Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 1/2009/I

20-01-2009

Uchwała Nr 1/2009/I
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 15 stycznia 2009 r.

w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2009 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. a), art. 121 ust. 1 pkt 1  w zw. z art. 124 ust. 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.1), Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 7 stycznia 2009 r. wniosku Prezesa NFZ, pozytywnie opiniuje projekt zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2009 r., stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
       Narodowego Funduszu Zdrowia

  Piotr GRYZA


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 20.01.2009 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 20.01.2009 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności