Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 24/2011/II

14-12-2011

Uchwała Nr 24/2011/II
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 8 grudnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. a),  art. 121 ust. 1 pkt 1, w zw. z art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm. 1), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 30 listopada 2011r. wniosku Prezesa NFZ, pozytywnie opiniuje projekt zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 r., stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Renata Hayder


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 14.12.2011 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 14.12.2011 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności