Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 12/2018/III

18-06-2018

UCHWAŁA Nr 12/2018/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości Narodowego Funduszu Zdrowia położonych w Bydgoszczy przy Al. A. Mickiewicza 15 oraz przy ul. J. Słowackiego 3

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.1), w zw. z art. 55a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, 560, 1000, 1089) Rada Funduszu uchwala, co następuje:

§ 1.

 Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 czerwca 2018 r. Zastępcy Prezesa NFZ do spraw Finansowych, działającego z upoważnienia Prezesa NFZ, wyraża zgodę na przeniesienie przez Narodowy Fundusz Zdrowia na rzecz Skarbu Państwa w trybie art. 55a ustawy o gospodarce nieruchomościami:
1) prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 841 m2, położonej w Bydgoszczy przy Al. A. Mickiewicza nr 15, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze BY1B/00004352/7
oraz
2) prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 495 m2, położonej w Bydgoszczy przy ul. J. Słowackiego nr 3, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze BY1B/00031765/3 - na warunkach określonych w tym wniosku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259 i Dz. U. z 2017 r., poz. 624).

§ 2.

Uchyla się uchwałę Nr 9/2017/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości Narodowego Funduszu Zdrowia położonych w Bydgoszczy przy Al. A. Mickiewicza 15 oraz przy ul. J. Słowackiego 3.  

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Rudolf Borusiewicz

 


1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2017 r. poz. 2110, 2217, 2361, 2434 oraz z 2108 r. poz. 107, 138, 650, 697, 730, 771, 858, 912, 932, 1115, 1128.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 18.06.2018 00:00
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności