Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 14/2015/III

17-09-2015

UCHWAŁA Nr 14/2015/III

RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. a), art. 121 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.[1]), Rada Funduszu

uchwala, co następuje

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 4 września 2015 r. wniosku Prezesa NFZ, pozytywnie opiniuje projekt zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r., stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Rudolf Borusiewicz

 


[1] Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2015 r. poz. 995, 1066, 1217, 1302, 1359 i 1365.

Pliki do pobrania
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 17.09.2015 00:00
Aktualizacja informacji: 17.09.2015 15:58
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności