Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 17/2010/II

26-07-2010

w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia
na 2011 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm. 1)), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 15 lipca 2010 r. wniosku Prezesa NFZ, pozytywnie opiniuje projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 r., stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Renata Hayder

1) Zmiany powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570, Nr 237, poz. 1654, oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278, Nr 178, poz. 1374 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 50, poz. 301.


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 26.07.2010 r. Magdalena Stawarska
Ostatnio zapisany: 26.07.2010 r. Magdalena Stawar
Wszystkie aktualności