Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 10/2006/I

11-04-2006

Uchwała Nr 10/2006/I
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 6 kwietnia 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2005r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit. a w związku z art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm. 1), Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2005r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Piotr Gryza

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485.


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 11.04.2006 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 11.04.2006 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności