Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 24/2012/II

27-07-2012

Uchwała Nr 24/2012/II
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 26 lipca 2012 r.

w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.1), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 12 lipca 2012 r. wniosku Prezesa NFZ, pozytywnie opiniuje projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 r., stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Renata Hayder


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 27.07.2012 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 16.08.2012 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności