Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 10/2015/III

13-07-2015

UCHWAŁA Nr 10/2015/III

RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 10 lipca 2015 r.

w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 581), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 1 lipca 2015 r. wniosku Prezesa NFZ, pozytywnie opiniuje projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r., stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Rudolf Borusiewicz

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 13.07.2015 00:00
Aktualizacja informacji: 13.07.2015 15:51
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności