Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 16/2006/I

13-06-2006

Uchwała Nr 16/2006/I
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 8 czerwca 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wydania opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2006 rok

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 121 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.1), Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 14/2006/I Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie wydania opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2006 rok, załącznik "Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2006" otrzymuje brzmienie: "Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2006 - z dnia 1 czerwca 2006 r.", określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Piotr Gryza

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485.


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 13.06.2006 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 13.06.2006 r. Norbert Tyszka
Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności