Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 16/2011/II

29-07-2011

Uchwała Nr 16/2011/II
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 28 lipca 2011 r.

w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 r.


Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm. 1), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 4 lipca 2011 r. wniosku Prezesa NFZ, pozytywnie opiniuje projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 r., stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Renata Hayder

1) Zmiany powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570, Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278, Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842 Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440.


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 29.07.2011 r. Magdalena Stawarska
Ostatnio zapisany: 29.07.2011 r. Magdalena Stawarska
Wszystkie aktualności