• A
 • A+
 • A++

O NFZ

Drukuj

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu - DK/18/23 - w toku

14-02-2018

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Głównego Specjalisty w Wydziale Zarządzania Procesem Kontroli w Departamencie Kontroli - DK/18/23

Wymiar etatu: 2 etaty

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • identyfikowanie i analizowanie obszarów ryzyka do strategii i planów rocznych i wieloletnich we współpracy z Wydziałem Analiz Kontrolnych oraz określanie wytycznych w zakresie ryzyka dla kontroli;
 • udział w definiowaniu i rekomendowaniu do akceptacji Prezesa Funduszu celów działalności kontrolnej oraz określeniu i ewaluacji zakresu kontroli umów ze świadczeniodawcami, ordynacji i refundacji recept;
 • współudział w opracowywaniu przedstawianej Prezesowi Funduszu do akceptacji strategii działalności kontrolnej Funduszu na okres 3 lat;
 • udział w określaniu przedkładanych Prezesowi  Funduszu do akceptacji rocznych planów  kontroli koordynowanych w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, ordynacji i refundacji recept;
 • przygotowywanie kontroli koordynowanych w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, ordynacji i refundacji recept oraz koordynacja ich przeprowadzania przez OW NFZ i opracowywanie zbiorczej informacji o wynikach tych kontroli;
 • prowadzenie analiz wyników kontroli koordynowanych i przekazywanie do Wydziału Analiz Kontrolnych wniosków z tych analiz oraz wynikających z nich dalszych potrzeb analitycznych w danym obszarze;
 • współudział we wskazywaniu priorytetów działalności kontrolnej i wytycznych do rocznych planów kontroli OW NFZ;
 • współudział w określaniu wskaźników i mierników efektywności działalności kontrolnej OW NFZ oraz ich ewaluacji;
 • nadzorowanie i monitorowanie realizacji planów kontroli OW NFZ, przebiegu działalności kontrolnej oraz wyników kontroli przeprowadzanych przez Oddziały, w tym inicjowanie kontroli działalności kontrolnej w OW NFZ;
 • współudział w określaniu i monitorowanie stosowania jednolitych metodyk działalności kontrolnej, w tym obejmujących ocenę jakości i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, i ich ewaluacja;
 • systematyczna ocena funkcjonowania rozwiązań stosowanych w obszarze kontroli i rekomendowanie usprawnień;
 • analizowanie wyników kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Funduszu przez uprawnione organy kontroli pod kątem ich przydatności w pracy Departamentu;
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.

Wykształcenie: wyższe - preferowane wykształcenie medyczne lub pokrewne (zdrowie publiczne), ekonomiczne, informatyczne, prawnicze, administracyjne.

Wymagania konieczne:

 • minimum 5 lat pracy zawodowej;
 • bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów i zagadnień związanych z funkcjonowaniem krajowego systemu opieki zdrowotnej, w tym dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia oraz formułowania wniosków;
 • rzetelność i terminowość;
 • duża odporność na stres.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie zawodowe w obszarze związanym ze statystyką medyczną, z analizą danych i typowaniem obszarów do kontroli, przeprowadzaniem i koordynacją kontroli oraz opracowywaniem dokumentów w wymienionym zakresie;
 • ukończone kursy/szkolenia/studia podyplomowe z zakresu zagadnień dotyczących opracowań statystycznych danych medycznych, jednorodnych grup pacjentów i klasyfikacji medycznych, w tym w szczególności w obszarze sprawozdawczości z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, kontroli;
 • doświadczenie zawodowe w podmiotach realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub jednostkach organizacyjnych NFZ na stanowisku obejmującym podobny zakres obowiązków;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność i kreatywność.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisany list motywacyjny;
 • podpisane CV;
 • kopie dokumentów potwierdzających minimum 5 lat pracy zawodowej na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywania działalności gospodarczej;
 • kopie dokumentów potwierdzających inne wymagania konieczne i pożądane wskazane powyżej;
 • podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016  r. poz. 922 z późn. zm.)”.

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (na podstawie art. 24 ust. 1 i 25 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)”.

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • weryfikacja ofert pod względem formalnym  i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Biura Kadr i Szkoleń;
 • formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • lista Kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze;
 • Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dokumenty należy składać do 5 marca 2018 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia lub przesłać pod adresem:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, Kancelaria
z dopiskiem: oferta pracy – DK/18/23

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 22 572 60 87

Inne informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Centrali NFZ);
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.). 

Art. 112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1)   świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2)   właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3)   członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4)   członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5)   członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844);
6)   właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7)   właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8)   posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9)   członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2)   wykonywać działalności gospodarczej.

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Elżbieta Święcicka-Kijewska
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 14.02.2018 00:00
Źródło: Biuro Kadr i Szkoleń
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności