeństwa IT

Wymagania konieczne:

 • minimum 5 lat pracy zawodowej;
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w jednym z obszarów: administrowania systemami, zarządzania bezpieczeństwem IT, analizy ryzyka, audytu systemów informatycznych;
 • wiedza poparta doświadczeniem z obszaru: technologii i rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, testów penetracyjnych i monitoringu systemów, norm metodyk i standardów z obszaru informatyki;
 • znajomość technologii ochrony informacji, w tym w szczególności metod ochrony poufności, integralności i dostępności informacji;
 • wiedza w zakresie implementacji norm standardów i dobrych praktyk  (np. NIST, ISO, COBIT);
 • wiedza poparta doświadczeniem w zakresie identyfikacji, oceny i zarządzania bezpieczeństwem;
 • doświadczenia w zakresie monitoringu bezpieczeństwa infrastruktury i/lub systemów;
 • znajomości zabezpieczeń w systemach informatycznych i technik ich przełamywania;
 • wiedza poparta doświadczeniem z zakresu zarządzania infrastrukturą opartą na systemach operacyjnych LINUX/UNIX, bazach danych i serwerach aplikacyjnych;
 • znajomość na poziomie administracyjnym systemów Linux; znajomość zasad budowy i funkcjonowania sieci TCP/IP,
 • umiejętność analitycznego myślenia i syntezy informacji; komunikatywność oraz nastawienie na współpracę;
 • znajomość  języka angielskiego  w stopniu umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją techniczną;
 • wysoka kultura osobista, silna motywacja do pracy, zaangażowanie oraz dążenie do rozwoju zawodowego;
 • umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu.

Wymagania pożądane:

 • mile widziane doświadczenie w pracy z oprogramowaniem typu OpenSource w zastosowaniach: serwery WWW, aplikacji i baz danych, serwery DNS;
 • mile widziane posiadanie jednego z certyfikatów: CISSP, CISA, CISM, CRISC.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisany list motywacyjny;
 • podpisane CV;
 • kopie dokumentów potwierdzających minimum 5 lat pracy zawodowej na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywania działalności gospodarczej;
 • kopie dokumentów potwierdzających minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w jednym z obszarów: administrowania systemami, zarządzania bezpieczeństwem IT, analizy ryzyka, audytu systemów informatycznych;
 • podpisane oświadczenie o treści - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016  r., poz. 922 z późn. zm.).

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (na podstawie art. 24 ust. 1 i 25 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U.  z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • weryfikacja ofert pod względem formalnym  i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Biura Kadr i Szkoleń;
 • formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • lista Kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze;
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy  po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie, miejscu i formie przeprowadzenia naboru;
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dokumenty należy składać do 30 kwietnia 2018 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub proszę przesłać pod adresem:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186
z dopiskiem: oferta pracy – DI/18/43

Informacje pod numerem telefonu:  22 572 60 87

Inne informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Centrali NFZ);
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.).

Art. 112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1)   świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2)   właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3)   członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4)   członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5)   członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844);
6)   właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7)   właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8)   posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9)   członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2)   wykonywać działalności gospodarczej.

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Elżbieta Święcicka-Kijewska
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 09.04.2018 00:00
Aktualizacja informacji: 23.05.2018 15:25
Źródło: Biuro Kadr i Szkoleń
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności