Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 22/2018/III

17-09-2018

UCHWAŁA Nr 22/2018/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 13 września 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych
Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 2 lit b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.1)), Rada Funduszu uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku przedstawionego w dniu 4 września 2018 r. przez Zastępcę Prezesa NFZ do spraw Służb Mundurowych działającego z upoważnienia Prezesa NFZ, zmienia załącznik w formie tabelarycznej "Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok" do uchwały Nr 27/2017/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r.2) oraz nadaje mu brzmienie określone w załączniku do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Rudolf Borusiewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2017 r. poz. 2110, 2217, 2361, 2434 oraz z 2108 r. poz. 107, 138, 650, 697 i 730, 771, 858, 912, 932, 1115, 1128, 1515, 1532, 1544, 1552 i 1669.
2) Powołana uchwała została zmieniona uchwałami Rady Narodowego Funduszu Zdrowia: Nr 1/2018/III z dnia 13 stycznia 2018 r, Nr 7/2018/III z dnia 25 kwietnia 2018 r. i Nr 20/2018/III z dnia 12 lipca 2018 r.

Pliki do pobrania
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 17.09.2018 00:00
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności