Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 14/2013/II

29-07-2013

Uchwała Nr 14/2013/II
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 25 lipca 2013 r.

w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.1)), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 12 lipca 2013 r. wniosku Prezesa NFZ, pozytywnie opiniuje projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r., stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Renata Hayder


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 29.07.2013 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 29.07.2013 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności