logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

O NFZ

Drukuj

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu - DK/17/01 - w toku

11-01-2017

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne:

 • Barbara Kaczmarska, Warszawa

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń


Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko głównego specjalisty w Dziale Realizacji Kontroli w Departamencie Kontroli - DK/17/01

Wymiar etatu: 1 etat
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki:

 • przygotowanie i przeprowadzanie kontroli świadczeń i refundacji;
 • przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy z Działem Kontroli Wewnętrznej kontroli oddziałów wojewódzkich Funduszu w zakresie działalności kontrolnej;
 • sporządzanie dokumentów związanych z przeprowadzoną kontrolą, w szczególności protokołów kontroli oraz projektów wystąpień pokontrolnych;
 • udział w opracowaniu rocznych i wieloletnich planów kontroli;
 • rozpatrywanie zażaleń na czynności dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu, dotyczących kontroli realizacji umów;
 • zbieranie, analizowanie i przetwarzanie danych z oddziałów wojewódzkich NFZ dotyczących kontroli.

Wykształcenie: wyższe medyczne
Wymagania konieczne:

 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe - medyczne;
 • bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów i zagadnień związanych z funkcjonowaniem krajowego systemu opieki zdrowotnej, w tym dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych;
 • operatywność w działaniach;
 • umiejętność myślenia analitycznego i syntetycznego oraz formułowania wniosków;
 • dyspozycyjność, gotowość do pracy związanej z delegacjami służbowymi poza Warszawę;
 • duża odporność na stres;
 • dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel i PowerPoint).

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie zawodowe w obszarze kontroli;
 • umiejętności argumentowania, formułowania wniosków na podstawie analiz dokumentacji medycznej;
 • znajomość specyfiki pracy w podmiotach zaliczanych do sektora finansów publicznych;
 • znajomość zasad finansowania świadczeń i prowadzenia rozliczeń przez Fundusz, w tym znajomość metodyki JGP oraz przepisów regulujących refundację leków;
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
 • komunikatywność i kreatywność;
 • ukończone kursy/szkolenia/studia podyplomowe z zakresu zagadnień dotyczących kontroli.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisane: list motywacyjny i CV;
 • kopie świadectw pracy, zaświadczenia wystawione przez pracodawcę oraz inne dokumenty potwierdzające minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe medyczne; 
 • podpisane oświadczenie o treści - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016  r., poz. 922).

Weryfikacja ofert pod względem formalnym i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Biura Kadr i Szkoleń.

Informacja o metodach i technikach naboru:

Formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dokumenty należy składać do 27 stycznia 2017 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia lub prosimy przesłać pod adresem:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, Kancelaria
z dopiskiem: oferta pracy – DK/17/01
Informacje pod numerem telefonu:  22 572 60 87

Inne informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Centrali NFZ);
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793, z późn. zm.).

Art. 112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej(Dz. U. poz. 1844);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Elżbieta Święcicka-Kijewska
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 11.01.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 30.01.2017 14:47
Źródło: Biuro Kadr i Szkoleń
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności