Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 11/2018/III

18-06-2018

UCHWAŁA Nr 11/2018/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dostawę dziedzinowych serwerów bazodanowych

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.1) w związku z § 2 ust. 2 Statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840), Rada Funduszu uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniesionego 12 czerwca 2018 r., wniosku Zastępcy Prezesa NFZ do spraw Finansowych działającego z upoważnienia Prezesa NFZ i po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyraża zgodę na zawarcie przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2018 r. umowy o dostawę czterech sztuk dziedzinowych serwerów bazodanowych dla oddziałów wojewódzkich NFZ, z konsorcjum firm: 1) Engave Services sp. o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 32, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000351705, REGON: 142308950 (lider konsorcjum); 2) Qumak S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 134, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019455, REGON 012877260
- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018), na warunkach określonych w tym wniosku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Rudolf Borusiewicz

 


1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2017 r. poz. 2110, 2217, 2361, 2434 oraz z 2108 r. poz. 107, 138, 650, 697 i 730, 771, 858, 912, 932, 1115 i 1128.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 18.06.2018 00:00
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności