Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 16/2014/II

11-07-2014

Uchwała Nr 16/2014/II
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 10 lipca 2014 r.

w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm. 1)), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Rada Narodowego Funduszu Zdrowia po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 1 lipca 2014 r. przez Prezesa NFZ projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r., stwierdza, że odpowiada on aktualnemu stanowi prawnemu, zastrzegając, że:

1) nie realizuje on deklarowanych kierunków zwiększania udziału finansowania ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w stosunku do lecznictwa szpitalnego,

2) zawarta w projekcie zapowiedź uwzględnienia projektowanych regulacji prawnych, w szczególności dotyczących tzw. "szybkiej ścieżki onkologicznej", nie znajduje w nim odzwierciedlenia.

2. Projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r., o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Renata Hayder


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 11.07.2014 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 15.07.2014 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności